Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Psychodietetyka.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-518/IV-Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Psychodietetyka.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Dorota Krzemionka-Brózda
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Dorota Krzemionka-Brózda, Aleksandra Kułach, Piotr Major, Ryszard Stach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy związanej z problematyką żywienia oraz kompetencji praktycznych umożliwiających pracę z osobami nieprawidłowo odżywiającymi się.

Absolwent modułu posiada

-wiedzę na temat roli jedzenia w życiu człowieka

-rozumie funkcje jedzenia oraz psychologiczne aspekty odżywiania

- ma niezbędną wiedzę przekrojową na temat zaburzeń odżywiania i ich uwarunkowań

- sprawnie zbiera informacje potrzebne do opisu konkretnego przypadku

- przedstawia najważniejsze metody pracy indywidualnej i grupowej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz chorobami dietozależnymi

Student, który ukończył moduł skutecznie skutecznie stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych sytuacji problemowych związanych z diagnozą i przebiegiem problemów z nadwagą, otyłością, zaburzeniami odżywiania oraz procesem leczenia w różnych grupach wiekowych.


Efekty kształcenia:

W wyniku zaliczenia zajęć student rozwija:

Wiedzę: Posiada niezbędną przekrojową wiedzę na temat problemów związanych z nadwagą, otyłością i zaburzeniami odżywiania oraz chorobami dietozależnymi. Zna kryteria klasyfikacji zaburzeń odżywiania wg ICD oraz DSM. Sprawnie rozpoznaje i opisuje psychologiczne konsekwencje funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania.

Umiejętności: Potrafi umiejętnie dokonać krytycznej analizy zjawisk związanych z odżywianiem się człowieka, w tym tzw mód dietetycznych. Umie oprzeć się na dowodach (evidence based medicine) w wyrażaniu swoich opinii. Umie zaplanować, skonstruować, przeprowadzić oraz dokonać ewalucji – zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży mieszczących się w programach profilaktyki. Potrafi samodzielnie pracować z pacjentami z otyłością olbrzymią, celiakią, cukrzycą.

Kompetencje społeczne: Nabywa postawy profesjonalnej w budowaniu relacji z pacjentem z zaburzeniami odżywiania. Rozwija kompetencje związane ze współpracą ze specjalistami z innych dziedzin (lekarz, lekarz – chirurg, lekarz – diabetolog, dietetyk, pielęgniarka).


K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalnościWymagania wstępne:

Ukończone przedmioty kanonu podstawowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Weryfikacja wiedzy: egzamin pisemny

Weryfikacja umiejętności: ocena w oparciu o pracę nad przedstawionymi kazusami

Weryfikacja kompetencji społecznych: ocena ciągła z podawaniem informacji zwrotnych podczas pracy warsztatowej i zajęć terenowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Koordynator dr Bożena Gulla

Udział biorą: Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, Prof. dr hab. Piotr Major, dr Bożena Gulla, dr hab. Ryszard Stach, prof. UJ, mgr Anna Grabowska, mgr Aleksandra Kułach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające (wykład informacyjny)z prezentacją multimedialną i filmami

- metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

Warsztaty:

- metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna),

- metody eksponujące (film, pokaz),

- dyskusja w grupach

- zadania indywidualne - praca samodzielna


Bilans punktów ECTS:


25 godzin wykład

30 godzin ćwiczenia warsztatowe

70 godzin zajęcia terenowe

50 godzin przygotowanie materiałów na ćwiczenia warsztatowe

50 godzin przygotowanie pracy zaliczeniowej

60 godzin zaznajomienie się z obowiązkową i nadobowiązkową literaturą przedmiotu

65 godzin przygotowanie do egzaminu


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

25 godzin wykładów o charakterze teoretycznym.

30 godzin ćwiczeń o charakterze kazuistycznym.

70 godzin zajęć terenowych w tym:

30 godzin w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM ,

20 godzin - Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej,

20 godzin - prowadzenie warsztatów dotyczących odżywiania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy związanej z problematyką żywienia oraz kompetencji praktycznych umożliwiających pracę z osobami nieprawidłowo odżywiającymi się.

