Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-550/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Siemiginowska
Prowadzący grup: Patrycja Siemiginowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W toku zajęć student pozna i będzie potrafił klasyfikować rodzaje ujęć oraz uwarunkowań relacji praca-rodzina. Zapozna się z literaturą przedmiotu i będzie potrafił cytować badania oraz wyciągać wnioski o ich implikacjach w relacjach pomiędzy pracą i rodziną. Student będzie miał możliwość analizy środowiska pracy i życia rodzinnego oraz syntezy zjawisk zachodzących w życiu pracownika. Zapozna się z różnymi systemami pracy i będzie potrafił je skrytykować. Student będzie miał okazję poznać i scharakteryzować sytuację pracowników pełniących różne role i funkcje z uwzględnieniem i poszanowaniem zaplecza kulturowego i kontekstu społecznego.

Podczas zajęć wspierany będzie rozwój kompetencji debatowania, argumentowania i uzasadniania opinii w oparciu o merytoryczne przesłanki, a także wnioskowania i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Student będzie zachęcany do wykorzystania wiedzy psychologicznej do poszukiwania informacji, poszerzania wiedzy profesjonalnej oraz generowania praktycznych rozwiązań uwzględniających własne kompetencje i potrzeby społeczne.

Udział w zajęciach pomoże poznać możliwości rozwoju zawodowego psychologa i dzięki temu student będzie miał możliwość zaprojektowania swojej ścieżki rozwoju. Będzie zachęcany do oceny własnych umiejętności, zweryfikowania posiadanych kompetencji i zaplanowania ich celowego rozwoju. Będzie wspierany proces krytycznej refleksji nad swoim warsztatem i priorytetami własnej pracy. Będzie również zachęcany do ciągłego doskonalenia i rozwoju własnego potencjału.


Efekty kształcenia:

WIEDZA:

K_WO1 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W40 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49 Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U06 Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U28 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_U29 Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K19 Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K20 Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczana jedna nieobecność nieusprawiedliwiona i maksymalnie 2 usprawiedliwione, zaliczenie kolokwium (min. 60% punktów), wykonanie jednego projektu zaliczonego na ocenę pozytywną (projekt ścieżki kariery) lub zaliczenie na ocenę pozytywną eseju oraz aktywność podczas zajęć.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami:

kolokwium – 2;

projekt lub esej (do wyboru) – 1.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne - min. 60% poprawnych odpowiedzi

Projekt - wykonany według podanych kryteriów

lub

Esej - przedstawienie swojego stanowiska oraz uzasadnienie go (cytowanie w stylu APA)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, praca grupowa, metody aktywizujące, mapy myśli, wykłady konwersatoryjne, mini-wykłady, filmy, narzędzia diagnostyczne

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta - średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe - 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do kolokwium - 25

Przygotowanie eseju lub projektu - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 90 godzin - 3 punkty ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują 7 spotkań – konwersatorium.

Realizowane tematy:

1. Praca w życiu człowieka. Współczesne podejścia do czasu pracy

2. Rodzina jako źródło zasobów i wymagań

3. Praca i jej znaczenie dla dobrostanu człowieka

4. Relacja praca-rodzina

5. Praca, rodzina i rozwój

6. Ja i moja kariera

7. Równowaga praca-rodzina – zagadnienia etyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, r. 3, s. 92-139.

2. Godlewska-Werner, D. (2011). Małżeństwo i praca jako źródła zadowolenia z życia i czynniki modyfikujące samoocenę. [w:] Golińska., L., Bielawska-Batorowicz, E. (red). Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s.471-481.

3. Jastrzębowska-Tyczkowska, A. Skarżyńska, K., (2016). Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy. Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 173-182.

4. Liberska, H. (2014). Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. [w:] Janicka, I., Liberska, H. (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

5. Ossowski, R. (2011). Rodzina i praca jako forma doskonalenia egzystencji. [w:] Golińska., L., Bielawska-Batorowicz, E. (red). Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 351-363.

6. Zalewska, A. (2008). Konflikty praca-rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów. [w:] Golińska, L., Dudek, B. (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 403-418.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudek, B., Koniarek, J., Szymczak. W. (2007). Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevena Hobfolla. Medycyna Pracy. 58(4): 317-325.

2. Iskra-Golec, I., Costa, G. Folkard, S., Marek, T., Pokorski, J., Smith, L. (1998). Stres pracy zmianowej. Przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania. Kraków: UNIVERSITATIS.

3. Maume, D.J., Sebastian, R.A. (2012). Gender, Nonstandard Work Schedules and Marital Quality. Journal of Family and Economic Issues. 33:477-490.

4. Mills, M. Taht, K. (2010). Nonstandard Work Schedules and Partnership Quality: Quantitative and Qualitative Findings. Journal of Marriage and Family. 72: 860-875.

5. Warr, P. (2008). Searching for happiness at work. Charaktery. 1/2008, 48-51.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.