Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-571/IV-V/nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Piasecka, Iwona Sikorska
Prowadzący grup: Bogusława Piasecka, Iwona Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Wiedza


student po ukończeniu kursu zna klasyfikacje metod badań w psychologii oraz stosowane w badaniach dzieci i młodzieży testy psychologiczne.


rozumie problematykę etyczną związaną z prowadzeniem badań w przypadku dzieci i młodzieży


zna podstawy teoretyczne oraz budowę narzędzi diagnostycznych


zna zasady, wskazania i ograniczenia w stosowaniu określonych narzędzi diagnostycznych dla osoby w wieku rozwojowym


zna podstawy formułowania diagnozy i prognozy psychologicznejUmiejętności


student po ukończeniu kursu potrafi stosować systemowe interpretacje mechanizmów funkcjonowania rodzin oraz modele ułatwiające diagnozowanie kontekstu rodzinnego i społecznego w życiu dziecka


potrafi przeprowadzić badanie testowe osoby w wieku rozwojowym


posiada umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji badania psychologicznego


stosuje kryteria obliczania i interpretacji wyników badań dzieci i młodzieży


potrafi zaprojektować postępowanie diagnostycznePostawa


Celem wykładów jest dokonanie przeglądu współczesnych koncepcji i metod diagnozy jednostki w wieku rozwojowych, rodziny i grupy dziecięcej i młodzieżowej. Zostaną przedstawione metody badań w podejściu idiograficznym oraz nomotetycznym. Wykłady maja na celu uwrażliwienie studentów na wartość kontaktu podmiotowego podczas badania osoby w wieku rozwojowym.

W wyniku udziału w wykładach student dowie się jak współpracować z innymi specjalistami w prowadzeniu diagnozy wielomodalnej oraz zaleceń optymalizujących lub terapeutycznych wobec dziecka


Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, budowaniu i weryfikowaniu hipotez diagnostycznych i wnioskowaniu diagnostycznym; zna wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rodziny, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży


K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana


K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa


K_U09

Wie, w jaki sposób przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki w wieku rozwojowym,rodziny, grupy dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować opinię i orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców


K_U11

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru


K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych


K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach (podpis na liście obecności) - możliwość jednej nieobecności

2. kolokwium pisemne w połowie kursu

3. egzamin ustny po zakończeniu zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:• wykazanie się podczas zajęć oraz egzaminu znajomością zaleconej literatury oraz problematyki poruszanej podczas wykładów;


• pisemne kolokwia testowe weryfikują: znajomość problematyki wykładów, zaleconych lektur;


• ocena wystawiana jest na podstawie średnich wyniku kolokwiów i egzaminu ustnego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

• wykład


• konsultacje na dyżurze prowadzących


• konsultacje e-learning


• film, pokaz


• dyskusja

Bilans punktów ECTS:

6 ECTS:

30 godz. – uczestnictwo w wykładzie, analiza literatury i bieżące przygotowanie do zajęć oraz egzaminu: 90 godz. , przygotowanie do egzaminu 30 godzin


Razem - 150 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów dotyczy prowadzenia diagnozy osoby w wieku rozwojowym, rodziny oraz grupy dziecięcej lub młodzieżowej. Prowadzący przedstawią przegląd współczesnych koncepcji i metod diagnozy w podejściu idiograficznym oraz nomotetycznym. Wykłady maja na celu uwrażliwienie studentów na wartość kontaktu podmiotowego podczas badania osoby w wieku rozwojowym.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z koncepcjami, które aplikowane są do diagnozy jednostkowej, rodzinnej i grupowej. Zostaną poruszone następujące tematy:

1. Środowisko rodzinne - włączanie rodziny do procesu diagnozy i terapii

2. Metody diagnozy rodziny

3. Grupa dziecięca i młodzieżowa-prawidłowości rozwojowe i dysfunkcje grupy

4. Wieloapektowa diagnoza osoby w wieku rozwojowym - interdyscyplinarna współpraca

5. Przygotowanie do wyboru kolejnego etapu kształcenia-podstawy doradztwa zawodowego

6. Poznawanie niemowląt - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

7. Potencjał rozwojowy małego dziecka - Dziecięca Skala Rozwojowa

8. Rozumienie społeczne – rozwój umiejętności mentalizowania

9. Dziecko i nastolatek w grupie

10. Kontakt z osobą w wieku rozwojowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

Matczak A. i inni (2007). Dziecięca Skala Rozwojowa. Podręcznik str. 8-14. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych

Hellbruege Th.(1994). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Rozdział IV i V. Kraków: Antykwa

Piasecka B.(2011), Przydatność modeli funkcjonowania rodziny w diagnozie i kwalifikacji do terapii, [W]: B.Piasecka, (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Kraków: Wyd. UJ.

Kołbik I. (1994).Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, [w]: Barbaro B. /red./ Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: CMUJ

Literatura uzupełniająca:

Zazzo, R. ( 1974). Metody psychologiczne badania dziecka, t. II PZWL

Frydrychowicz A. (1996). Interpretacja rysunku R. 6 . [W]: Rysunek rodziny. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Pilkiewicz, M. (1970). Techniki socjometryczne w badaniach psychologicznych. Siedlce: WSN

Mussen. (1970).Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. tom II, rozdz,14. Warszawa: PWN

Hrapkiewicz, H.(1997). Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne. [W]: M. John-Borys (red). Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat 3. Katowice: UŚ

Oster G.D., Gould P. (2004). Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. R. 2.[W] : Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: GWP

Głowacka E. (2006). Główne kierunki analizy wytworu plastycznego. R. 5. W: Artediagnoza. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ

Deptuła, M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV . Bydgoszcz: WSP

Bogdanowicz M.(1994). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, str.19-35, Lublin,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.