Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Kontakt diagnostyczno-terapeutyczny z osobą z dysfunkcją CUN - rola i zadania neuropsychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-524/II-IIInn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Kontakt diagnostyczno-terapeutyczny z osobą z dysfunkcją CUN - rola i zadania neuropsychologa
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne NN - przedmioty fakultatywne do wyboru
III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Bober-Płonka
Prowadzący grup: Bogusława Bober-Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z rozumieniem normy i patologii w kontekście zachowania osoby z dysfunkcją oun oraz podstawami nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego z chorym neurologicznie.

Efekty kształcenia:

Kontakt z osobą z dysfunkcją OUN.

K_W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_W16

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W23

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W32

Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalneStudent zdobywa podstawową wiedzę na temat specjalizacji klinicznej w dziedzinie neuropsychologii. Przedmiot zorientowany jest na zastosowania praktyczne w tej wybranej sferze działalności psychologicznej tj. neuropsychologii klinicznej.

Student przyswaja wiedzę na temat normy i patologii w kontekście zachowania jednostki.

Zdobywa wiedzę o biologicznym funkcjonowaniu organizmu człowieka, rozszerzoną w zakresie podstaw związku anatomii i funkcjonowania układu nerwowego, uczy się wybranych technik wywiadu i obserwacji klinicznej chorego neurologicznie.

Zdobywa podstawowa wiedzę na temat problematyki dotyczącej orzeczniictwa z zakresu neuropsychologii.


Umiejętności


Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego z chorym neurologicznie,

w celu analizowania i podejmowania dalszych działań praktycznych.Kompetencje społeczne


Uczy się gotowosci do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i uczy się wytrwałości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie neuropsychologii, angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.


Student kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek -bez względu na ich deficyty chorobowe.

Wymagania wstępne:

Kryterium kwalifikacji;

Rozmowy kwalifikacyjne-zainteresowanie tematyką neuropsychologiczną, ocena z neurobiologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia; Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prace zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca zaliczeniowa, udział w dyskusjach problemowych, prezentacje.

Metody dydaktyczne:

Prelekcje, prezentacje, dyskusje,- kontakt z osobą z dysfunkcją oun

Bilans punktów ECTS:

3

20 godzin udział w zajęciach, 30 godzin pracy własnej studenta; 30 godzin pracy nad prezentacją zaliczeniową; razem 80 godzin pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w specyfikę pracy neuropsychologa, Zdobywa wiedzę na temat podstawowych jednostek chorób neurologicznych, roli diagnostyczno-terapeutycznej neuropsychologa.

Pełny opis:

Problematyka zajęć;

Studenci zapoznają się z rozumieniem, tzw. normy i patologii organicznej. poznają psychologiczny i neurobiologiczny obraz osoby chorej neurologicznie.

Uczą się rozpoznawania czynników sprzyjających i zakłócających kontakt z osobą z dysfunkcją OUN i jego rodziną.

Podczas zajęć rozważanie są problemy natury etyczno-moralnej, Student uczy się posługiwać wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Szczególnie: Kompendium Neurologii red.R. Podemski,Via Medica 2008

Rehabilitacja neuropsychologiczna, Prigatano George P.PWN, Warszawa(2009) oraz;

1. E.Zawadzka, Ł.Domańska, Diagnoza Neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju, Difin, 2017

2. Zadania neuropsychologii klinicznej w Walsh, Neuropsychologia kliniczna,PWN,W-wa,2009

3. Podstawy neuropsychologii klinicznej, red. A. Borkowska, UMCS Lublin,2009

4. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, A. Herzyk, w Psychologia kliniczna, tom 2, red. Helena Sęk, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 2007

5.Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych, Marian Stepulak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.