Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne mechanizmy zła w kontekście społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-517/IVst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne mechanizmy zła w kontekście społecznym
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
IV rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 177 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Piotrowski
Prowadzący grup: Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Cele kształcenia obejmują:

- dostarczenie wiedzy na temat specyfiki problemów społecznych współczesnego świata (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów agresji, terroryzmu i przemocy na masową skalę);

- wyposażenie w umiejętność wielopłaszczyznowej analizy destruktywnych zjawisk społecznych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy psychologicznej;

- rozwijanie przez studentów kompetencji etycznych oraz postaw refleksji i odpowiedzialności w obliczu funkcjonowania w skomplikowanej rzeczywistości społecznej.

Efekty kształcenia:

K_W19

Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

K_W12

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia psychologii; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W13

Ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu i dynamice małych grup społecznych

K_W14

Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rodziny

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U16

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K13

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.

Wymagania wstępne:

- dla studentów psychologii: zaliczony III rok studiów;

- dla innych studentów: podstawy wiedzy z obszaru psychologii zachowań dewiacyjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin.

Wymagania egzaminacyjne:

- egzamin obejmuje materiał z wykładu oraz lektury w ramach konwersatorium;

- bonus 5 pkt. za bardzo dobrą ocenę z konwersatorium;

Wymagania do zaliczenia:

- pozytywna ocena z kolokwium,

- przygotowanie do zajęć i poziom aktywności (w tym przygotowanie prezentacji; ocenianie ciągłe),

- uregulowane nieobecności.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena wypowiedzi ustnych studentów podczas konwersatorium, kolokwium zaliczeniowe, egzamin.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, analiza tekstu, dyskusja, przygotowywanie projektów/prezentacji, konsultacje indywidualne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć – 30

- przygotowanie prezentacji – 10

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 30


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Student uzyskuje wiedzę na temat specyfiki problemów społecznych współczesnego świata (m.in. różnych aspektów zachowań agresywnych, przemocy, przestępczości i terroryzmu), ich mechanizmów i strategii zaradczych.

Pełny opis:

Zakres treści: prawa człowieka; psychopatologia zachowań zbiorowych; koncepcje agresji i przemocy; sytuacyjne uwarunkowania zachowań agresywnych; sytuacja ofiar przestępstw w Polsce; terroryzm; konflikty zbrojne; okrucieństwo – perspektywa makrospołeczna, grupowa i jednostkowa; problemy społeczne i strategie ich rozwiązywania.

Literatura:

Literatura podstawowa

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Domachowski, W. (2014). Społeczne i kulturowe uwarunkowania patologii. W: H. Sęk Społeczna psychologia kliniczna, cz. I, r. 7.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP. Rozdz. 2. Teorie zachowania agresywnego.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP. Rozdz. 4. Wpływy sytuacyjne na agresję.

Zimbardo, P. (2008). Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej. W: A. G. Miller (red.) Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej (s. 35-73).

Błachut, J., Gaberle, A. i Krajewski, K. (2007). Kryminologia. Rozdz. X. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii. § 2,4, 5,6,7.

Polska Karta Praw Ofiary.

Barber, B. R. (2000). Dżihad kontra Mc Świat. Rozdz. 14. Dżihad właściwy: islam i fundamentalizm.

Bolechów, B. (2010). Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie. Rozdz. 4. Geneza, radykalizacja i eskalacja

Bauman, Z. (1995). Nowoczesność wieloznaczna. rozdz. I. Wieloznaczność jako skandal.

Frey, D. i Rez, H. (2009). Społeczeństwo i sprawcy. W: L.S. Newman i R. Erber "Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu"

Welzer, H. (2010). Sprawcy. Warszawa: Scholar. Wstęp i rozdz. Zbrodnie na masową skalę a moralność (s. 7-50).

Bolechów, B. (2010). Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie. Rozdz. 5. Neutralizacja psychospołecznych inhibitorów agresji.

Czapska, J. Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – możliwości i granice. W: J. Czapska i W. Krupiarz (1999). Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002) Psychologia społeczna, rozdz. 13 – Globalne dylematy społeczne, GWP, (s.649-696).

Literatura uzupełniająca:

Wojciszke, B. (2007). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.