Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - neuroobrazowanie techniką funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-565/IVnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - neuroobrazowanie techniką funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sikora-Wachowicz
Prowadzący grup: Barbara Sikora-Wachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z możliwościami, jakie daje zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w badaniach psychologicznych oraz z metodologią tych badań.Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

- posiada wiedzę na temat zasad działania skanera rezonansu magnetycznego i podstaw fizjologicznych, na których bazuje technika fMRI (K3_W25, K3_W48)

- posiada wiedzę na temat reguł dotyczących przeprowadzania badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (K3_W48)

- posiada wiedzę na temat metodologii badań prowadzonych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (K3_W06, K3_W48)

- potrafi wskazać możliwe zastosowania badań z zastosowaniem fMRI (K3_U29)

- potrafi korzystać z literatury naukowej wykorzystującej technikę fMRI (K3_U04, K3_U06, K3_U29)

- rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności – samodzielnie poszukuje i krytycznie analizuje publikacje naukowe oparte o fMRI (K3_K20)

- podejmuje reflekcję na tematy związane z działalnością naukowo-badawczą, w tym dotyczącą etycznych aspektów prowadzenia badań (K3_K04)

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki otrzymania zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium, przygotowanie prezentacji


Forma zaliczenia: kolokwium i prezentacja w grupach (zastosowanie fMRI w wybranych badaniach)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie zajęć (aktywność, znajomość materiału) oraz ocena prezentacji i kolokwium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

laboratorium – 15h


Praca własna studenta:

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 h

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (kolokwium + prezentacja) - 30 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zajęcia:

1. Zasady działania rezonansu magnetycznego (MR). Bezpieczeństwo w pracowni MR.

2. Fizjologiczne podstawy techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

3-4. Metodologia badań z użyciem fMRI. Projektowanie badań. Procedury eksperymentalne. Podstawy analizy danych.

5. Przykłady badań neuropsychologicznych z wykorzystaniem rezonansu

magnetycznego. Analiza wybranych badań. Kolokwium i prezentacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gut, M., & Marchewka, A. (2004). Funkcjonalny rezonans magnetyczny–nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności

ludzkiego mózgu. Konferencja Nowe metody w neurobiologii, 35-40.

2. Huettel, S. A., Song, A. W., & McCarthy, G. (2004). Functional magnetic resonance imaging. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Literatura uzupełniająca:

1. Dodatkowe pozycje literatury zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.