Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny. Psycholog w zespole terapeutycznym - całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-487/IV-Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny. Psycholog w zespole terapeutycznym - całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lelek
Prowadzący grup: Anna Kwapniewska, Agnieszka Lelek, Joanna Mostowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa na oddziale psychiatrii. Poznaje zagadnienia dotyczące podstaw zaburzeń i chorób psychicznych, specyfiki kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz podstawowych metod leczenia stosowanych na oddziale stacjonarnym. Student zapoznaje się ze specyfiką pracy w wielospecjalistycznym zespole terapeutycznym: lekarz, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy. Poznaje zasady obowiązujące w pracy z pacjentem w kontekście indywidualnym i grupowym, uczy się stosować je w praktyce pod stałą superwizją osób prowadzących. Ponadto, doskonali umiejętności diagnozy psychologicznej w psychiatrii.


Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy

psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię –

zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie

obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do

kierowania własną karierą zawodową

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i

przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do

kierowania własną karierą zawodową

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę

indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w

konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości

wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania

profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i

historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką

działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy

związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć w latach I-III

Forma i warunki zaliczenia:

forma zaliczenia- egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, kolokwia w formie pytań otwartych i zamkniętych, obecność i

zaangażowanie w zajęcia terenowe

warunki zaliczenia - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu i obydwu kolokwiów, spełnienie warunków wymaganych przy zaliczeniu

praktyk terenowych (obecność, zaangażowanie, prowadzenie zajęć grupowych i kontaktu indywidualnego z wybranymi pacjentami,

prowadzenie regularnej dokumentacji, przeprowadzanie i analizowanie wyników badań psychologicznych)

warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń i praktyk terenowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – egzamin pisemny z zakresu treści prezentowanych na wykładzie, ćwiczeniach i zajęciach terenowych; dwa kolokwia

pisemne z materiału omawianego w trakcie ćwiczeń.

Progi zaliczenia dla egzaminu i dla kolokwiów:

bdb: 90-100%

+db: 80-89%

db: 70-79%

+dst: 60-69%

dst: 50-59%

nzal: poniżej 50%

Weryfikacja umiejętności – w toku dyskusji dydaktycznej podczas ćwiczeń i wykładów, prowadzenie zajęć grupowych, wykonywanie i

interpretowanie testów psychologicznych oraz nawiązywanie kontaktu wspierającego z pacjentami podczas zajęć terenowych.

Weryfikacja kompetencji społecznych – ocenianie z podawaniem informacji zwrotnych podczas dyskusji dydaktycznych oraz na zajęciach

terenowych, superwizja prowadzącego podczas zajęć terenowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny)

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna),

metody praktyczne (ćwiczenia terenowe,symulacja zajęć)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 25 h

ćwiczenia warsztatowe - 30 h

zajęcia terenowe - 70 h

Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 95 h

przygotowanie do egzaminu – 60 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 70 h

w sumie: 350 h = 14 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia terenowe ze względu na wytyczne epidemiologiczne odbywają się w małych grupach 2-3 osobowych od listopada do końca maja.

Każdy ze studentów jest na oddziale dwa tygodnie. Podczas których musi być 7 dni w godzinach od 8-15. Wybór dni i miesięcy jest w porozumieniu z opiekunem praktyk terenowych.

Student zobowiązany jest w trakcie zajęć terenowych:

1. Zapoznać się z pracą oddziału.

2. Prowadzić wybrane zajęcia terapeutyczne.

3.Przeprowadzić badanie pacjenta (obserwacja, wywiad, testy psychologiczne), pod opieką psychologa

