Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Relacje społeczne w kontekście nowych technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-558/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Relacje społeczne w kontekście nowych technologii
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strojny
Prowadzący grup: Paweł Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i opisania badań naukowych. Produktem kursu będzie napisanie i obrona pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Ukończony 3. rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie oceny zaangażowania w realizację projektu pracy magisterskiej przez cały okres trwania seminarium.


Ocena końcowa to wypadkowa ewaluacji pracy przez promotora i recenzenta.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia:

- aktywny udział w zajęciach – kryteria oceny: udział w dyskusjach, umiejętność analizy badań naukowych (m.in.: rozumienie założeń teoretycznych, krytyczna analiza hipotez, krytyczna refleksja nad operacjonalizacją zmiennych, samodzielna interpretacja wyników i wpływu przeprowadzenia badań na otoczenie społeczne)

- realizacja samodzielnego projektu badawczego, w tym jego dokumentacja w postaci pracy magisterskiej

- przedstawienie problemu badawczego - kryteria oceny: szczegółowość, rzetelność analizy problemu badawczego, umieszczenie problemu w relewantnym kontekście teoretycznym i empirycznym; umiejętność wykorzystywania baz naukowych, samodzielne poszukiwanie literatury powiązanej z problemem badawczym.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

60h – udział w seminarium

140h – praca indywidualna (kwerenda literatury, wybór tematu pracy, przygotowanie planu pracy magisterskiej, przygotowanie procedury, przeprowadzenie badań pilotażowych)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nd

Skrócony opis:

Patrz niżej

Pełny opis:

Relacje społeczne w kontekście nowych technologii.

Pojawiające się „nowe technologie” mają niekiedy znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczne ich użytkowników. Przykładami takich technologii mogą być: komunikatory internetowe, Facebook, MMORPG czy wirtualna rzeczywistość. Nie jest to lista wyczerpująca, co oczywiste nie wszystkie wymienione są „nowe” współcześnie. Przedmiotem badań prowadzonych w ramach seminarium będzie wpływ użytkowania rozwijanych obecnie i/lub zdobywających obecnie popularność technologii na funkcjonowanie psychologiczne człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych). Obszary technologiczne, które będą przedmiotem badań to między innymi:

- Immersyjne gry komputerowe, w tym gry poważne

- Wirtualna rzeczywistość

- Rozszerzona rzeczywistość

[Oraz inne technologie mające potencjalny wpływ na relacje społeczne]

Przykładowe zagadnienia psychologiczne, które będą przedmiotem badań to:

- Destrukcyjny i rozwojowy wpływ kontaktu z nowymi technologiami na funkcjonowanie w relacjach społecznych

- Mechanizmy angażowania się w użytkowanie technologii

- Charakterystyki decydujące o relacji użytkownika z technologią (np. presence)

- Weryfikacja ograniczeń występowania klasycznych efektów psychologicznych (np. heurystyki społeczne, techniki wpływu społecznego, atrakcyjność interpersonalna) w kontekście nowych technologii.

Studenci będą w pierwszej kolejności zachęcani do formułowania własnych problemów badawczych, w przypadku trudności zostanie im zasugerowany temat wpisujący się w zainteresowania badawcze prowadzącego.

Literatura:

Francuz, P. & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gambarelli, G. (2011). Wspinaczka po profesurę. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.

Łucki, Z., Gambarelli, G. (2017). Praca dyplomowa i doktorska. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.

Nęcka, E. & Stocki, R. (2011). Jak pisać prace z psychologii: poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Universitas.

Literatura uzupełniająca będzie dobierana w zależności od problematyki projektu podjętej przez studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.