Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Rozwojowe znaczenie kryzysu. Kryzysy punktualne i niepunktualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-557/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Rozwojowe znaczenie kryzysu. Kryzysy punktualne i niepunktualne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Iwona Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia w zakresie seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej, badawczej i edytorskiej w zakresie dysertacji na wybrany temat.

Celem jest pomoc w dokonywaniu wyborów tematycznych i metodologicznych przez studenta oraz przygotowanie oryginalnego i poprawnego projektu badawczego.

Również przygotowanie magistarnta od strony etycznej do prowadzenia badań i dyskutowania uzyskanych wyników jest celem kształcenia w ramach przedmiotu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna zagadnienia powiązane z tematami prac magisterskich. Opanowuje wiedzę dotyczącą prowadzenia i metodologii badań naukowych w naukach społecznych. Pogłębiona wiedza dotycząca prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności:

Student opanowuje umiejętności prowadzenia kwerendy literatury, krytycznej analiza materiału teoretycznego, edycji pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne:

Praca koncepcyjna w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktu w badaniach indywidualnych, przestrzeganie zasad etyki w badaniach naukowych.


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursów podstawowych lat 1- 3 psychologii stosowanej


zainteresowanie tematyka seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w dyskusji literatury,

Przygotowanie projektu badawczego

Przeprowadzenie badań pilotażowych

Systematyczne raportowanie postępów w powstawaniu pracy mgr


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie projektu pracy magisterskiej

przeprowadzenie badań

przedstawienie pracy magisterskiej w formie pisemnej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

mini-wykład

forma prezentacji multimedialnej oraz filmowej

dyskusja, praca problemowa, konwersatorium

tutoriale

dyskusja

brainstorming


Bilans punktów ECTS:

9 ECTS

60 godz. zajęcia seminaryjne

50 Studiowanie literatury

30 przygotowanie projektu badawczego

50 przeprowadzenie badań

50 przygotowanie pracy i edycja pracy


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie koncentruje się wokół problematyki kryzysu w jego postaci normatywnej, a więc oczekiwanych przełomów w rozwoju, ale też w postaci specyficznych kryzysów indywidualnych dotyczących wydarzeń i wyzwań nietytpowych. Pojęcie kryzysu wywodzi się z greckiego słowa krisis ( krytyczny), odnosi się do sytuacji, gdy trudne wydarzenie życiowe powoduje przeciążenie zdolności osoby do skutecznego radzenia sobie.

Pełny opis:

Kryzys psychologiczny to rodzaj reakcji osoby na wydarzenia krytyczne, w której można zaobserwować:

• zaburzenie homeostazy psychologicznej,

• niewydolność dotychczasowych mechanizmów radzenia sobie osoby w utrzymywaniu wewnętrznej równowagi emocjonalnej,

• poziom stresu związany z kryzysem skutkujący istotnym pogorszeniem codziennego funkcjonowania

Pojęcie kryzysu- zagożenia i szanse rozwojowe

• Kryzysy normatywne w koncepcji Erika Eriksona

• Kryzysy związane z progiem edukacyjnym

• Kryzysy podczas zmian w rodzinie

• Kryzysy wieku senioralnego

• Nietypowe wydarzenia życiowe jako czynniki kryzysogenne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nęcka E., Stocki,R.( 2006). Jak pisać prace z psychologii? Poradnik dla studentów i badaczy. WPN Universitas

2. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych

Dorota Kubacka - Jasiecka

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

3. Erikson E. (2004). Rozwój w biegu życia.

4. Kryzysy i ich przezwyciężanie

Problemy interwencji w pomocy psychologicznej.(2014).

Wydawnictwo: AM - Wydawnictwo Adam Marszałek

Redakcja: Kubacka-Jasiecka Dorota , Mudyń Krzysztof

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.