Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Dlaczego diabeł ubiera się u Prady? - czynniki wpływające na podejmowanie decyzji konsumenckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-503/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Dlaczego diabeł ubiera się u Prady? - czynniki wpływające na podejmowanie decyzji konsumenckich
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stasiuk
Prowadzący grup: Katarzyna Stasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów w planowaniu i prowadzeniu własnych badań

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej
Wymagania wstępne:

Wiedza z obszaru psychologii społecznej oraz metodologii w zakresie ujętym w programie przedmiotów. Umiejętność dopasowania i przeprowadzenia analiz statystycznych koniecznych w celu zweryfikowania hipotez przyjętych w badaniach.

Forma i warunki zaliczenia:

sfomułowanie tematu badań, zgromadzenie literatury, opracowanie procedury badania i przygotowanie narzędzi,

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Realizacja kolejnych etapów projektu badawczego w ramach pracy magisterskiej (sformułowanie tematu badań, zgromadzenie literatury, opracowanie procedury badania i przygotowanie narzędzi

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody programowane (z wykorzystaniem komputera),


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 30 h


Praca własna studenta:

- lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 45 h

- przygotowanie procedury badania i materiałów badawczych - 45h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wyniki badań dostarczane w ostatnich latach przez psychologię pokazują, że mechanizmy zachowań konsumenckich są bardziej skomplikowane niż przypuszczano. Konsumenci bardzo często mają niewielką świadomość swoich potrzeb konsumenckich i motywów ich kierujących wyborami, a także tego jak różne elementy sytuacji rynkowej wpływają na ich decyzje. Co więcej, wiele wyborów konsumenckich jest dokonywanych bez dokładnej

analizy informacji o produkcie oraz wszystkich „za” i „przeciw” określonego zakupu.

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na motywach i mechanizmach podejmowania decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktów, realizowane tematy mogą dotyczyć m.in.:

- wpływu elementów opakowania na decyzje o zakupie

- podatności na nieuczciwe praktyki marketingowe

- wprowadzenia w błąd przez produkty podobne

- motywów autoprezentacyjnych w zachowaniach konsumenckich

- oceny wiarygodności nadawców komunikatów perswazyjnych i marketingowych

Pełny opis:

Wyniki badań dostarczane w ostatnich latach przez psychologię pokazują, że mechanizmy zachowań konsumenckich są bardziej skomplikowane niż przypuszczano. Konsumenci bardzo często mają niewielką świadomość swoich potrzeb konsumenckich i motywów ich kierujących wyborami, a także tego jak różne elementy sytuacji rynkowej wpływają na ich decyzje. Co więcej, wiele wyborów konsumenckich jest dokonywanych bez dokładnej

analizy informacji o produkcie oraz wszystkich „za” i „przeciw” określonego zakupu.

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na motywach i mechanizmach podejmowania decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktów, realizowane tematy mogą dotyczyć m.in.:

- wpływu elementów opakowania na decyzje o zakupie

- podatności na nieuczciwe praktyki marketingowe

- wprowadzenia w błąd przez produkty podobne

- motywów autoprezentacyjnych w zachowaniach konsumenckich

- oceny wiarygodności nadawców komunikatów perswazyjnych i marketingowych

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Falkowski, A., Tyszka, T. Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP, 2009

Stasiuk, K., Maison, D. Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN, 2014

Wojciszke, B. Psychologia społeczna. Gdansk; GWP, 2011

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

Literatura związana indywidualnie z realizowanym tematem pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.