Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-556/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sitnik-Warchulska
Prowadzący grup: Katarzyna Sitnik-Warchulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym napisania pracy magisterskiej o charakterze badawczym w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. W ramach seminarium magistranci będą mieli możliwość kształtowania pomysłów badawczych odnoszących się się do rozumienia objawów i zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych, społecznych i poznawczych u dzieci i młodzieży w różnych kontekstach.Omówione zostaną najnowsze trendy badawcze w psychologii klinicznej dzieci i młodzież. Wspierany będzie warsztat teoretyczno-metodologiczny magistrantów.

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii


K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana


K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania


K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii


K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej


K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa


K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej


K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnejK_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy


K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań


K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych


K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnejK_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób


K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych


K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie


K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych


K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

Wymagania wstępne:

Zainteresowania związane z psychologią kliniczną dzieci i młodzieży.


Samodzielność, kreatywność, znajomość teorii rozwojowych.


Kryterium kwalifikacji na zajęcia będzie zgodność tych zainteresowań z tematyką seminarium.


Przy większej liczbie zgłoszeń pod uwagę brane będą również oceny uzyskane przez Studentów w zakresie przedmiotów modułowych, związanych z psychologią kliniczną dzieci i młodzieży.Forma i warunki zaliczenia:

Formy zaliczenia (IV rok):


- aktywny udział w zajęciach seminaryjnych;

- opracowanie projektu autorskich badań, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu oraz badań klinicznych we wskazanym zakresie;


- przedstawienie planu oraz prezentacja celu, hipotez, zarysu pracy magisterskiej


- prezentacja wyników badań pilotażowych lub opracowanie jednego z rozdziałów teoretycznych pracy lub opracowanie konspektu pracy magisterskiej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające (opis, prelekcja, objaśnienie, prezentacja); metody eksponujące (ekspozycja); metody praktyczne (metoda projektów, przewodniego tekstu, seminarium), metody problemowe

Bilans punktów ECTS:

6 punktów ECTS:


30 godzin - udział w zajęciach seminarium

30 godzin – przygotowanie charakterystyki badań własnych oraz dokonanie operacjonalizacji problemu badawczego

30 godzin – przygotowanie założeń części teoretycznej pracy magisterskiej/ konspektu/ badań pilotażowych

30 godzin - analiza wyników badań pilotażowych/ celów pracy i ich prezentacja podczas seminarium

30 godzin przygotowanie literatury przedmiotu oraz konsultacje indywidualne z opiekunem pracy


Razem - 150 godzin pracy studenta.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Seminarium ukierunkowane jest na realizację prac badawczych w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie w trakcie dyskusji na seminarium w grupie magistrantów oraz w kontakcie indywidualnym z opiekunem pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.