Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologiczne uwarunkowania i mechanizmy oceny zeznań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-559/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologiczne uwarunkowania i mechanizmy oceny zeznań
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Seminarium magisterskie ma na celu zaznajomienie uczestników seminarium z teoriami, koncepcjami i wynikami badań empirycznych oraz przygotowanie do wyodrębnienia i sformułowania przez studenta własnego problemu badawczego. W efekcie student powinien posiąść wiedzę z danego obszaru psychologii, krytycznie odnieść się do jej aktualnego stanu i na tej podstawie sformułować temat własnej pracy empirycznej. Powinien również wykazać się umiejętnościami doboru wartościowych źródeł naukowych na określony temat oraz kompetencjami w zakresie przedstawienia w mowie i piśmie własnych zamierzeń badawczych w zgodzie ze standardami przyjętymi w psychologii jako nauce.


Dotychczas nie przeprowadzono wielu badań nad psychologicznymi procesami oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień.


W toku zajęć seminarzyści pogłębią, uporządkują i zintegrują wiedzę na temat procesów warunkujących formowanie się i ocenę zeznań oraz wyjaśnień. Zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnego korzystania ze źródeł naukowych i ich krytycznej analizy, jak też identyfikowania ciekawych i ważnych dla praktyki sądowej problematyki badawczej.


Seminarzyści będą przedstawiać wyniki samodzielnych poszukiwań badawczych, dyskutować nad projektowanymi planami badawczymi oraz poszukiwać sposobów na poprawę jakości planowanych badań.


Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Psychologia jako nauka empiryczna” oraz „Podstawy statystyki z elementami psychometrii”

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji zamysłu badawczego oraz pisemnego przedstawienia problemu badań własnych. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 30% oceny referatu + 20% oceny ustnej prezentacji zamysłu badawczego + 50%oceny pisemnego przedstawienia problemu badań własnych.

Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5)

od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0)

od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5)

od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0)


Semestr letni:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji wyników poszukiwań w literaturze, opisu projektu badań oraz pisemnego przedstawienia planowanych badań. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 30% oceny referatu + 20% oceny ustnej prezentacji + 50%oceny pisemnego przedstawienia planu badań własnych.

Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5)

od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0)

od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5)

od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Referat :

Referat samodzielnie przygotowany przez studenta ma pokazać jego samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem zagadnienia teoretycznego oraz umiejętność dokonania krytycznego przeglądu badań na określony temat na podstawie odpowiednio dobranych źródeł naukowych


Ustna prezentacja własnego zamysłu badawczego: Student powinien być w stanie sformułować i uzasadnić w toku dyskusji grupowych ważność i oryginalność tematu, nad którym zamierza pracować, zaprezentować swoje kompetetncje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej


Pisemne przedstawienie problemu badań własnych:

Podsumowując swoje studia literaturowe i dyskusje grupowe, student powinien przedstawić na piśmie problematykę planowanej przez siebie pracy badawczej wraz z odwołaniem się w prawidłowy sposób (por. standardy APA) do odpowiedniej literatury naukowej.


Ocena będzie obliczana na podstawie następującej formuły:

- 30% oceny referatu

- 20% oceny ustnej prezentacji zamysłu badawczego

- 50 %oceny pisemnego przedstawienia problemu badań własnych.


Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5)

od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0)

od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5)

od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

analiza literatury, analiza materiałów źródłowych, prezentacja pomysłów i problemów badawczych, opracowanie modelu badań własnych, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 60 h (2 x 30 h)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• analiza literatury i wcześniejszych badań – 45 h

• przygotowanie referatów i prezentacji – 45 h

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu zaznajomienie uczestników seminarium z teoriami, koncepcjami i wynikami badań empirycznych oraz przygotowanie do wyodrębnienia i sformułowania przez studenta własnego problemu badawczego. W efekcie student powinien posiąść wiedzę z danego obszaru psychologii, krytycznie odnieść się do jej aktualnego stanu i na tej podstawie sformułować temat własnej pracy empirycznej. Powinien również wykazać się umiejętnościami doboru wartościowych źródeł naukowych na określony temat oraz kompetencjami w zakresie przedstawienia w mowie i piśmie własnych zamierzeń badawczych w zgodzie ze standardami przyjętymi w psychologii jako nauce.

Dotychczas nie przeprowadzono wielu badań nad psychologicznymi procesami oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień.

W toku zajęć seminarzyści pogłębią, uporządkują i zintegrują wiedzę na temat procesów warunkujących formowanie się i ocenę zeznań oraz wyjaśnień. Zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnego korzystania ze źródeł naukowych i ich krytycznej analizy, jak też identyfikowania ciekawych i ważnych dla praktyki sądowej problematyki badawczej.

Seminarzyści będą przedstawiać wyniki samodzielnych poszukiwań badawczych, dyskutować nad projektowanymi planami badawczymi oraz poszukiwać sposobów na poprawę jakości planowanych badań.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz – Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym, LexisNexis, Warszawa, 2008.

Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym, Zakamycze, 2003.

Z. Marten, Wstęp do psychologii (Przesłuchanie podejrzanego i oskarżonego), Katowice 1990, Wyd. UŚl.

Z. Marten, Psychologia zeznań, LexisNexis, Warszawa, 2012

A. Memon, R. Bull, A. Vrij, Psychologia i prawo, GWP, Sopot, 2003

R. Polczyk, Mechanizm efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007

J.M. Stanik, A. Roszkowska, Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2009;

J. M. Stanik, Wybrane problemy psychologii zeznań świadków (w:) Wybrane zagadnienia psychologii dla prawni-ków, warszawa 1986, Wyd. Prawnicze.

J. M. Stanik, Psychologiczne problemy metod przesłuchań świadków, Przegląd Psychologiczny, 2004, nr 2.

J. M. Stanik, Przesłuchanie poznawcze (cognitive interview): założenia, procedura, wyniki, (w:) Psychologiczne i psy-chiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych, (red.:) J. M. Stanik, Z. Majchrzyk, Katowice 2001, Wyd. Anima.

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk, 2006

A. Vrij, Wykrywanie kłamstw i oszukiwania, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009

B.W. Wojciechowski, Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań (Wybrane zagadnienia), Wojciechowski B.W. (red), Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015.

B.W. Wojciechowski, Opiniowanie i psychologiczna analiza wyjaśnień, [W:] Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich, pod red. Rode D., GWP, Sopot, 2015.

B.W. Wojciechowski, Analiza i ocena zeznań świadków, GWP, Sopot, 2015.

oraz artykuły publikowane w czasopismach naukowych.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

J. Brzeziński, Metodologia badań psycholoigcznych, PWN, Warszawa.

P.A. Granhag, A. Vrij, B. Verschuere, Detecting Deception, Wiley Blackwell, Chichester, 2015

E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009

W. Pasko – Porys, Przesłuchanie i wywiad, Oficyna Naukowa, 2007

R.J. Sternberg, Recenzowanie prac naukowych w psychologii, Wydawnictwo Paradygmat, 2011.

M. Szpitalak, W kierunku poprawy jakości zeznań świadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015

M. Szpitalak, K. Kasparek, Psychologia sądowa - Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.