4. Przygotować opracowanie z przeprowadzonego badania i kontaktu (dekursusy).


Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa na oddziale psychiatrii. Poznaje zagadnienia dotyczące podstaw zaburzeń i chorób

psychicznych, specyfiki kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz podstawowych metod leczenia stosowanych na oddziale

stacjonarnym

Pełny opis:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pracy psychologa na oddziale psychiatrii. Poznaje zagadnienia dotyczące podstaw zaburzeń i chorób

psychicznych, specyfiki kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz podstawowych metod leczenia stosowanych na oddziale

stacjonarnym. Student zapoznaje się ze specyfiką pracy w wielospecjalistycznym zespole terapeutycznym: lekarz, pielęgniarka, terapeuta

zajęciowy. Poznaje zasady obowiązujące w pracy z pacjentem w kontekście indywidualnym i grupowym, uczy się stosować je w praktyce

pod stałą superwizją osób prowadzących. Ponadto, doskonali umiejętności diagnozy psychologicznej w psychiatrii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Wyd. Naukowe PWN. Rozdział 5 – prowadzenie terapii, s. 119 – 165

2. De Jong, P., Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik. Księgarnia akademicka. Rozdział 10: Prowadzenie wywiadu w

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: WZ.IPS-487/IV-Vnw, w cyklu: 18/19, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 5

17.09.2020 11:38

sytuacji kryzysowej, s. 233-256.

3. de Barbaro B., Ostoja – Zawadzka K. Cechnicki A. „Możesz pomóc” Rozdział 4 „Rady i wskazówki” s.87-116 i „ Problemy i zadania

rodziny” s.82-85

4. Jarema M. Psychiatria 2016:, rozdz. 2.4 „wywiad psychiatryczny” i 2.6 „Ocena stanu psychicznego”, rozdz. 3 „Psychopatologia”, rozdz.

4 „Schizofrenia” rozdz. 5 „Zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe”, rozdz. 9 „Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i

innych substancji psychoaktywnych oraz inne uzależnienia”, rozdz. 17 „Stany nagłe w psychiatrii” - agresja, napady paniki, s. 526-537

5. Miller, W., Forcehimes, A. A., Zweben, W. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: WUJ Rozdziała 16

„ Reagowanie na opór” s. 301-310

6. Borkowska A. Dysfunkcje neuropsychologiczne w chorobach otępiennych Psychiatria w praktyce ogólnej 2002 tom2 nr 2

7. Gugała, M. i in. (2007). Przegląd metod neuropsychologicznych służących do diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych. Postępy

Psychiatrii i Neurologii,16(1), 81 – 85.

8. Bilikiewicz, A., Matkowska-Białko,D. (2004). Zaburzenia funkcji poznawczych a depresja. Udar Mózgu,6(1), 27 – 37.

9. Lelek A.: Problemy okresu dojrzewania. Pacjent nastoletni w opiece ogólnolekarskiej. Med. Prakt. Pediatr., 5/2016: 95

10. Krawczyk-Pasławska, E., Lelek, A. Nastolatek w sieci uzaleznień behawioralnych Med. Prakt. Pediatr., 5/2017

11. Sitek, E., Barczak, A. Senderecka, M. (2017). Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce

różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne,17(1), 34 – 41.

12. Andrew, S. (2015). Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych, w: J. Jaraczewska, M. Adamczyk-Zientara (red.), Dialog

Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie (s.73-97). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

13. Talarowska, M. i wsp. (2011). Wykorzystanie krzywej uczenia się Łurii w badaniu pacjentów psychiatrycznych. Polski Merkuriusz

Lekarski, XXXI, 181, 41-44.

14. E.Łojek, J.Stańczak (2005). Test Płynności Figuralnej Ruffa. Polska standaryzacja i normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów

Psychologicznych PTP.- rozdział 7 i 8 (s.58-67)

15. A.Benton Sivan (1996). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik Wydanie piąte. Warszawa: Pracownia Testów

Psychologicznych PTP.- rozdział 3 (s.18-24).

Literatura uzupełniająca:

1. Jarema M. (2016) Psychiatria. Wyd. PZWL.

2. Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Wyd. Naukowe PWN.

3. Wciórka J. (2002). Podstawy psychopatologii. W: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka. Psychiatria, tom I. Podstawy

psychiatrii:

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.