Pełny opis:

WYKŁADY 25 godzin:

5 godzin dr hab. R. Stach

1. Farmakologia układu pokarmowego

a. leki regulujące wydzielanie kwasu żołądkowego

/nadkwaśność, choroba wrzodowa/

b. leki przeczyszczające

c. leki przeciwbiegunkowe

d. leki żółciotwórcze i żołciopędne

2. Otyłość i leki stosowane w otyłości

3. Dygresja Pierwsza: Czy dieta śródziemnomorska może przedłużyć życie?

4. Dygresja Druga: Czy mikrobiota jelit ma coS wspólnego z autyzmem?

5. Dygresja Czwarta: Czy azotany zawarte w przetworach mięsnych wpływają

na naszą psychikę?

5 godzin dr hab. B. Izydorczyk

-Zaburzenia odżywiania - rozumienie i podstawowe definicje pojęć

-Kryteria klasyfikacyjne różnicujące kategorie zaburzeń

odżywiania(anoreksji, bulimii, objadania się na tle czynników psychogennych)

- Charakterystyka sylwetki psychologicznej osoby chorującej na anoreksję, bulimię i objadanie się na tle psychogennym(diagnoza psychologiczna i jej specyficzne wytyczne )

-Obraz ciała w zaburzeniach odżywiania

-Czynniki ryzyka i uwarunkowania rozwoju zaburzeń odżywiania

- Kierunki leczenia w zaburzeniach odżywiania( główne wytyczne)

10 godzin dr B. Gulla

 Znaczenie jedzenia w życiu człowieka - historia, funkcje

 Wczesne dzieciństwo - zaburzenia więzi kompensowane karmieniem

 Inne traumatyczne doświadczenia dzieciństwa

 Wzorce rodzinne żywienia

 Jedzenie jako sposób rozładowywania napięć

 Style odżywiania się

 Mechanizm punktowość/przedziałowość

 Jedzenie jako nałóg (nałogowe regulowanie uczuć)

 Dlaczego tyjemy od diet?

 Zdrowe odżywianie się a ortoreksja

5 godzin dr hab. Piotr Major

 Epidemiologia otyłości w Polsce i na świecie

 Konsekwencje zdrowotne otyłości

 Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

 Metody chirurgicznego leczenia otyłości

 Przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego

 Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej

 Efekty chirurgicznego leczenia otyłości

 Wpływ zabiegów bariatrycznych na jakość życia operowanych chorych

 Powikłania i efekty uboczne chirurgicznego leczenia otyłości

 Rola dietetyka i psychologa w opiece nad pacjentem bariatrycznym

WARSZTAT 30 godzin, mgr Anna Grabowska

Blok I - Zaburzenia odżywiania (historia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka) – 10 godzin

Rozumienie zaburzeń odżywiania

Anoreksja, bulimia

Otyłość i nadwaga – rozpowszechnienie, konsekwencja, przyczyny, leczenie

Napadowe objadanie się – aspekty psychologiczne, społeczne, fizyczne, leczenie

Ortoreksja – trend, moda czy nowe zaburzenie?

Nowe formy zaburzeń - ….-oreksje, charakterystyka oraz próba odpowiedzi psychologa dlaczego takie formy zaburzeń się pojawiają

Blok II - Diety – okiem psychologa – 5 godzin

Mody oraz klasycznie najbardziej polecanie

Produkty regionalne

Mity dietetyczne i ich obalanie

Alergie pokarmowe, nietolerancje

Blok III - Praca z pacjentem, (praca długoterminowa) – 10 godzin

Pacjent z:

– z nadwagą,

- otyły,

- z otyłością olbrzymią (przygotowywany do zabiegu chirurgii bariatrycznej),

- z celiakią,

- z cukrzycą.

Programy profilaktyczne – dedykowane różnym grupom wiekowym, zawodowym

Blok IV – Wokół stołu i menu – 5 godzin

Kto kogo nauczył jeść widelcem?

Jedzenie w sztuce

Sztuka jedzenia – savoir vivre

Zdrowe odżywianie, wybory żywieniowe, znaczenie pożywienia

Jadłospis, korekta menu codziennego

Przyjemność jedzenia – aspekty psychospołeczne

ĆWICZENIA TERENOWE:

Blok I - Bariatria:

dr hab. Piotr Major, 30 godzin

II Katedra Chirurgii UJ CM, 30

1)Udział i rola grup wsparcia w sprawowaniu opieki nad pacjentami leczonymi chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej

2)Rola dietetyka i psychologa w opiece nad pacjentem bariatrycznym

Blok II - Celiakia:

mgr Jagoda Bester, 20 godzin

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Rola dietetyka i psychologa w opiece nad osobami ze zdiagnozowaną celiakią, nietolerancją glutenu

Przykładowe tematy warsztatów:

1) Diagnoza - i co dalej? - jak przystosować się do zmiany

2) Jak radzić sobie z emocjami?

