Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Doświadczenie hedoniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-555/IV1920nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Doświadczenie hedoniczne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok, studia stacjonarne NN - seminaria magisterskie
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prowadzący grup: Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wykształcenie umiejętności sformułowania problemu badawczego, postawienia hipotez i ich weryfikacji, dobrania metod i procedury badawczej, krytycznej analizy wyników oraz utrwalenie znajomości zasad etyki prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii.

Głównym obszarem zainteresowania są zjawiska hedonii i anhedonii.

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej


K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej


K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką

Pożądana dobra znajomość języka angielskiego.


Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie planu pracy dyplomowej – cel, wstępne hipotezy, uzasadnienie, metody.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła z podawaniem studentowi informacji zwrotnych, ocena planu pracy dyplomowej.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, lektura, e-learning

Bilans punktów ECTS:

14 punktów ECTS:

- 60 godzin udział w seminarium

- 70 godzin analiza literatury

- 20 godz. opracowanie planu pracy magisterskiej

Razem: 150 godz. pracy studenta


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest psychologicznym i neuronalnym mechanizmom doświadczenia hedonicznego, czyli odczuciom różnego rodzaju przyjemności - zmysłowych, piękna, społecznych i intelektualnych.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest psychologicznym i neuronalnym mechanizmom doświadczenia hedonicznego.

Rozpatrywane będą różne modalności przyjemności: wizualne, słuchowe, smakowo/węchowe. Omawiana będzie rola poszczególnych struktur neuronalnych istotnych dla mechanizmu odczuwania przyjemności (doświadczenie hedoniczne jest zjawiskiem złożonym, obejmującym etapy od antycypacji i pożądania po wrażenie zmysłowe i satysfakcję, a więc różne struktury mózgu współdziałają w tym skomplikowanym procesie).

Ponadto, podjęte zostaną próby analizy przyjemności w kontekście relacji społecznych (komunikacja, „dzielenie się”, zjawisko 'schadenfreude') oraz satysfakcji intelektualnej.

Możliwe i pożądane będą ‘wycieczki intelektualne’ w stronę takich pojęć, jak satysfakcja z życia, przepływ, eudajmonia.

Dla pełni obrazu, konieczna jest też eksploracja zjawiska przeciwnego hedonii, tj. utraty/niemożności odczuwania przyjemności. Przedmiotem zainteresowania będą różne formy anhedonii i metody jej badania.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Bloom P. (2018). Przyjemność – dlaczego lubimy to, co lubimy. Wyd. Smak Słowa.

Kringelbach M., Berridge K. The joyful mind. „Scientific American”, August 2012. http://www.kringelbach.org/papers/sciam_Kringelbach2012.pdf

Lektura uzupełniająca:

Berridge K., Kringelbach M. (2008). Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals. Psychopharmacology, 199:457–480.

Berridge K., Kringelbach M. (2011). Building a neuroscience of pleasure and well-being. In: Berridge and Kringelbach, Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 1:3.

Ishizu T., Zeki S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty, PLoS One, 6, 7, e21852.

Koelsch S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15: 170–180.

Moll J., Krueger F., Zahn R., Pardini M., de Oliveira-Souza R., Grafman J. (2006). Human fronto–mesolimbic networks guide decisions about charitable donation. PNAS, vol. 103: 15623–15628.

Takahashi H., Kato M., Matsuura M., Mobbs M., Suhara T., Okubo Y. (2009). When your gain is my pain and your pain is my gain: Neural correlates of envy and schadenfreude. Science, 323: 937–939.

Wacker J., Dillon D.G., Pizzagalli D.A. (2009). The role of the nucleus accumbens and rostral anterior cingulate cortex in anhedonia: Integration of resting EEG, fMRI, and volumetric techniques. NeuroImage, 46, 327–337.

Zatorre R., Salimpoor V. (2013). From perception to pleasure: Music and its neural substrates. PNAS, vol. 110, suppl. 2, 10430–10437. doi/10.1073/pnas.1301228110

Zeki S. (2012). Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

oraz literatura zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami i planem pracy dyplomowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.