Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł: Model integracyjny w psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-82/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł: Model integracyjny w psychoterapii
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Prowadzący grup: Mirosława Jawor, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Bogusława Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy o różnych nurtach psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii par i rodzin w podejściu długo i krótkoterminowym. W skład tej wiedzy wchodzą założenia teoretyczne leżące u podłoża określonej formy pracy, a także jej zalety i ograniczenia. Zadanie stawiane uczestnikom polega na kształtowaniu zdolności korzystania z wielu modeli, szkół i propozycji, a także z rozmaitych technik pracy terapeutycznej. Wiąże się to z rozwojem postawy otwartości na różnorodność problemów klientów, przyjęciem podejścia pluralistycznego i umiejętnościami projektowania procesu leczenia dopasowanego do konkretnego pacjenta, budowania relacji i kontraktu terapeutycznego w oparciu o model integracyjny psychoterapii.

Efekty kształcenia:

Student zapoznaje się z ideą integracji w psychoterapii i zdobywa wiedzę na temat tendencji integracyjnych (jak np. eklektyzm techniczny, integracja asymilatywna i integracja teoretyczna).

W2 Student dowiaduje się o czynnikach leczących wspólnych, specyficznych i niespecyficznych procesu terapeutycznego, ale także o różnicach wynikających z odmiennych orientacji teoretycznych i form pracy. Dzięki zdobytym informacjom student ma możliwość porównań, uzyskuje wiedzę o charakterystycznych dla omawianych szkół pojęciach i identyfikuje zjawiska typowe dla danej perspektywy teoretycznej.

W3 Student poznaje obszary zastosowań różnych form psychoterapii i podejścia integracyjnego, a także czynniki wpływające na skuteczność oraz wymagania, możliwości i ograniczenia proponowanej pomocy psychologicznej w konkretnych przypadkach.

U1 Student zdobywa umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej i prowadzenia spotkania w ramach terapii indywidualnej, par, rodzin czy grupowej. Zdobywa też umiejętność aktywnego uczestnictwa w zebraniach społeczności oddziałowej i superwizjach.

U2 Student uczy się łączenia procesu diagnozy z interwencjami terapeutycznymi, brania odpowiedzialności zawodowej za podejmowane działania terapeutyczne oraz weryfikacji ich skuteczności.

U3 Student poznaje sposoby przyjmowania i przekazywania informacji zwrotnych związanych z własną aktywnością terapeutyczną. Uczy się funkcjonować w warunkach oddziału klinicznego i poznaje strukturę takiego miejsca.

K1 Student rozwija swoje kompetencje zawodowe związane z przyszłą rolą psychoterapeuty.

K2 Student kształtuje postawę otwartości i odpowiedzialności, obiektywizmu, rzetelności, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

K3 Student przestrzega zasad etycznego zachowania, współpracy z klientami i w ramach terapeutycznego zespołu. Podejmuje obowiązki szkolenia się i własnego rozwoju, poddawania się superwizji i korzystania z doświadczeń kolegów.

Wymagania wstępne:

Zaliczony III rok studiów. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Dodatkowe informacje o przedmiocie zostaną podane na pierwszych zajęciach

Forma i warunki zaliczenia:

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się - egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład - egzamin pisemny / ustny uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę: obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu psychoterapii (w ujęciu integracyjnym) dostosowanej do konkretnego pacjenta

Zajęcia terenowe - zaliczenie : aktywne uczestnictwo w pracy oddziału związanej z psychoterapią

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów i filmów, metoda projektów, inscenizacja, symulacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Współpraca z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zapewniająca każdemu uczestnikowi modułu 70 godzin zajęć praktycznych w Oddziale Dziennego Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy o różnych nurtach psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii par i rodzin w podejściu długo i krótkoterminowym. W skład tej wiedzy wchodzą założenia teoretyczne leżące u podłoża określonej formy pracy, a także jej zalety i ograniczenia. Zadanie stawiane uczestnikom polega na kształtowaniu zdolności korzystania z wielu modeli, szkół i propozycji, a także z rozmaitych technik pracy terapeutycznej. Wiąże się to z rozwojem postawy otwartości na różnorodność problemów klientów, przyjęciem podejścia pluralistycznego i umiejętnościami projektowania procesu leczenia dopasowanego do konkretnego pacjenta, budowania relacji i kontraktu terapeutycznego w oparciu o model integracyjny psychoterapii.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Idea integracji w psychoterapii. Eklektyzm techniczny i integracja asymilatywna. Modele metateoretyczne.

2. Czynniki leczące wspólne oraz specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii.

3. Podejście psychodynamiczne. Terapia psychodynamiczna długo i krótkoterminowa.

4. Podejście poznawczo-behawioralne. Psychoterapie tzw. trzeciej fali.

5. Podejście humanistyczno - egzystencjalne. Terapie oparte na doświadczeniu.

6. Podejście systemowe w psychoterapii. Szkoła strukturalna, komunikacyjna, strategiczna w terapii rodzin.

7. Psychoterapia par. Możliwości i ograniczenia różnych nurtów i form pracy terapeutycznej.

8. Terapia grupowa w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym. Wyzwania, korzyści i zagrożenia.

9. Terapia wspierająca i grupy wsparcia.

10. Terapia kryzysowa i interwencja kryzysowa.

11. Skuteczność psychoterapii - perspektywa teoretyczna i praktyczna. Zjawiska zakłócające przebieg leczenia, sytuacje trudne i kryzysowe. Znaczenie superwizji.

Literatura:

Prochaska J., Norcross J.(2006). "Systemy Psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna". Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Grzesiuk, H. Suszek (2010) "Psychoterapia. Integracja. Podręcznik Akademicki".Wyd. ENETEIA, Warszawa

Czabala Cz. "Czynniki leczące w psychoterapii"

Morgan M. "Stan umysłu pary"

Krzanowska ,M..Bodzek, A."Terapia rodzin oparta o teorie relacji z obiektem". w Piasecka ,P. (red) O rozwoju mimo ograniczeń . Kraków , UJ str. 139-159.,

Willi J. "Związek dwojga: psychoanaliza pary"

Willi J. "Terapia pary"

Uwagi:

Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Z powodu pandemii ćwiczenia terenowe zostały przeniesione na drugi semestr.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.