Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO9-118.2/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski po 1945 roku
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zblewski
Prowadzący grup: Zdzisław Zblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza


1. Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych wydarzeniach historii Polski po 1945 roku, rozumie ich przyczyny i skutki.

2. Student zna podstawowe pojęcia oraz sylwetki najważniejszych dla tego okresu postaci.

3. Student rozumie relację między procesem historycznym a zjawiskami artystycznymi w Polsce po 1945 r.

4. Student odróżnia poszczególne okresy historii Polski po 1945 r. i je charakteryzuje.

5. Student posiada wiedzę z zakresu procesów społeczno-politycznych w historii Polski po 1945 r., których konsekwencje odnajduje we współczesności.


Umiejętności


1. Student potrafi interpretować najważniejsze wydarzenia historii Polski po 1945 roku i umie wyjaśnić ich związek ze zjawiskami artystycznymi tej epoki.

2. Student analizuje, interpretuje i ocenia elementy procesów historycznych w Polsce po 1945 r.

3. Student potrafi interpretować wpływ wydarzeń historycznych na współczesną sytuację Polski.

4. Student potrafi wykorzystać poznane wiadomości dotyczące historii Polski po 1945 r. do analizy polskich dzieł filmowych i przekazów audiowizualnych.

5. Student znajduje powiązania społeczne, polityczne i kulturowe między poszczególnymi wydarzeniami historycznymi.


Kompetencje społeczne (postawy)


1. Student identyfikuje się z historią najnowszą swojego kraju i czuje się jej kontynuatorem.

2. Student akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności.

3. Student rozpoznaje znaczenie i rolę wydarzeń w historii Polski po 1945 r.

4. Student krytycznie ocenia bieżące procesy i wydarzenia mające miejsce w polskiej przestrzeni społeczno-politycznej.

5. Student zdaje sobie sprawę z wpływu wydarzeń historycznych na współczesny pejzaż społeczno-polityczny.

6. Student jest świadomy złożoności procesu historycznego w Polsce po 1945 r.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny stawiający pytania problemowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena uwzględniać będzie aktywną obecność na zajęciach, udział w dyskusji i poziom argumentacji, a także przyswojenie wiedzy i umiejętność przeprowadzania własnych rozumowań

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- wykłady o charakterze problemowym, konwersatoryjnym, uwzględniające aktywne uczestnictwo słuchaczy

- krytyczna analiza odwołująca się do zasady problemów otwartych

- elementy konwersatoryjne ilustrowane fragmentami filmowymi i prezentacjami multimedialnymi

- dyskusja krytyczna.

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS:

konwersatorium 30 godzin

przygotowania do konwersatorium 30 godzin

konsultacje 10 godzin

przygotowania do egzaminu 20 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, dotyczące dziejów Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki politycznej i społecznej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentrować się będzie wokół siedmiu zasadniczych bloków problemowych:

1. Ustanawianie nowej władzy na ziemiach polskich przed 1945 rokiem.

2. Polska w imperium stalinowskim (1945-1954): walka o kształt ustrojowy państwa polskiego; likwidacja opozycji oraz „zjednoczenie” PPR i PPS; przyspieszona sowietyzacja kraju.

3. Lata odwilży i przemiany październikowe (1954-1959): początki liberalizacji w Polsce; szczyt odwilży: od czerwca do października 1956; wygaszanie przemian październikowych.

4. „Realny socjalizm” epoki gomułkowskiej (1959-1970): dalsze zaostrzanie kursu ideologicznego; geneza i skutki wydarzeń marca 1968 roku; od nagonki antysemickiej do wydarzeń grudniowych.

5. „Realny socjalizm” epoki Gierka (1971-1980): nowy styl ekipy pragmatyków; narastanie kryzysu w państwie i rozwój opozycji demokratycznej.

6. Kryzys i upadek systemu „demokracji ludowej” (1980-1989): sezon „Solidarności”; okres stanu wojennego; próby stabilizacji systemu; od okrągłego stołu do sejmu kontraktowego.

7. Trzecia Rzeczpospolita (po 1989 roku): narodziny nowego państwa; tworzenie nowej cywilizacji: polityka, infrastruktura, szkolnictwo wyższe, media; Polska w Unii Europejskiej.

Literatura:

1. A. Chwalba, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005;

2. J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006;

3. A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003;

4. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Paryż 1986;

5. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL dla początkujących, Wrocław 1995;

6. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996;

7. A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13.XII.1981-22.VII.1983, Warszawa 2006;

8. A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011;

9. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji – analiza psychosocjologiczna, Warszawa 1997;

10. Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2000.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.