Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-554/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym kulturowym oraz interdyscyplinarnym kontekstem, z któregoto wynikają i w obrębie którego funkcjonują współczesne praktyki medytacyjne.

Efekty kształcenia:

W wyniku realizacji zajęć student zna złożoność oraz specyficzny charakter kulturowegoi multidyscyplinarnego kontekstu współczesnych praktyk medytacyjnych, historię ichobecności w ramach ujęć psychologicznych, a także najbardziej centralne dlawspółczesnej psychologii programy tego typu.


W wyniku realizacji zajęć student potrafi rozpoznać oraz zrozumieć heterogenicznyi złożony charakter współczesnych projektów psychologicznych odwołujących siędo technik medytacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ich złożonego tła, a takżerelacji pomiędzy warstwą kulturową a empiryczną.


W wyniku realizacji zajęć student gotów jest do kultywowania postawy otwartości orazciekawości poznawczej wobec rozmaitych projektów odwołujących się do szerokorozumianych praktyk medytacyjnych, w tym zarówno wobec projektów strictepsychologicznych, jak i - historycznych oraz współczesnych - podejść nie-psychologicznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczony I rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkami zaliczenia kursu są:


(1) obecność na zajęciach (dodatkowe punkty przyznawana są za aktywność)


(2) kolokwium zaliczeniowe z podstawowej treści zadanych do czytania lektur

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas kolokwium zaliczeniowego.


Jeżeli chodzi o docelowe umiejętności i postawy, natomiast, to będą one stale monitorowane i w razie potrzeby odpowiednio korygowane podczas zajęć. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane i zaakcentowane w trakcie kolokwium zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi stosowanymi na potrzeby pracowni będą zasadniczo metody problemowe (np. dyskusja dydaktyczna i metoda przypadków) uzupełnione o elementy metod podających (np. objaśnienie lub wyjaśnienie) i eksponujących (np. prelekcja filmu).

Bilans punktów ECTS:

0,7 punkt – pracownia (20 godzin)


1,5 punkt – lektura tekstów (45 godzin)


0,8 punkta – przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego (25 godzin)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Skrócony opis:

1.Zajęcia wprowadzające

2. Medytacja w kontekście tradycji religijnych

3. Kontemplacja przyrody - Thoreau

4. Medytacja trafia na Zachód

5. Medytacja a psychologia (1)

6. Medytacja a psychologia (2)

7. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (1)

8. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (2)

9. Medytacja a mózg (1)

10. Medytacja a mózg (2)

Pełny opis:

1.Zajęcia wprowadzające

2. Medytacja w kontekście tradycji religijnych

3. Kontemplacja przyrody - Thoreau

4. Medytacja trafia na Zachód

5. Medytacja a psychologia (1)

6. Medytacja a psychologia (2)

7. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (1)

8. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (2)

9. Medytacja a mózg (1)

10. Medytacja a mózg (2)

Literatura:

Obowiązkowa:

Davidson, R.J & Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Wydawnictwo UJ - wybrane rodziały.

Dodatkowe pozycje literatury zostaną podane na pierwszych zajęciach

Dodatkowa:

Goleman, D. (1996). The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience – wybrane rozdziały

Dodatkowe pozycje literatury zostaną podane na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.