Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-569/IVs/psnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 223 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki, Adam Curyło, Barbara Sikora-Wachowicz, Jolanta Starosta, Zbigniew Wajda, Monika Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami szeroko pojętej psychologii klinicznej, a także z istotnymi w kontekście pracy psychologa wybranymi zagadnieniami psychiatrii. Przedmiotem szczególnej uwagi stanie się diagnoza i ekspertyza psychologiczna w różnych kontekstach, w których są one stosowane. Podjęte zostaną także kwestie etyczne właściwe dla klinicznej pracy psychologa.

Efekty kształcenia:

K_W27

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_W29

Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości

K_W38

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U11

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru

K_U10

Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U24

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej oraz rozstrzygać dylematy etyczne

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom.

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot z III roku studiów „Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej” część I i II oraz z IV roku studiów, semestr zimowy – „Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej” część III

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na warsztatach. W przypadku większej ilości nieobecności przedmiot nie zostanie zaliczony.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć warsztatowych. Każdy blok zakończy się sprawdzianem przeprowadzonym na zajęciach. Ocena końcowa zaliczeniowa będzie uśrednioną oceną z ocen cząstkowych.


Dr B. Gulla


Ocena na zaliczenie bloku dotyczącego Diagnozy w Psychologii sądowej będzie polegać na sformułowaniu hipotez dotyczących uwarunkowań psychologicznych określonej formy zachowań przestępczych lub niedostosowanych społecznie, w oparciu o posiadaną wiedzę/lub krótkie kolokwium pisemne testowe.Dr Zbigniew Wajda


Zaliczenie bloku "Diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna pacjentom chorym somatycznie" obejmuje:

- Zapoznanie się z materiałami na Pegazie

- Quiz na Pegazie

- Konceptualizację przypadku (postawienie hipotez diagnostycznych, sformułowanie pytań do wywiadu, propozycja narzędzi diagnostycznych)Dr A. Trąbka

Ocena będzie wystawiona w oparciu o krótki sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach. Sprawdzian będzie się składał z kilku (2-3) pytań otwartych lub fragmentu analizy przypadku.


Dr M. Wasilewska

Ocena zaliczeniowa w oparciu o pracę pisemną - przygotowanie propozycji diagnozy do podanych wcześniej przez Prowadzącą przypadków rodzin.


Dr K. Banicki

Sprawdzian na ostatnich zajęciach będzie polegał na opracowaniu hipotez do przedstawionego przypadku w oparciu o przeczytaną lekturę. Uwzględniona zostanie również aktywność podczas zajęć.


Egzamin końcowy testowy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – egzamin testowy

Weryfikacja umiejętności – sprawdziany przeprowadzane po zajęciach każdego bloku części warsztatowej

Kompetencje społeczne: Ocenianie ciągłe z podawaniem informacji zwrotnych podczas konwersatorium, ocena prac pisemnych zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

7 punktów ECTS

Udział w zajęciach – 60 godzin, przygotowanie do sprawdzianów – 60 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie do egzaminu – 90 godzin, łącznie 210 godzin pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami szeroko pojętej psychologii klinicznej, a także z istotnymi w kontekście pracy psychologa wybranymi zagadnieniami psychiatrii.

Zawartość tematyczna wykładów:

Lek. med., specjalista psychiatra, Adam Curyło:

1. Psychiatria - podstawowe terminy i definicje. Badanie psychiatryczne. (1,5 h).

2. Schizofrenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1,5 h).

3. Zaburzenia afektywne (część I). Choroba afektywna dwubiegunowa- CHAD. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

4. Zaburzenia afektywne (część II): Choroba afektywna jednobiegunowa. Etiopatogeneza i leczenie. Problem samobójstw. (1 h).

5. Zaburzenia osobowości. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

6. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

7. Zaburzenia jedzenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

8. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Etiopatogeneza i leczenie. (1h).

9. Psychofarmakoterapia i inne metody biologiczne. (1,5 h).

10. Psychoterapia - podstawowe zasady. (1,5 h).

Dr Konrad Banicki:

11. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (2h)

12. Emil Kraepelin i nozologiczny model diagnozy (2h)

13. Ograniczenia nozologicznego/medycznego modelu diagnozy (2h)

14. Funkcjonalny i psychospołeczny model diagnozy (2h)

15. Między diagnozą kliniczną a statystyczną (2h)

16. Diagnoza jako proces - protodiagnoza (2h)

17. Diagnoza jako proces - formułowanie i weryfikowanie hipotez (2h)

18. Psychologia kliniczna w praktyce - promocja zdrowia, prewencja zaburzeń, poradnictwo i psychoterapia (2h)

19. Wybrane paradygmaty diagnozy psychologicznej (2h)

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami szeroko pojętej psychologii klinicznej, a także z istotnymi w kontekście pracy psychologa wybranymi zagadnieniami psychiatrii.

