Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Psychofizjologiczne metody pomiaru emocji w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-576/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Psychofizjologiczne metody pomiaru emocji w badaniach naukowych
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kaja Głomb, Martyna Sekulak
Prowadzący grup: Kaja Głomb, Martyna Sekulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z metodami pomiaru psychologicznych korelatów emocji. W trakcie kursu studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat badań reakcji emocjonalnych, a także specyfiki różnych metod ich pomiaru. Zajęcia obejmować będą także praktyczne aspekty wykorzystywania galwanometru oraz wariografu w badaniach i ekspertyzie psychologicznej. Celem zajęć jest ponadto kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji opublikowanych wyników badań wykorzystujących omawiane metody, jak również tworzenia projektów naukowych obejmujących pomiary psychofizjologiczne.

Efekty kształcenia:

K_W01: Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W40: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W44: Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej


K_U01: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02: Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U06: Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U29: Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności


K_K01: Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K03: Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K04: Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

K_K05: Przyjmuje postawę sumienności, rzetelności, obiektywizmu i bezstronności

K_K06: Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K10: Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom


Po ukończeniu kursu student posiada:

Wiedzę: na temat różnych metod pomiaru reakcji emocjonalnych oraz wymienić ich mocne i słabe strony; na temat obszarów zastosowania poszczególnych metod pomiaru, dzięki czemu potrafi uzasadnić wybór narzędzia w zależności od przedmiotu badania.

Umiejętności: stworzenia projektu badawczego poświęconego zmiennym psychologicznym, który obejmuje pomiar wskaźników reakcji organizmu na bodźce afektywne; czytania ze zrozumieniem artykułów oraz interpretacji badania wykorzystującego pomiary psychofizjologiczne, a także krytycznej analizy tego rodzaju badań; planowania i przeprowadzenia prostego badania z wykorzystaniem galwanometru, planowania przeprowadzenia prostego badania z wykorzystaniem wariografu.

Kompetencje społeczne: zdolność pracy grupowej nad wspólnym problemem badawczym; prowadzenia w zespole badań z wykorzystaniem sprzętu z zachowaniem zasad etyki zawodowej, prezentacji na forum własnych pomysłów naukowych.

Wymagania wstępne:

ukończony I rok studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest:

- regularne oraz aktywne uczestnictwo na zajęcia (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona, w wypadku większej ilości przedmiot nie zostanie zaliczony.

- przygotowanie i zaprezentowanie projektu badań wykorzystujących pomiar wskaźników psychofizjologicznych zmiennych psychologicznych. Student oceniany będzie indywidualnie w zależności od udokumentowanego i ściśle określonego wkładu pracy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy: ocenianie ciągłe w trakcie dyskusji dydaktycznych oraz ocena przygotowanego projektu;

Weryfikacja umiejętności: ocena w trakcie analizy badań naukowych wykorzystujących pomiary psychofizjologiczne oraz symulacji eksperymentu;

Kompetencje społeczne: prezentacja projektu badawczego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 20 godzin

Praca własna studenta:

- Lektura wskazanych publikacji:20 godzin,

- Przygotowanie analizy badań: 15 godzin

- Przygotowanie prezentacji – 20 godzin

Razem: 75 godzin

Pełny opis:

Tematem zajęć są psychofizjologiczne korelaty emocji ze szczególnym uwzględnieniem metod ich pomiaru. W trakcie kursu studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat badań reakcji emocjonalnych, a także będą mieli okazję poznać specyfikę różnych metod ich pomiaru, możliwości wykorzystywania w badaniach zmiennych psychologicznych oraz ich ograniczenia. Zajęcia obejmować będą także praktyczne aspekty wykorzystywania galwanometru oraz wariografu w badaniach i ekspertyzie psychologicznej. Celem zajęć jest ponadto kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji opublikowanych wyników badań wykorzystujących omawiane metody, jak również tworzenia projektów naukowych obejmujących pomiary psychofizjologiczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gołaszewski, M., Markowicz, P., i Jastrzębska, J. (2018). Postrzeganie badań poligraficznych w Polsce oraz ich użyteczność w służbach i innych obszarach działalności. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 10(18), 151-167

Maruszewski T, Doliński D., Łukaszewski W, Marszał-Wiśniewska M. (2008). Emocje i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red). Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1 ss. 511-650). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Podrozdziały: 7.2.1.2., 7.2.2 (7.2.2.1-4), 7.2.7.1-3

Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 2, ss. 643-679). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – podrozdziały 18.1, 18.6-18.9

Sosnowski, T., Zimmer K. (red.) (1993), Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: PWN. - Rozdziały II, V, VIII

Widacki, J. (2011). W sprawie wyboru techniki badania poligraficznego. Czy technika oparta na testach GKT (CIT) jest lepsza od techniki opartej na testach CQ. Problemy Kryminalistyki, 273, 5-10

Widacki, J. (red) (2014). Badania poligraficzne w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. – Rozdział 5

Literatura uzupełniająca:

Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., Berntson, G. G. (red.). (2007). Handbook of psychophysiology. New York: Cambridge University Press

Ciarkowska, W. (1992). Psychofizjologiczna analiza aktywności poznawczej. Wrocław: Ossolineum

Kreibig, S. D. (2010). Autonomic nervous system activity in emotion: A review. Biological psychology, 84(3), 394-421

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.