Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Psychologia penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-496/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Psychologia penitencjarna
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Piotrowski
Prowadzący grup: Przemysław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Cele kształcenia obejmują:

- zdobycie przez studentów podstaw wiedzy, dotyczącej psychologii penitencjarnej;

- nabycie umiejętności analizy środowiska instytucji penitencjarnych (aresztów śledczych, zakładów karnych) oraz izolacyjnych dla nieletnich (zakładów poprawczych) pod kątem psychologicznych prawidłowości funkcjonowania osadzonych i personelu oraz uwarunkowań efektywności procesu resocjalizacji;

- kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, etycznych oraz wrażliwości na problemy psychologiczne w złożonym kontekście, stwarzanym przez specyfikę instytucji totalnych.

Efekty kształcenia:

K_W01: Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W02: Zna i rozumie pojęcia z dziedziny filozofii, socjologii oraz antropologii kulturowej; ma wiedzę pozwalającą mu identyfikować w praktyce składniki kontekstu społeczno-kulturowego oraz konceptualizować różnice kulturowe i ich wpływ na zachowanie jednostek

K_W06: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W07: Posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych osiągnięciach myśli psychologicznej, wiodących ośrodkach naukowych, głównych kierunkach badawczych i przyjętych formach oddziaływań praktycznych; zna osiągnięcia polskiej myśli psychologicznej

K_W08: Zna dogłębnie koncepcje człowieka: filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne, historyczne, biologiczne, medyczne, pedagogiczne i psychologiczne

K_W10: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego (kulturowych, prawnych, ekonomicznych, politycznych) oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia psychologii

K_W11: Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne)

K_W12: Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia psychologii; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W13: Ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu i dynamice małych grup społecznych

K_W19: Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

K_W22: Posiada pogłębioną wiedzę na temat stresu i sposobów radzenia sobie oraz metod ich pomiaru

K_W24: Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej; ma pogłębioną wiedzę o języku jako narzędziu pracy psychologa

K_W27: Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_W35: Ma wiedzę w zakresie działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych; zna zasady korygowania zaburzeń funkcjonowania jednostek, zaburzeń relacji społecznych oraz w związkach partnerskich, rodzinie i społeczeństwie

K_W40: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W44: Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46: Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U01: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02: Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U03: Potrafi sprawnie i skutecznie porozumiewać się (w języku polskim i w języku obcym) przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U06: Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U07: Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych dziedzin, jak i z z osobami spoza grona specjalistów

K_U08: Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U10: Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U15: Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_U16: Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

K_U17: Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych, monitorować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

K_U18: Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w celu rozwiązania problemów praktycznych

K_U20: Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów na drodze negocjacji i mediacji

K_U24: Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej oraz rozstrzygać dylematy etyczne

K_K01: Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K03: Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K04: Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K05: Przyjmuje postawę sumienności, rzetelności, obiektywizmu i bezstronności

K_K06: Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K07: Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem – w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne

K_K13: Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań

K_K16: Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek


Wymagania wstępne:

Ukończony I rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia, aktywność, zaliczenie kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena wypowiedzi ustnych studentów podczas konwersatorium, kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

objaśnienie/wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, wykład konwersatoryjny, seminarium.

Bilans punktów ECTS:

3

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału wykładowcy: 20 godzin

Praca własna studenta: 55 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne są przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych psychospołeczną charakterystyką instytucji penitencjarnych oraz rolą psychologa w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych. Zostaną poruszone (m.in.) problemy: specyfiki wykonywania kary pozbawienia wolności oraz izolacji więziennej jako sytuacji trudnej, działalności zakładów poprawczych dla nieletnich, różnic w odbywaniu kary pozbawienia wolności ze względu na płeć, wiek i rodzaj zaburzeń osadzonych, podkultury więziennej, form oddziaływań penitencjarnych oraz kar alternatywnych w stosunku do pozbawienia wolności.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia (przestępstwo, przestępczość, funkcje kary, wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce, rodzaje instytucji izolacyjnych i penitencjarnych, statystyka penitencjarna, liczba i rodzaj placówek izolacyjnych i resocjalizacyjnych w Polsce).

2. Rozwój instytucji więzienia w kontekście historycznym (systemy penitencjarne, ewolucja charakteru kary pozbawienia wolności).

3. Zakład poprawczy - charakterystyka.

4. Zakłady karne w Polsce (struktura formalna Służby Więziennej, klasyfikacja więźniów, regulamin odbywania kary pozbawienia wolności, prawa i obowiązki osadzonych).

5. Podkultura więzienna - drugie życie więzienia.

6. Psychospołeczna sytuacja kobiet osadzonych w zakładach karnych.

7. Izolacja jako sytuacja trudna.

8. Proces resocjalizacji/programowanego oddziaływania.

9. Kary alternatywne, system dozoru elektronicznego i readaptacja społeczna więźniów.

10. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Literatura:

Ciosek, M. i Pastwa-Wojciechowska, B. (red.)(2016). Psychologia penitencjarna. Warszawa: PWN.

Marczak, M. (red.)(2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Impuls.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.