Zawartość tematyczna wykładów:

Lek. med., specjalista psychiatra, Adam Curyło:

1. Psychiatria - podstawowe terminy i definicje. Badanie psychiatryczne. (1,5 h).

2. Schizofrenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1,5 h).

3. Zaburzenia afektywne (część I). Choroba afektywna dwubiegunowa- CHAD. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

4. Zaburzenia afektywne (część II): Choroba afektywna jednobiegunowa. Etiopatogeneza i leczenie. Problem samobójstw. (1 h).

5. Zaburzenia osobowości. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

6. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

7. Zaburzenia jedzenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

8. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Etiopatogeneza i leczenie. (1h).

9. Psychofarmakoterapia i inne metody biologiczne. (1,5 h).

10. Psychoterapia - podstawowe zasady. (1,5 h).

Dr Konrad Banicki:

11. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (2h)

12. Emil Kraepelin i nozologiczny model diagnozy (2h)

13. Ograniczenia nozologicznego/medycznego modelu diagnozy (2h)

14. Funkcjonalny i psychospołeczny model diagnozy (2h)

15. Między diagnozą kliniczną a statystyczną (2h)

16. Diagnoza jako proces - protodiagnoza (2h)

17. Diagnoza jako proces - formułowanie i weryfikowanie hipotez (2h)

18. Psychologia kliniczna w praktyce - promocja zdrowia, prewencja zaburzeń, poradnictwo i psychoterapia (2h)

19. Wybrane paradygmaty diagnozy psychologicznej (2h)

Zawartość tematyczna warsztatów:

1. Kulturowe aspekty w procesie diagnozy psychologicznej, Dr Barbara Sikora-Wachowicz

- Zaburzenia psychiczne w badaniach międzykulturowych – implikacje dla diagnozy

- specyficzne kulturowo zaburzenia i metody leczenia

- postawa wobec odmienności kulturowej a przebieg diagnozy

- diagnoza przedstawicieli mniejszości etnicznych, migrantów oraz uchodźców

- część praktyczna – praca w grupach nad studium przypadku (dyskusja wokół hipotez diagnostycznych oraz ewentualnych problemów etycznych).

2. Diagnoza i ekspertyza w psychologii sądowej – dr Bożena Gulla

Zadania psychologa we współpracy z wymiarem sprawiedliwości

Omówienie różnych rodzajów opinii sądowo – psychologicznych

Kryteria oceny opinii sądowo – psychologicznej jako dowodu w sądzie

Diagnoza penitencjarna: klasyfikacyjna, resocjalizacyjno-terapeutyczna, szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa

Postępowanie resocjalizacyjne i terapeutyczne oparte na diagnozie psychologiczno-sądowej

Część praktyczna: praca w grupach nad wybranymi przykładami opinii psychologicznych. Trudności diagnozowania, dylematy etyczne psychologa sądowego.

3. Diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna pacjentom chorym somatycznie - dr Zbigniew Wajda

Psychologiczne aspekty człowieka chorego somatycznie. Choroba jako stresor. Cechy osobowości a choroba somatyczna. Funkcjonowanie rodziny z osobą chorą somatycznie. Psychologia chorego somatycznie a psychosomatyka i psychologia zdrowia. Pomoc psychologiczna i komunikacja terapeutyczna z osobą chorą somatycznie. Powyższa tematyka zobrazowana opisami przypadków.

4. Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w psychiatrii Dr Konrad Banicki

(1) Między normą a zaburzeniem

(2) Specyfika diagnozy psychologicznej w psychiatrii

(3) Specyfika pacjenta psychiatrycznego

(4) Problemy związane z użyciem metod projekcyjnych

(5) Wybrane trudności związane z diagnozą w psychiatrii

(6) Metoda eksperymentu klinicznego i logika diagnozowania

(7) Planowanie interwencji na podstawie diagnozy

Część praktyczna: praca w grupach nad opisami przypadków. Celem będzie sformułowanie wstępnej diagnozy, z tym że nacisk położony zostanie nie tyle na trafność uzyskanego rezultatu, co na właściwą strukturę procesu myślenia diagnostycznego.

