Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny. Podstawy prawoznawstwa dla psychologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-525/IV-Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny. Podstawy prawoznawstwa dla psychologów
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W ramach przedmiotu student powinien uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących norm prawnych, w szczególności co do regulacji istotnych dla pozycji prawnej psychologa.

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności- zaburzeń rozwojowych dzieciństwa i okresu dorastania

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności- zaburzeń rozwojowych dzieciństwa i okresu dorastania

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności- zaburzeń rozwojowych dzieciństwa i okresu dorastania

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek


Wymagania wstępne:

Ukończenie z wynikiem pozytywnym kształcenia ogólno - akademickiego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru. Każdy uczestniczący w zajęciach może przystąpić do egzaminu bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.


Wynik testu wiadomości służącego weryfikacji wiedzy teoretycznej z zakresu: norm prawnych regulujących status biegłego i stron postępowań w różnych kategoriach spraw. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania przynajmniej 51% punktów, pozostałe oceny obliczane są w równych przedziałach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny test wiadomości.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody programowane (z wykorzystaniem komputera),


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 60 h

.Pełny opis:

1. Przepis prawa i norma prawna, jej regulacyjne funkcje w państwie.

2. Regulacje prawne stosowane wobec osób dokonujących przestępstwa.

3. Regulacje prawne stosowane wobec nieletnich.

4. Norm prawne regulujące wybrane aspekty funkcjonowania jednostki i określające konsekwencje ich naruszenia

5. Teorie i koncepcje istotne dla psychologicznej oceny uczestników i stron postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

6. Zasady analizy i oceny funkcjonowania jednostki w sytuacjach prawnie relewantnych;.

7. Zasady zastosowania psychologii klinicznej w praktyce sądowej.

8. Normy prawne regulujące status świadka i oskarżonego.

9. Zasady odnoszące się do opiniowania i orzecznictwa psychologicznego w obszarze psychologii sądowej, wymogi proceduralne i materialne w stosunku do opinii sądowo – psychologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych

Literatura uzupełniająca:

Gierowski J.K., Szymusik A. (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków, 1996.

Gierowski J.K., Jaśkiewicz – Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2010.

Habzda - Siwek E., Kabzińska J. (red), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, GWP, Sopot, 2014.

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

Rode D. (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych, GWP, Sopot, 2015.

Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa, Difin, Warszawa, 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.