Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Współczesna psychologia rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-553/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Współczesna psychologia rehabilitacji
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gerc
Prowadzący grup: Krzysztof Gerc, Natalia Majkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z dynamiką zmian w rozwoju psychicznym osób z niepełnosprawnością oraz próbą ich interpretacji w różnych konwencjach teoretycznych, a także:

- zdobycie wiedzy o psychologicznych sposobach wyjaśniania deficytów i specyfiki funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością (sensoryczną, ruchową, intelektualną oraz z ASD);

- pozyskanie informacji o podejściach terapeutycznych oraz dostępnych formach terapii, które zostaną odniesione do współczesnego stanu badań w tym zakresie;

- charakterystyka problemów osób z niepełnosprawnością z perspektywy diagnosty oraz rodziny;

- przedstawienie zasadniczych założeń neurorehabilitacji.


Efekty kształcenia:

Po realizacji zajęć Studenci powinni wiedzieć lub prezentować:

Wiedza:

• Jakie umiejętności, wiedzę akademicką i kompetencje powinien posiadać psycholog, mający kontakt z osobami niepełnosprawnymi;

• Jaki jest stan badań nad przebiegiem rozwoju psychicznego osób niepełnosprawnych oraz znać wynikające z nich implikacje dla działań diagnostycznych i rehabilitacyjnych;

• Jakie są szanse i zagrożenia rozwoju osoby niepełnosprawnej;

Umiejętności:

• Jakie istnieją możliwości i sposoby wczesnej interwencji diagnostyczno - terapeutycznej, realizowanej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

• Jakie są podstawowe i najczęściej stosowane techniki pracy psychologa we współczesnej neurorehabilitacji oraz szeroko rozumianej pomocy psychologicznej oferowanej osobom niepełnosprawnym.

• Jakie są ograniczenia w usprawnianiu, wynikające z charakteru dysfunkcji.


Kompetencje społeczne:

• W jaki sposób należy wzmacniać i wspierać kontekst społeczny, w którym funkcjonuje osoba niepełnosprawna, aby możliwie najpełniej rozwijała swój potencjał poznawczy i emocjonalno – społeczny.

• Na jakie dylematy etyczne narażony jest psycholog rehabilitacji.

• W jaki sposób nawiązać kontakt diagnostyczny z osobą niepełnosprawną.

Wymagania wstępne:

- zainteresowanie problematyką psychologii klinicznej, psychologii zdrowia lub psychologii rehabilitacji;

- zainteresowanie zagadnieniami psychologii rozwoju człowieka w biegu życia.


Forma i warunki zaliczenia:

- krótka prezentacja lub głos w dyskusji (praca semestralna);

- pisemne kolokwium zaliczeniowe, obejmujące zagadnienia omówione podczas konwersatorium.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności podczas konwersatoryjnych.

Praca semestralna oraz kolokwium są oceniane odrębnie (zaliczenie na ocenę).


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

E-learning

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 20 godz.

Przygotowanie projektu w oparciu o elementy e- learningu - 20 godz.

Analiza literatury i bieżące przygotowanie do zajęć: 25 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium podjęta zostanie próba dyskusji następujących zagadnień: definicja niepełnosprawności w perspektywie różnych dyscyplin nauki, tradycyjne i współczesne rozumienie uwarunkowań niepełnosprawności, rola indywidualnych i społecznych zasobów w procesie rehabilitacji; założenia koncepcji modularnej i systemowej w rehabilitacji psychologicznej.

Część konwersatoryjna zostanie ukierunkowana na analizę przebiegu zmian psychospołecznych osób z niepełnosprawnością w przebiegu ich życia.

Przewiduje się trzy formy realizacji zajęć:

- konwersatoryjny przekaz wiedzy, wzbogacony pokazem i wykładem;

- indywidualne prezentacje Studentów, będące podsumowaniem ich rozważań na temat właściwości wybranych obszarów rozwoju osób niepełnosprawnych (podsumowanie w formie dyskusji,

- obserwację praktycznych zastosowań psychologii rehabilitacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Zajęcia wprowadzające, przedstawienie programu zajęć oraz wymogów zaliczeniowych.

Problematyka niepełnosprawności w ujęciu historycznym. Ślady myśli psychologicznej w rehabilitacji od czasów starożytnych po współczesność.

