Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO10-119.3/5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe w I semestrze III roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Loska
Prowadzący grup: Krzysztof Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zasadniczym celem zajęć jest analiza zmian zachodzących w rzeczywistości społecznej pod wpływem postępującej globalizacji, ruchów migracyjnych oraz przenikania się kultur, refleksja nad rolą pamięci w kształtowaniu tożsamości tożsamości jednostkowej i zbiorowej

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe metody badawcze w naukach o kulturze oraz posiada

wiedzę z zakresu procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie.


Student potrafi rozpoznać zasadnicze procesy społeczne i kulturowe oraz osadzić je w szerszym kontekście zbiorowej aktywności człowieka.


Student jest gotów do krytycznej oceny bieżących procesów i wydarzeń mających


miejsce w przestrzeni społecznej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad tekstami, powiązanie ich z przykładami z obszaru sztuki filmowej

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 60 godz.

przygotowanie do egzaminu 20 godz.

przygotowanie do zajęć 60 godz.

uczestnictwo w egzaminie 2 godz.

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach 20 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 3

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną zrealizowane dwa bloki tematyczne:

1. Pamięć i tożsamość

2. Trauma i Zagłada

Literatura:

Pierre Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de mémoire, „Tytuł roboczy:

Archiwum” 2009, nr 2 s. 4-12.

Astrid Erll, Wędrująca pamięć, (w:) Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość,

red. Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa 2016, s. 29-51.

Paul Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012.

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią, Warszawa 2013, s. 9-20, 39-57.

Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, Krytyka

Polityczna, Warszawa 2016 (wstęp, trzy pierwsze podrozdziały z cz. 1).

Magdalena Saryusz-Wolska, Publiczne konstruowanie historii. Przeszłość w

prawicowej ikonografii, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 326–345.

Maria Kobielska, Polska pamięć autoafirmacyjna, „Teksty Drugie” 2016, nr 6,

s. 358–374.

Maria Kobielska, Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty, Warszawa

2016, s. 83-101, s. 367-389.

Dominic LaCapra, Historia w okresie przejściowym, Kraków 2009, s. 72-79, 148-175.

Marianne Hirsch, Pokolenie postpamięci, „Didaskalia” 2011, nr 105, s. 25-36.

Joshua Hirsch, Postmodernizm, drugie pokolenie i międzykulturowe kino

posttraumatyczne, (w:) Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak,

Universitas, Kraków 2015, s. 253-284

Michael Rothberg, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce

dekolonizacji, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 13-28.

Aleksandra Szczepan, Krajobrazy postpamięci, „Teksty Drugie” 2014, nr 1,

s. 103-126.

Dorota Głowacka, Współ-pamięć, pamięć „negatywna” i dylematy przekładu w

„wycinkach” z Shoah Claude’a Lanzmanna, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s.

297–311.

Michał Bilewicz, (Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skuteczna regulacja

emocji, „Teksty Drugie” 2016 nr 6, s. 52-67.

Jacek Leociak, Osobliwe zrządzenie Opatrzności Bożej… Polska pamięć Zagłady w

perspektywie katolicko-narodowej, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 122–152.

Tomasz Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego, Warszawa 2016, s.

147-169 (Sąsiedzi Agnieszki Arnold).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.