5. Psychologiczna diagnoza systemu rodzinnego Dr Monika Wasilewska

Omówienie rodzajów dysfunkcji występujących w rodzinach generacyjnych: charakterystyka różnych rodzajów triangulacji, zaburzone granice, przekazy rodzinne i ich znaczenie dla rozwoju dzieci.

Omówienie zjawiska parentyfikacji- definicja, rodzaje i skutki parentyfikacji.

Praca w grupach nad sposobami diagnozy systemów rodzinnych w zależności od prezentowanych przez członków rodziny dysfunkcji. Opracowanie schematów postępowania diagnostycznego systemów rodzinnych.

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW OBOWIĄZKOWA:

(1) Cierpiałkowska, L. & Sęk, H. (red., 2017). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. (wybrane rozdziały)

(2) Czabała J. Cz., 2002, część 61 Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom III, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: GWP

(3) McWilliams N., 2009, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk: GWP. (rdz. 2, 3 i 4).

(4) Paluchowski W., Hornowska E., 2002, akapit 12.6 Problemy teoretyczne diagnozy psychologicznej, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom I, Podstawy psychologii, Gdańsk: GWP

(5) Shorter, E. 2005, Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, Warszawa: WSiP. (s. 117-128, 298-303 i 315-334)

(6) Stemplewska-Żakowicz K., 2009. Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. (wybrane rozdziały)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

(1) Bellack A.S., Hersen M., 2010. Diagnoza behawioralna. Podręcznik. Warszawa, Wyd. ME-KOMP

(2) Bolton, D., & Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease: New Philosophical and Scientific Developments. Springer.

(3) Ghaemi, S. N. (2004). The concepts of psychiatry: a pluralistic approach to the mind and mental illness. JHU Press.

(4) Huda, A. S. (2019). The Medical Model in Mental Health: An Explanation and Evaluation. Oxford University Press, USA.

(5) Paluchowski W. Diagnoza psychologiczna – podejście ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”

(6) Sęk H., 1991, Społeczna psychologia kliniczna.Warszawa: PWN.

(7) Tyrer, P., & Steinberg, D. (2013, 5th edition). Models for mental disorder. John Wiley & Sons.

LITERATURA DO WARSZTATÓW:

Diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna pacjentom chorym somatycznie (dr Zbigniew Wajda):

(1) Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa, 2016. Wydawnictwo Naukowe PWN

W szczególności rozdział: Rozdz.24: Kliniczna psychologia zdrowia (Irena Heszen)

(2) Makara-Studzińska M. (red.).: Komunikacja w opiece medycznej. Warszawa, 2017. Wyd. Medical Education. W szczególności rozdziały:

Cz.1 rodz.3: Zasady kontaktu z pacjentem (Marta Makara-Studzińska)

Cz.1 rozdz.5: Potrzeby osoby chorej na kolejnych etapach leczenia i rehabilitacji (Maciej Załuski)

Cz.2 rozdz. 10. Specyfika kontaktu z pacjentem onkologicznym (Katarzyna Adamczyk)

Cz.2 rozdz. 11. Specyfika kontaktu z pacjentem operowanym (Katarzyna Adamczyk)

Diagnoza w psychologii sądowej (dr Bożena Gulla):

Diagnoza i ekspertyza w psychologii sądowej

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, rozdział 6, Diagnoza psychologiczna i ekspertyza psychologiczno-sądowa, Wyd. Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003

Kulturowe aspekty w procesie diagnozy psychologicznej (Dr Barbara Sikora-Wachowicz)

Matsumoto D. i Juang L. (2007) Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: GWP, fragment rozdziału 12, s. 417-441.

Barzykowski K. i in. (2013) Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, r. 1: Osoba prowadząca diagnozę psychologiczną, s. 25-44.

Psychologiczna diagnoza systemu rodzinnego (dr Monika Wasilewska)

Termińska, K.(2008). Rodzina i Ty, fenomenologia wiązania. Warszawa: Eneteila Wydawnictwo Psychologii i Kultury

B. Tryjarska (red.), (2010) Bliskość w rodzinie, więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w psychiatrii (dr Konrad Banicki)

Hock, R.R. (2003), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, podrozdział „Kto tu właściwie zwariował?”

Lewicki, L. (red., 1969). Psychologia kliniczna, podrozdział „Eksperymenty kliniczne”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.