Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologii stosowanej. Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-531/Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologii stosowanej. Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - warsztaty psychologii stosowanej do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wasilewska
Prowadzący grup: Bogusława Bober-Płonka, Szczepan Grzybowski, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Natalia Majkowska, Monika Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest omówienie sytuacji chorego i jego rodziny w ujęciu systemowym, prześledzenie zmian w środowisku rodzinnym związanych z chorobą i niepełnosprawnością, ujmowanymi jako sytuacja trudna, która dzięki mechanizmom rodzinnej homeostazy zostać konstruktywnie opanowana, a nawet stać się źródłem rozwoju, może jednak również być źródłem destrukcyjnych zachowań i sprzyjać wystąpieniu kryzysu psychologicznego w rodzinie.

Efekty kształcenia:

K_W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

K_W16

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W23

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_W32

Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U08

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

K_U15

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności


Wiedza:

 ujęcie rodziny w paradygmacie systemowym

 psychobiologiczne aspekty i specyfika chorób somatycznych, psychicznych oraz różnego rodzaju niepełnosprawności i dysfunkcji.

 podstawy neuroplastyczności i oddziaływań rehabilitacyjnych opartych na jej bazie

 interwencje psychospołeczne wobec rodziny z osobą chorą i niepełnosprawną

 dynamika przeżyć emocjonalnych osoby doświadczającej niepełnosprawności w kontekście społecznym

 wspomaganie rozwoju osoby z niepełnosprawnością w kontekście czynników środowiska rodzinnego

 planowanie i ewaluacja procesu rehabilitacji psychologicznej w ujęciu ICF

Umiejętności: rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania rodziny, sygnałów kryzysu psychologicznego i indywidualnych dekompensacji, czynników społecznych wpływających na adaptację rodziny do sytuacji choroby i niepełnosprawności jej członka, podstawowe umiejętności psychoedukacji i interwencji kryzysowej w rodzinie, rozpoznawania symptomów najczęściej występujących (w różnym wieku) schorzeń o podłożu neurobiologicznym, opanowanie podstawowych kompetencji w zakresie nawiązywania kontaktu diagnostycznego i rehabilitacyjnego z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, poznanie podstaw warsztatu psychologa rehabilitacji.

Kompetencje społeczne: postawa empatii, rozwagi i odpowiedzialności zawodowej, tolerancji dla odmienności, cierpliwości w relacjach interpersonalnych

Wymagania wstępne:

Ukończony III rok studiów, w tym przedmiot Psychologia zdrowia i choroby

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena na podstawie pracy pisemnej oraz aktywności i udziału w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – część teoretyczna opracowania pisemnego dotyczącego sytuacji wybranej grupy chorych w rodzinie lub opartej na jednostkowym kazusie

Umiejętności – część praktyczna opracowania pisemnego: zaplanowanie postępowania wobec rodziny na podstawie przedstawionych kazusów

Kompetencje społeczne: ocenianie ciągłe w pracy grupowej (aktywność, kooperacja, postawy akceptacji człowieka mimo braku akceptacji jego zachowań wyrażane wobec omawianych problemów)

Metody dydaktyczne:

Mini wykład, dyskusja problemowa, metoda case study, pokaz, praca z tekstem

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

30 godzin udział w zajęciach, 30 godzin zapoznanie się z literaturą, 15 godzin przygotowanie pracy pisemnej

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Rodzina z osobą chorą somatycznie oraz z osobą w podeszłym wieku, przypomnienie pojęć i głównych mechanizmów funkcjonowania rodziny – 3 godziny, dr B. Gulla

2. Rodzina z osobą skazaną na karę izolacyjną, warunki readaptacji – 3 godziny, dr B. Gulla

3. Kryzysy normatywne i pozanormatywne w rodzinie dr M. Wasilewska

4. Mity rodzinne na temat zdrowia i choroby - dr Monika Wasilewska

5. Rodzina chorego neurologicznie -dr B.Bober-Płonka

6. Schorzenia o podłożu neurobiologicznym (urazy, udary, otępienia) w rodzinie. 4 godziny dr Sz.Grzybowski

7. Rodzina w żałobie – radzenie sobie z doświadczeniem utraty z powodu choroby/śmierci bliskiego 3 godziny dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