2. Omówienie procesu adaptacji do niepełnosprawności (uwarunkowania, przebieg). Modele niepełnosprawności. Wprowadzenie do problematyki rehabilitacji neuropsychologicznej.

3. Analiza czynników warunkujących skuteczność rehabilitacji neuropsychologicznej:

a) rzetelna wiedza o uszkodzeniu i jego następstwach oraz o przeszłości pacjenta;

b) identyfikacja i zrozumienie subiektywnych (często negatywnych) doznań pacjenta i jego rodziny;

c) stosowanie podejścia strategicznego i ukierunkowanego na cel (cele główne i poboczne oraz ich późniejsza realizacja);

d) konstruowanie indywidualnego harmonogramu ćwiczeń w ramach podejścia heurystycznego;

e) koncentrowanie działań terapeutycznych na usprawnianiu funkcji poznawczych oraz poprawie stanu emocjonalnego;

f) wprowadzenie długoterminowej opieki (redukcja długofalowych efektów urazu, a jeśli jest to niemożliwe – nauka życia z niepełnosprawnością).

4. Wybrane formy terapii osób z zaburzeniami świadomości. Omówienie definicji pełnego oraz częściowego zespołu zaburzeń świadomości oraz ich implikacji.

5. Diagnoza i profil rozwojowy pacjenta, charakterystyka zaburzeń rozwoju werbalnego oraz zaburzeń komunikacji; przebieg poszczególnych części terapii i ich celów u osób z afazją.

6. Założenia terapii psychologicznej dziecka z autyzmem (modele terapeutyczne oparte na dowodach empirycznych) – Studenci analizują przebieg fragmentów zajęć terapeutycznych, a następnie omawiają cele oraz skuteczność wyodrębnionych ćwiczeń.

7. Omówienie wybranych form diagnozy i stymulacji psychologicznej dzieci w wieku od urodzenia do trzeciego roku życia. Analiza problemów rodzinnych i społecznych, towarzyszących niepełnosprawności dziecka. Charakterystyka celów rehabilitacji dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu:

a) autonomia ruchowa;

b) samodzielność w czynnościach życia codziennego;

c) możliwość porozumiewania się;

d) dostęp do nauki szkolnej;

e) osiągnięcie równowagi emocjonalnej i afektywnej;

f) korzystanie z wartości kulturowych.

8. Próba podjęcia refleksji nad psychologicznymi aspektami procesu udzielania pomocy. Optymalizacja realizacji wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Analiza społecznego kontekstu przebiegu rehabilitacji.

9. Rola psychologa w procesie wspomagania osób niesłyszących i niewidomych. Podstawy i elementy planowania działań terapeutycznych wobec osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

10. Metody oddziaływań rehabilitacyjnych i stymulacyjnych realizowane wobec osób w stanie wegetatywnym. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w Polsce. Propozycje prawne a zmaganie się z problemem niepełnosprawności. Akty normatywne a kształcenie osób niepełnosprawnych. Problemy etyczne w działaniach psychologa rehabilitacji.

11. Problematyka neurorehabilitacji dziecka z dysfunkcja oun.

12. Dorosły chory neurologicznie - proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Literatura:

Gerc K. (2008): Niepełnosprawność powodem wykluczenia, [w:] (red.) Duda M., Gulla B. Przeciwko wykluczeniu społecznemu, Wyd. Naukowe PAT, Kraków, s. 123 - 140.

Zeidler W. (red) (2007): Czy to na pewno integracja? Postawy wobec osób niepełnosprawnych: stare problemy, nowe wątpliwości…, [w:] tenże: Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne, GWP, Gdańsk, s. 21 - 67.

Kowalik, S. (2000): Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji, [w:] Strelau J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 797-820.

Verdun W. (1994): Potrzeba długotrwałej opieki nad chorymi po urazach głowy, [w:} Steuden M. (red.): Wybrane zagadnienia z neuropsychologii, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, s. 25 – 49.

Lektura uzupełniająca:

Prigatano, G. P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rolland, J. S. (2017). Neurocognitive impairment: Addressing couple and family challenges. Family process, 56(4), s. 799-818.

Seniów.J. (2019) Terapia neuropsychologiczna dorosłych z uszkodzeniami mózgu, IPiN Warszawa 2019.

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.