Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Zasoby psychologiczne i radzenie sobie w rożnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-511/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Zasoby psychologiczne i radzenie sobie w rożnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych)
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słowik
Prowadzący grup: Piotr Słowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowywanie pracy magisterskiej, a następnie jej obrona

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Udział w Module o charakterze klinicznym, dla studentów zainteresowanych psychologia kliniczną (np. mających udział w Module klinicznycm).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszam na spotkanie konsultacyjno-kwalifikacyjne (termin zostanie podany). To będzie forma zapisu na seminarium (a nie przez USOS).


Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w seminarium magisterskim, uczestnictwo w konsultacjach problemowych.

Aby uzyskać zaliczenie za I semestr (z czterech semestrów seminarium) student musi przygotować opracowanie wybranego zasobu psychologicznego odwołując się do literatury polskiej oraz zagranicznej.

W dalszej części:

Przygotowanie części teoretycznej pracy oraz części empirycznej pracy magisterskiej.

Przygotowanie pracy do obrony.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja i analiza przygotowywanej koncepcji pracy magisterskiej. Omówienie i analiza przygotowanych narzędzi badawczych. Ocena przygotowanej struktury pracy (cel pracy, grupa badana, metody, zmienne niezależne i zależne, pytania i hipotezy pracy oraz przygotowanego rozdziału pracy.

Przygotowanie opracowania teoretycznego na temat wybranego zasobu psychologicznego. Opracowanie części teoretycznej a następnie empirycznej pracy.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny)

• metody problemowe ( wykład konwersatoryjny i problemowy, dotyczący zagadnień z wiązanych z tematyka przygotowywanych prac)

• Dyskusja i analiza poszczególnych problemów związanych z wybraną problematyką pracy przez studenta

• metody aktywizujące (seminarium, dyskusja dydaktyczna).

• Konsultacje szczegółowe dotyczące poszczególnych prac magisterskich


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:


seminarium – 60 hPraca własna studenta:


• przygotowanie do zajęć - 50 h


• przygotowanie do egzaminu magisterskiego – 50 h


• prowadzenie badań – 100 h


• pisanie pracy (poszczególnych jej rozdziałów) 100 h


• przygotowanie i omawianie lektury – 10 h


• prezentacja poszczególnych etapów i fragmentów pracy – 30 hw sumie:400 h = 14 pkt ECTS

Skrócony opis:

Tytuł: Zasoby psychologiczne i radzenie sobie w rożnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych).

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką zasobów psychologicznych (osobistych) w kontekście radzenia sobie w różnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych) takich jak np.: zaburzenia nastroju (depresja, choroby afektywne), zaburzenia psychotyczne rozszczepienne (schizofrenia), zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia, zaburzenia seksualne, choroby somatyczne, i inne.

Pełny opis:

Prowadzący: Dr n. hum. Piotr Słowik

Tytuł Seminarium:

Temat: Zasoby psychologiczne i radzenie sobie w różnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych).

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką zasobów psychologicznych (osobistych) w kontekście radzenia sobie w różnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych) takich jak np.: zaburzenia nastroju (depresja, choroby afektywne), zaburzenia psychotyczne rozszczepienne (schizofrenia), zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia, zaburzenia seksualne, choroby somatyczne, i inne.

Uczestnicy seminarium będą przygotowywać pracę magisterska wyłącznie zgodnie z tematyką prowadzonego seminarium.

W pierwszym semestrze (z czterech semestrów seminarium) studenci będą pracować nad koncepcją pracy oraz częścią teoretyczną pracy. Oczekuje się systematyczności i zaangażowania badawczego.

W trakcie seminarium będzie miała miejsce dyskusja i analiza przygotowywanej koncepcji pracy magisterskiej. Omówienie i analiza metodologii badań, oraz narzędzi badawczych. Praca dotycząca przygotowywanej struktury pracy: 1. Cel pracy, 2. Grupa badana, 3. Zastosowane metody, 4. Ustalenie zmiennych niezależnych oraz zmiennych zależnych, 5. Praca nad pytaniami i hipotezami pracy.

Przygotowanego rozdziału pracy i jego analiza.

Przygotowanie opracowania teoretycznego na temat wybranego zasobu psychologicznego (lub zasobów) oraz jego omówienie pod katem prowadzonych badań. Opracowanie części teoretycznej a następnie empirycznej pracy.

Literatura:

Lektura zostanie ustalona w zależności od tematyki pracy. Pozostałe lektury wyszukuje magistrant.

Literatura pomocna dla uczestników seminarium:

1. Antonovsky A., (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa,.

2. Heszen I., Sęk H., (2012), Psychologia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

3. Hobfoll S.E., (2006), Stres, kultura i społeczeństwo. Psychologia i filozofia stresu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Hobfoll S. E., (2012), Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności, W: Bielawska-Batorowicz E., Dudek B. (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla, polskie doświadczenia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 17-49.

5. Juczyński Z., (2001), Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

6. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., (2008), Skala pomiaru prężności – SPP-25, Nowiny Psychologiczne nr 3, ss.39-56.

7. Ogińska-Bulik N., (2012), Prężność a postraumatyczny rozwój u młodzieży, W: Ogińska-Bulik N., Miniszewska J. (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 75-87.

8. Ostrowski T., (2008), Libertalno-waloryczny model sensu życia w kontekście zdrowia i choroby wieńcowej. Wyd. UJ, Kraków.

9. Schwarzer R., (1997), Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuowaniu zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejście terapeutyczne i nowy model, za: Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa, ss. 175-205.

10. Sęk H., Ścigała I., (1996), Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym, w: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczyk (red.), Człowiek w sytuacji stresu, UŚ, Katowice.

11. Słowik P. (2003), Stres psychologiczny w ujęciu relacyjnym – wybrane koncepcje, „Sztuka Leczenia”, 3-4, ss. 47-57 .

12. Wrona-Polańska H., (2011), Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.