Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia moralności- ujęcie interdyscyplinarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-560/IV1920nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia moralności- ujęcie interdyscyplinarne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
IV rok, studia stacjonarne NN - seminaria magisterskie
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Florek
Prowadzący grup: Stefan Florek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta/studentki w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do przeprowadzenia badań empirycznych oraz przygotowania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci

I dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności

intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków

oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę

indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych

i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem

w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy

związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

Wymagania wstępne:

uzyskanie wpisu na czwarty rok jednolitych studiów magisterskich

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie obszernych fragmentów części teoretycznej pracy magisterskiej oraz przedstawienie w formie pisemnej wstępnego projektu ewentualnych badań własnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena odpowiedzi studenta, przygotowywanych przez niego prezentacji oraz tekstu pracy magisterskiej na poszczególnych etapach jej powstawania.


Ocena jest uzależniona od poziomu merytorycznego wypowiedzi i prezentacji w trakcie seminarium oraz tekstu pracy magisterskiej.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

14 ECTS

uczestnictwo w zajęciach: 60 godzin

lektura literatury przedmiotu: 45 godzin

przygotowywanie tekstu pracy magisterskiej: 45 godzin

razem: 150 godzin

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu psychologii moralności w ujęciu interdyscyplinarnym.

Pełny opis:

Problematyka seminarium obejmuje kognitywistyczne, neurokognitywistyczne oraz neuropsychologiczne ujęcia moralności. Przedmiotem prac magisterskich może być problematyka zarówno zła, jak i dobra moralnego oraz kwestie związane z oceną moralną, podejmowaniem decyzji moralnych lub działań relewantnych moralnie.

Literatura:

Nęcka, E. i Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy (wyd. IV), Kraków: Universitas.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.