Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli filmowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-ZMF1-226.2/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli filmowej
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Ostaszewski
Prowadzący grup: Jacek Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedstawienie historii teoretycznej refleksji nad kinem i jej determinacji odbioru dzieła filmowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii myśli filmowej.

• Student rozumie specyfikę podejścia analitycznego wobec filmu.


Umiejętności

• Student potrafi operować abstrakcyjnymi konstruktami teoretycznymi.

• Student wykorzystuje znajomość kategorii analitycznych i koncepcji teoretycznych przy analizie wybranego filmu oraz rozpoznaje właściwe konteksty analityczne.


Kompetencje społeczne

• Student zdobywa podstawy metodologiczne, niezbędne przy naukowej pracy nad filmem, ukierunkowanej na refleksję teoretyczną.

• Student wykazuje gotowość wykorzystania wiedzy i umiejętności w procesie propagowania pogłębionej wiedzy na temat kina.

• Student zdobywa kompetencje do pracy wydawniczej i dziennikarskiej, zorientowanej na pogłębioną refleksję nad kinem


Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru kursu.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach. Aktywny udział w zajęciach, zaangażowanie w dyskusjach problemowych. Znajomość treści wykładów oraz literatury. Egzamin weryfikujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności - stąd formuła pytań problemowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin weryfikujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności - stąd formuła pytań problemowych (w 1. i 2. terminie egzamin pisemny). Szczegółowe zasady punktacji oraz kryteria oceny zaprezentowane będą podczas pierwszych zajęć (i odpowiednio przed sesją przypominane).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe, aktywizujące, nastawione na filmowe przykłady zastosowania teorii.

Bilans punktów ECTS:

8 (4+4)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

bez praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

Wykład nastawiony na prezentację najważniejszych etapów rozwoju myśli filmowej w ujęciu historyczno-przedmiotowym (teorie klasyczne) - od źródeł do teorii systemowych.

Pełny opis:

Najważniejsze etapy rozwoju myśli filmowej w ujęciu historyczno-przedmiotowym (teorie klasyczne).

1. Początki myśli filmowej w Europie, USA i w Polsce.

2. Refleksja filmowa ufundowana na ruchach awangardowych (futuryzm, impresjonizm) w Europie Zachodniej.

3. Estetyka kina K. Irzykowskiego.

4. Sowieckie teorie montażowe, formaliści rosyjscy.

5. Wczesna teoria filmu dokumentalnego.

6. Teorie formatywne (Balázs, Arnheim).

7. Praska szkoła strukturalna.

8. Fenomenologia (Ingarden).

9. Filmologia francuska.

10. Teorie realistyczne (Bazin, Kracauer).

11. Antropologia kina E. Morina.

12. Teorie autorskie.

Szczegółowy zakres tematyczny będzie prezentowany podczas zajęć dydaktycznych.

Literatura:

Andrew J.D. , Concepts in film theory, Oxford 1984.

Andrew J.D., Główne teorie filmu, Łódź 1995.

Bocheńska J., Polska myśl filmowa do roku 1939, Wrocław 1974.

Czeczot-Gawrak Z., Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895-1945, Wrocław 1977.

Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972.

Europejskie manifesty kina. Antologia, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2002.

Helman A., Historia semiotyki filmu, t. 1-2, Warszawa 1991-1993.

Helman A., Ostaszewski J., Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007.

Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1991.

Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków 1992.

Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898-1939, red. J. Bocheńska, Wrocław 1975.

Słownik pojęć filmowych, t. 1-10, red. A. Helman, Wrocław-Kraków, 1991-1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.