Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-492/Vnw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii rehabilitacji
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gerc
Prowadzący grup: Krzysztof Gerc, Maciej Pasowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest:

- zdobycie przez Studentów podstawowej wiedzy o psychologicznych sposobach wyjaśniania deficytów i specyfiki funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością;

- pozyskanie przez Studentów informacji o podejściach terapeutycznych oraz dostępnych formach terapii, które zostaną odniesione do współczesnego stanu badań w tym zakresie (sytuacja osoby z niepełnosprawnością w perspektywie rozwojowej);

- charakterystyka problemów osób z niepełnosprawnością z perspektywy diagnosty oraz rodziny.


Efekty kształcenia:

Student po zakończeniu zajęć:

- zna przyczyny i objawy kliniczne różnych typów niepełnosprawności;

- posiada wiedzę o narzędziach diagnostycznych i podstawowych metodach terapii osób z niepełnosprawnością;

- potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami, charakteryzującymi sytuację osób z niepełnosprawnością;

- potrafi wskazać adekwatne do stwierdzonej niepełnosprawności metody terapeutyczne;

- przeciwdziała stereotypom, dyskryminacji i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;

- rozumie potrzebę nieustającego kształcenia się i aktualizowana własnej wiedzy w oparciu o najnowsze badania dotyczące problematyki psychologicznej, odnoszącej się do osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą;

- potrafi wskazać na podstawowe zalety modelu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z ICF) w charakterystyce osób z niepełnosprawnością.
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

pisemny egzamin testowy oraz zaliczenie konwersatorium na podstawie oceniania ciągłego


Ocenie podlega:

W odniesieniu do konwersatorium (ocenianie ciągłe):

• aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo zajęciach konwersatoryjnych, praca podczas zajęć - indywidualna i zespołowa;

• wykazanie się podczas zajęć znajomością zaleconej literatury oraz problematyki poruszanej podczas konwersatorium i wykładów.

W odniesieniu do wykładu i zaliczenia przedmiotu:

• pisemny egzamin testowy: znajomość problematyki wykładów, zajęć konwersatoryjnych, zaleconych lektur. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia zajęć konwersatoryjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach konwersatoryjnych (można nie uczestniczyć w jednym spotkaniu konwersatoryjnym).

Studenci są również oceniani na podstawie realizacji przedstawianych im etapowo zadań, związanych z analizą literatury przedmiotu (załączona w sylabusie) oraz aktywności podczas zajęć, w tym udziału w dyskusji. Dodatkowymi kryteriami oceny są: systematyczność studiowania oraz terminowość wykonania zadań zaleconych przez prowadzącego.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena (informacja zwrotna dla Studenta) i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć;

- bieżąca ocena merytorycznego udziału w dyskusji oraz obserwacja zachowania studenta podczas jego uczestnictwa w konwersatorium.

Metody podsumowujące:

- ostateczne (stanowiące podstawę zaliczenia konwersatorium): końcowe oceny wykonania zadań, w tym analiza zgodności efektów pracy z bieżącymi sugestiami prowadzącego zajęcia;

- ocena efektów opracowania literatury przedmiotu, analizowanej podczas konwersatorium.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład

• konwersatorium

• konsultacje (regularne oraz organizowane w indywidualnych przypadkach po zajęciach konwersatoryjnych,

• konsultacje e-learning)

• warsztaty grupowe

• pokaz

• dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 24 godz., Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu - 16 godz.; Analiza literatury i bieżące przygotowanie do zajęć oraz egzaminu: 50 godz. (student, który nie uczestniczy w wykładach staje przed koniecznością indywidualnej pracy nad omawianymi tam treściami i proporcjonalnego zwiększenia czasu pracy własnej)

Razem - 90 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady i konwersatoria (są uzupełnieniem treści wykładów) obejmują:

1. Omówienie przedmiotu i zakresu psychologii rehabilitacji jako dyscypliny naukowej oraz przedstawienie współcześnie wyodrębnianych celów i zasad rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

2. Analizę niepełnosprawności jako problemu społecznego w ujęciu historycznym

3. Charakterystykę przyczyn, objawów oraz konsekwencji różnego rodzaju niepełnosprawności, przedstawianych w kontekście szeroko rozumianych problemów osób z autyzmem, niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo;

