Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia Ja i tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS.JSP/II-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia Ja i tożsamości
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II rok studia stacjonarne, kierunek: psychologia, profil praktyczny
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 236 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 236 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trąbka, Joanna Trzópek
Prowadzący grup: Martyna Sekulak, Klaudia Szklarczyk-Smolana, Agnieszka Trąbka, Joanna Trzópek, Magdalena Wielgus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi koncepcjami "ja", przedstawienie wybranych badań empirycznych ilustrujących wpływ "Ja" na zachowanie człowieka, neurobiologiczne podstawy "ja", jak również dostarczenie studentom aparatu pojęciowego do opisu, analizowania i wyjaśniania funkcjonowania człowieka.

Efekty kształcenia:

W1. Student zna i rozumie zarówno historyczne, jak i współczesne koncepcje dotyczące "Ja" i tożsamości, potrafi zestawić je ze sobą wskazując na specyfikę każdej z nich oraz na uniwersalne zasady pojmowania siebie przez człowieka (PSYZ_K3_W01, PSYZ_K3_W08)

W2. Student rozumie mechanizmy regulacji zachowań przez "Ja" (PSYZ_K3_W19)

U1. Student potrafi zastosować kategorie pojęciowe różnych koncepcji Ja i tożsamości do opisu,analizowania i wyjaśniania ludzkiego zachowania, analizować związane z "Ja"mechanizmy regulacyjne (PSYZ_K3_U02, PSYZ_K3_U06)

U2. Student potrafi zrozumieć pochodne od Ja źródła zakłóceń i zaburzeń funkcjonowania (PSYZ_K3_U02, PSYZ_K3_U12,PSYZ_K3_U29)

K1. Student nabywa kompetencje społeczne takie jak rozumienie zróżnicowania tożsamości człowieka i, co za tym idzie, umiejętność poznania i analizowania swojego zachowania, ale i przyjmowania i rozumienia perspektywy innych osób. (PSYZ_K3_K09, PSYZ_K3_K20)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium: obecność (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), aktywność, kolokwium zaliczeniowe (pytania otwarte)

Wykład: egzamin testowy jednokrotnego wyboru, 50% pytań z wykładu, 50% z ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W1 i W2: egzamin testowy

U1, U2 i K1 - aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe (pytania otwarte)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 15h

Konwersatorium - 15h

Przygotowanie do ćwiczeń - 25h

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 20h

Przygotowanie do egzaminu - 25h

= w sumie 100h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

psychologia, rok 2

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Tożsamość i ja z perspektywy filozoficznej. Czym jest tożsamość? Co nam mówią eksperymenty myślowe filozofów? Filozoficzne koncepcje tożsamości narracyjnej

2. Tożsamość i Ja z perspektywy psychologicznej. Koncepcja ja i tożsamości W. Jamesa Między ciągłością a zmianą. Tożsamość a poczucie tożsamości.

3. Poszukiwanie mózgowych korelatów dla procesów świadomych.

4. Aspekty świadomego Ja i ich neurobiologiczne podłoże.

5. Ulotność ja i doświadczenia siebie z perspektywy neurobiologicznej.

6. Tożsamość a koncepcja siebie. Trudności tożsamości. Tożsamość w płynnej nowoczesności Baumana. Wielość Ja i koncepcja Ja dialogicznego

7. Podzielone ja R.D. Lainga. Poczucie tożsamości pacjenta psychiatrycznego.

8. Podsumowanie.

Tematyka konwersatorium:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym jest tożsamość? Tożsamość a osobowość. Sposoby autokategoryzacji.

2. Pojęcie Ja w ujęciu fenomenologicznym. Koncepcja C. Rogersa.

3. Ja w perspektywie poznawczo-społecznej.

4. Ja i tożsamość w ujęciu klinicznym

5. Ja i tożsamość w ujęciu klinicznym (cz.2)

6. Opowieści, według których żyjemy. Specyfika myślenia narracyjnego.

7. Kłopoty współczesnego człowieka z tożsamością. Związek zmian społecznych z przemianami tożsamości.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rogers C. (2002). O stawaniu się osobą. Rozdz. 8. Być tym „ja” którym się naprawdę jest. s. 203-225. Poznań: Rebis

Oleś, P. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.

-Fenomenologiczna teoria Carla Rogera. s. 301-310

-Teoria ukierunkowań Tory'ego Higginsa 244-246

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Warszawa: Scholar Rozdz. 6, s. 150-173.

Sokolik, M. (1993). Psychoanaliza i Ja. Warszawa: J. Santorski & Co. Rozdz. I-IV

Arntz, A., Jacob, G. (2019). Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne., s.48-52.

Śliwerski, A. (2016). Trzy generacje terapii poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne. Acta UniversitatisLodziensis. Folia Psychologica. 20. 10.18778/1427-969X.20.01.

Young, J. E., Klosko, J. S. (2012). Program zmiany sposobu życia: uwalnianie się z pułapek psychologicznych. Wydawnictwo Zielone Drzewo., s. 15-23, 28-38.

Oleś, P. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.

- Psychologia narracyjna 333-351

Oleś, P., Bator, A. (red). (2008). Tożsamość i jej przemiany a kultura. Lublin: KUL., s. 247-273. (a w szczególności 259-262)

Gergen, K. (2009). Nasycone Ja. PWN, rozdz. 3. Społeczne nasycenie i zaludnienie Ja. s. 79-111.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.