8. Doświadczenie niepełnosprawności nabytej i wrodzonej a specyfika i swoistość rozwoju człowieka; implikacje indywidualne oraz systemowe – 3 godziny, dr Bogusława Bober-Płonka

9. Metody wspierania rozwoju człowieka z niepełnosprawnością oraz oddziaływań podejmowanych wobec rodziny osoby z dysfunkcją, wymagającej rehabilitacji - 3 godziny, dr Bogusława Bober-Płonka

10. Interwencja rodzinna jako ważna metoda wspomagania leczenia (na przykładzie pacjentów z OCD i uzależnionych), 3 godziny dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów)

Część dr Gulli:

1. de Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Coll. Med. UJ, Kraków, 1994

2. Gulla B., Siwińska J., Psychologiczne konsekwencje inwazyjnych technik leczenia choroby niedokrwiennej serca, w: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk (red.), Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania, Gdańsk, GWP, 2004, 43-65

3. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania kary pozbawienia wolności. Lublin: KUL

4. Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty)

Część dr Bogusławy Bober-Płonka:

5. Gerc, K. (2017). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w świetle współczesnych teorii i badań. In I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (Eds.), „Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne” (pp. 19–35). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.

6. Krause A. (2010). Normalizacja życia osób niepełnosprawnych jako podłoże relacji i doświadczeń społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. [W:] A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska (red.) Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną (s. 19-47). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

7. Kowalik, S. (2007). Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Próba sformułowania nowego podejścia teoretycznego. NAUKA 2007 (3), 49-69.

8.I. E.Zawadzka, Ł.Domańska, Diagnoza Neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju, Difin, 2017

8 II Donata Liberacka, Bogusława Bober-Płonka, Wartość rodziny jako czynnik prognostyczno-terapeutyczny w kontekście choroby neurologicznej w; Współczesna Rodzina w Polsce-zagrożenia i nadzieje, red. E.Adasiewicz, S.Cudak, , Studia i Monografie, Warszawa 2016, Nr 65, 217-228

Część dr Grzybowskiego:

9. Podemski, R. (red.). Kompendium neurologii. VM Medica, Gdańsk, 2014 (wybrane fragmenty), Kolb, B. & Whishaw, I.Q. Fundamentals of Human Neuropsychology. New York: Worth Publishers, 2003, Rozdział 27 ss. 742-748. Erickson i in. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 3017-3022.

Część dr Kulety-Krzyszkowiak:

10. Kuleta M., Wasilewska M. (2007). Rodzina w żałobie – wpływ doświadczenia utraty na funkcjonowanie rodziny jako systemu. Państwo i społeczeństwo 3, Kraków.73-88.

11. Dodziuk A. (2013): Żal po stracie czyli o przeżywaniu żałoby. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa

12. Sztander W. (2006): Interwencja wobec osoby uzależnionej. Wyd. 4, Instytut Psychologii Zdrowia,

Warszawa

13. Hyman, Pedrick (2014): Pokonać OCD czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Praktyczny przewodnik. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, rozdz. 18 (OCD to problem całej rodziny. Wspólnie pokonamy chorobę.)

Część dr Wasilewskiej:

14. Wasilewska M. (2011). Traumatyczne doświadczenia rodzinne jako element przekazu międzypokoleniowego w; B.Piasecka (red.) O rozwoju mimo ograniczeń. (s.181-189) Kraków WUJ.

15. Wasilewska M. (2009). Siła rodzinnej tradycji, w; B.Gulla, M.Duda, (red.) Silna rodzina, (s.48-60). Kraków, Wyd. św. Stanisława BM.

16. Goldenberg H. , Goldenberg I. (2006) Terapia rodzin, WUJ (wybrane rozdziały)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.