Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia miejsca. Miejsce – społeczność – tożsamość.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-501/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia miejsca. Miejsce – społeczność – tożsamość.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trąbka
Prowadzący grup: Agnieszka Trąbka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy badawczej i napisania pracy magisterskiej. Cele szczegółowe obejmują umiejętność stworzenia planu badawczego, wyboru podstaw teoretycznych pracy i ich krytycznej analizy, dobór właściwych metod badawczych, umiejętność analizy otrzymanych wyników badań i odniesienie ich do teorii psychologicznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W30 Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym;

K_W31 Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana


K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42 Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W46 Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W47 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50 Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06 Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U12 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30 Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

Kompetencje:

K_K17 Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K04 Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K21 Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie przedmiotem seminarium.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywny udział w seminariach

Oddanie pracy magisterskiej w formie możliwej do zaakceptowania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła z podawaniem studentowi informacji zwrotnych. Ocena pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, dyskusja, analiza literatury, prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

14 pkt ECTS

Udział w zajęciach 60h,

kwerenda literatury 90h

Przeprowadzenie badań - 50h

Pisanie rozprawy - 160 h

Łącznie 360 godzin pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka seminarium wpisuje się w obszar psychologii kulturowej, psychologii środowiskowej (psychologii miejsca) oraz psychologii migracji. Na seminarium podejmowane będą między innymi takie kwestie jak związki człowieka z miejscem zamieszkania, migracje we współczesnym świecie (z i do Polski) oraz proces adaptacji do nowego miejsca zamieszkania, problemy konstruowania tożsamości (zarówno społecznej, jak i indywidualnej) we współczesnym świecie, problematyka kontaktów międzykulturowych w kontekście funkcjonowania rodziny (małżeństwa mieszane, rodziny migrantów) i społeczności (stereotypy, uprzedzenia itp.)

Literatura:

Odpowiednio do tematyki poszczególnych prac magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.