4. Zapoznanie z problematyką medyczną, psychologiczną oraz rehabilitacyjną, dotyczącą podstawowych defektów i dysfunkcji, pozostających w obszarze zainteresowań teoretycznych i aplikacyjnych psychologii rehabilitacji;

5.Przedstawienie zagadnień związanych z psychologicznym przystosowaniem się do niepełnosprawności w kontekście indywidualnym i rodzinnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie Studentom wyników teoretycznych i praktycznych analiz, obejmujących problematykę osób niepełnosprawnych; zapoznanie ich ze współczesnymi trendami i możliwościami rehabilitacji oraz formami pomocy psychologicznej oferowanej osobom niepełnosprawnym. Zajęcia mają charakter wprowadzający w problematykę psychologii rehabilitacji.

1. Wprowadzenie w problematykę psychologii rehabilitacyjnej, przedstawienie kryteriów opisu niepełnosprawności, omówienie konkurencyjnych nurtów teoretycznych, podejmujących analizę wieloaspektowości pojęcia niepełnosprawności.

2. Charakterystyka niepełnosprawności jako problemu społecznego w perspektywie historycznej; kierunki i zasady rehabilitacji inwalidów.

3. Problematyka przystosowania do niepełnosprawności; etapy przystosowania do inwalidztwa nabytego; omówienie postaw społecznych wobec inwalidów.

4. Wybrane zagadnienia surdopsychologii (I) – omówienie etiologii i klasyfikacji głuchoty, przedstawienie metod badania słuchu oraz komunikacji osób głuchych, charakterystyka mowy migowej oraz jej ograniczeń.

5. Wybrane zagadnienia surdopsychologii (II) - analiza rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz osobowości osób niesłyszących.

6. Problematyka tyflopsychologii – omówienie etiologii ślepoty oraz klasyfikacji inwalidów wzroku; przedstawienie psychologicznych konsekwencji poważnych zaburzeń funkcjonowania analizatora wzrokowego; analiza trudności w funkcjonowaniu osób niewidomych w perspektywie warunków adaptacji osób niewidomych i ociemniałych.

7. Wybrane zagadnienia oligofrenopsychologii (I) – etiologia i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej; specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku.

8. Wybrane zagadnienia oligofrenopsychologii (II) – charakterystyka rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w perspektywie ujawnianych przez nie zakłóceń funkcjonowania; analiza współczesnych form rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

9. Problematyka dysfunkcji narządu ruchu (I) – analiza przyczyn oraz omówienie klasyfikacji zaburzeń narządu ruchu z wyodrębnieniem schorzeń neurologicznych oraz zmian, dotyczących układu kostno – stawowego wraz z towarzyszącymi im objawami zakłóceń w funkcjonowaniu poznawczo – emocjonalno - społecznym.

10. Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe - charakterystyka i specyfika funkcjonowania osób z autyzmem. Autyzm wczesnodziecięcy – omówienie klasycznych teorii autyzmu oraz jego objawów. Przedstawienie współczesnych poglądów na temat przyczyn ASD oraz metod terapii dzieci autystycznych.

11. Zaburzenia mowy i komunikowania się – analiza zaburzeń mowy, powstałych na skutek uszkodzeń obwodowego oraz centralnego aparatu mowy. Omówienie problemów diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych afazji u osób dorosłych oraz jąkania u dzieci. Charakterystyka psychologicznych i społecznych konsekwencji zaburzeń komunikacji werbalnej. Afazja w kontekście psychologiczno - społecznym.

12. Dylematy etyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

13. Analiza konsekwencji psychologicznych niepełnosprawności sprzężonej – omówienie współczesnych trendów i metod rehabilitacji.

14. Deformacje twarzy i ciała – klasyfikacja zniekształceń twarzy, deformacji ciała. Wrodzone oraz nabyte braki kończyn; omówienie zasad rehabilitacji oraz protezowania poamputacyjnego. Analiza psychologicznych konsekwencji deformacji twarzy i ciała.

15. Społeczne implikacje niepełnosprawności.

Literatura:

Kowalik, S. (2007), Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji, w: J. Strelau (red) Psychologia. Podręcznik akademicki, (wyd.2) Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gałkowski, T., Pisula, E. (2006), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.