Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł: Psychologia pracy i biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-486/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł: Psychologia pracy i biznesu
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartczak, Patrycja Siemiginowska, Antoni Wontorczyk, Anna Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Wiedza:

Student powinien znać podstawowe pojęcia i problemy z zakresu psychologii pracy i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracy, komunikacji w organizacjach pracowniczych, problematyki zaufania, budowania klimatu współpracy oraz czynników podnoszących jakość , relacji praca i rodzina, czynników ograniczających i podnoszących jakość życia człowieka:

Student powinien umieć identyfikować zagrożenia i różne rodzaje ryzyka w procesie pracy w różnych organizacjach pracowniczych, a także dokonać takiej diagnozy. W dalszej kolejności przygotować działania usprawniające proces dostrzegania takich zagrożeń.

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć zastosować poznaną wiedzę i umiejętności diagnozy ryzyka w krytycznej ocenie procesów i zjawisk społecznych z jakimi spotykamy się w miejscu pracy.

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawcząWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie projektu budowania klimatu pracy w wybranej przez siebie organizacji, esej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja problemowa, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

25 h – wykład

30 h – warsztaty/ćwiczenia

70 h – zajęcia terenowe


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

1.) Historia Psychologii Pracy. Ewolucja zarządzania kadrami: Administrowanie zatrudnieniem – Zarządzanie personelem (Personnel Management - PM) – Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management – HRM):

-Podstawy nauk o zarządzaniu: Frederick Taylor, Henri Fayol, Musterberg

-Rodzaje planów i etapy planowania, a także funkcje

-Etapy procesu zatrudniania

-Dobre kierownie i dobry kierownik

-Model HR, zasobów ludzkich

-Dwuczynnikowa teoria Hezberga, teoria McClellada

2.) Relacja Praca- Rodzina oraz zadowolenie z pracy:

- Definicja Relacji Praca- Rodzina

-Facylitacja P-R i Konflikt P-R

-Zadowolenie z pracy (teorie, definicje, czynniki wpływające na zadowolenie z pracy, konsekwencje zadowolenia i niezadowolenia z pracy, badania)

-Zadowolenie z pracy w różnych grupach zawodowych

-Ćwiczenia: Jak zwiększyć zadowolenie z pracy? (zadanie w grupach)

3.) Rekrutacja (wewnętrzna i zewnętrzna):

-Rodzaje rekrutacji: wewnętrzna, zewnętrzna jawna, ukryta; czym jest selekcja

-Rodzaje CV i zasady tworzenia prawidłowego CV

-Pytania zadawane podczas rozmowy rekrutacyjnej

-Ćwiczenie: Przykładowe rozmowy rekrutacyjne: jedna osoba wciela się w rekrutera, a druga w kandydata

-Ćwiczenie w grupach: Plusy i minusy rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

4.) Stres i wypalenie zawodowe:

- Stres jako bodziec, reakcja i proces

-Teoria Hansa Seyle, Model GAS

-Model Karaska, istotność tego modelu w życiu zawodowym

-Model Siegirsta

-Syndrom wypalenia zawodowego, jego przejawy i przyczyny

-Kwestionariusz wypalenia zawodowego: Ćwiczenie

-Model cech pracy Hackmana i Oldhama

-Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

5.) Coaching biznesowy:

-Czym jest coaching, jego rodzaje

-Różnice pomiędzy coachingiem a psychoterapią

-Kiedy coaching stosuje się w firmach

-Rynek polski i światowy

-Cele i nurty coachingu

-Dopasowanie coacha do pracownika

-Coaching jako wsparcie dla szkoleń

6.) Zespół czy grupa:

-Plusy i minusy pracy zespołowej

-Fazy formowania się zespołu (Tuckman)

- Role w zespole: rodzaje ról, ćwiczenie: kwestionariusz Belbina

-Efektywność w zależności od roli

Literatura:

1. Kozak A., Łaguna M, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, GWP Sopot 2008

2. Kirby A., Gry szkoleniowe, materiały dla trenerów (tom I - IV), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003

Chirkowska-Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 103-161.

Lipińska-Grobelny, A. (2010). Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy. [w:] Zawadzka, A. (red). Psychologia zarządzania w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-40.

Literatura uzupełniająca:

Bańka, A., Wołoska, A., Bazińska, R. (2002). Polska wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 65-74.

: Golińska L. Dudek B. ( red) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. 1. Zalewska A. " Konflikty praca- rodzina- ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss 403-418

2.Lachowska B " Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny- perspektywa konfliktu i facylitacji. W : Golińska L. Dudek B. ( red) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss 430-444

3.Lubrańska A. " Konflikt praca- rodzina i rodzina- praca w aspekcie różnić międzypłciowych i międzypokoleniowych", Medycyna Pracy 2014, 65 ( 4) ss 521-533

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot realizowany w semestrze letnim, dedykowany dla studentów IV roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.