3) Dieta bezglutenowa w praktyce

4) Celiakia - co to takiego?

5) Poczucie kontroli i własnej skuteczności

6)Nadzieja i beznadziejność w przeżywaniu choroby

7)Zaprzeczanie i akceptacja w procesie adaptacji osób chorych na celiakię

8)Lęk i depresja w chorobie przewlekłej

9)Optymizm a adaptacja do choroby przewlekłej

Blok III – Profilaktyka

mgr Anna Grabowska, 20 godzin

szkoły podstawowowe i ponadgimnazjalne

Profilaktyka - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych:

Tematyka warsztatów:

1)Jak jem naprawdę ? jak to skorygować

2)Zasady właściwego dokonywania wyborów – co zamiast chipsów

3)Obowiązująca piramida zdrowego odżywiania wg WHO i jej codzienne zastosowanie

4)Obalamy mity dietetyczne

5)Robimy zakupy – jak czytać etykiety, pomocne aplikacje

6)Co wiemy naprawdę na temat zaburzeń odżywiania

7)Kiedy naprawdę jesteśmy głodni a kiedy znudzeni, źli, smutni, szczęśliwi, itd……?

Literatura:

WYKŁAD:

Literatura:

Obowiązkowa

Krzemionka, D. (2014). Kilogramy na wagę kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka i Krzysztof Mudyń (red.). Kryzysy i ich przezwyciężanie. Wyd. Marszałek, Toruń, s. 92-118.

L.Cierpiałkowska. Psychopatologia (rozdz.o zaburzeniach odżywiania).Scholar,2007.

Uzupełniająca

Brytek-Matera, A. (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Difin, Warszwa.

Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie w wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Impuls, Kraków.

Konarzewski, M. (2005). Na początku był głód, PIW, Warszawa.

Krzemionka, D. (2010). Sekret ciała. W: A. Brytek-Matera, Ciało w dobie współczesności, Difin, Warszawa, s. 28-45.

Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Impuls, Kraków.

Peters, A. (2012). Samolubny mózg. PWN, Warszawa

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Scholar, Warszawa.

Wansink, B. (2010). Beztroskie jedzenie, MiND, Warszawa.

Suszyńska K., Sobolewska E., Kulig T., Pacian A., Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne osób z zaburzeniami odżywiania. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 3, 235–240

Tylec A., Olajossy M., Dubas-Ślemp H., Spychalska K., 2013. Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna – uregulowania prawne. Opis przypadku. Psychiatria Polska, XLVII, 531-539

Aamodt S., 2016. Dlaczego tyjemy od diet? Poznań: Wyd. Zysk i Ska

Spence Ch. 2018. Gastrofizyka. Nowa wiedza o jedzeniu. Warszawa: Wyd. Świat Książki

WARSZTAT:

Fairburn Ch.G., Jak pokonać objadanie się, Kraków, WUJ, 2014

Gauntlett-Gilbert J., Grace C Przezwyciężanie problemów z wagą, Gdynia, Alliance Press, 2007

Józefik B., Anoreksja i bulimia psychiczna, Kraków, WUJ, 1999

Lis H., Lis P., Kuchnia Słowian, Wyd NK, Warszawa, 2015

Łuszczyńska A.,, Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Ogden J., , Psychologia odżywiania się, Kraków, WUJ, 2010

ĆWICZENIA TERENOWE:

Bariatria:

"Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej", Medycyna Praktyczna - Chirurgia, 2016

Celiakia:

Chojnacka-Szawłowska, G.,. Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: Wizja Press, 2012

Konińska, G., Marczewska, A., Sabak-Huzior, P., Źródlak, M.,. Celiakia i dieta bezglutenowa. Praktyczny poradnik. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowe, 2017.

Kunachowicz, H.,. Dieta bezglutenowa - co wybrać? Warszawa: PZWL, 2015

Profilaktyka - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych:

Sztylet-Turovsky A., Nastolatki na głodzie, Warszawa, Burda, 2014

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.