Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-498/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia przestępczości
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Piotrowski
Prowadzący grup: Przemysław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta/-ki do opracowania projektu badań i samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci

I dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności

intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków

oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę

indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych

i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem

w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy

związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Zaliczony III rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena prezentacji poszczególnych etapów pracy, aktywności oraz kompetencji metodologicznej studenta/-ki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się podczas seminarium dyplomowego (w trakcie przedstawiania koncepcji oraz kolejnych części pracy dyplomowej).

Student/-ka ma wszechstronną wiedzę na temat głównych problemów teoretycznych i metodologicznych psychologii przestępczości oraz potrafi je krytycznie analizować.

Student/-ka umie samodzielnie, w oparciu o literaturę przedmiotu oraz własne przemyślenia, zaprojektować i przeprowadzić badania w obszarze psychologii przestępczości, pisać pracę dyplomową używając języka naukowego, edytować tekst zgodnie z przyjętymi

standardami.

Student/-ka potrafi prezentować wyniki badań, skutecznie komunikując się z grupą.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wyjaśnienie, opis, dyskusja dydaktyczna, metoda projektowa, metoda przypadków, wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 50 godzin

Analiza literatury: 70 godzin

Razem: 150 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy zagadnień, związanych z psychologią przestępczości oraz zachowań dewiacyjnych, a także psychologią penitencjarną.

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianych zagadnień należących do obszaru zainteresowania psychologii przestępczości. Realizowane prace magisterskie mogą również dotyczyć:

- problematyki psychologicznych mechanizmów i uwarunkowań psychospołecznych tzw. zjawisk patologii społecznej (uzależnień, prostytucji, etc),

- psychologicznej charakterystyki członków subkultur,

- psychologicznej sytuacji osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,

- postaw wobec przestępczości i innych problemów społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nęcka, E. i Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy (wyd. IV), Kraków: Universitas.

Literatura uzupełniająca:

Szmigielska, T.U. (2005). Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa: WSE-I.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.