Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo i semiotyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-ZMF2-230.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo i semiotyka
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wiącek
Prowadzący grup: Elżbieta Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Fundujące wpływy językoznawstwa ogólnego, filozofii języka oraz semiotyki na historię i współczesność myśli filmowej (szczególne znaczenie językoznawstwa strukturalnego, kognitywnego, teorii aktów mowy dla rozwoju semiotyki filmu).

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie terminologię językoznawczą i semiotyczną.

Student posiada umiejętności praktycznego zastosowania pojęć i teorii w pogłębionej refleksji nad filmem (szczególnie w myśli filmowej).

Student zdobywa podstawy metodologiczne, niezbędne przy naukowej pracy nad filmem, ukierunkowanej również na refleksję teoretyczną.

Student wykazuje gotowość wykorzystania wiedzy i umiejętności (z językoznawstwa i semiotyki) w procesach komunikowania czy propagowania pogłębionej wiedzy na temat kina.


Wymagania wstępne:

Bez wymagań.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach. Aktywny udział w konwersatoriach, zaangażowanie w dyskusjach problemowych i analizach przykładów filmowych. Znajomość treści wykładowych oraz literatury. Egzamin weryfikujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności - stąd formuła pytań problemowych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin weryfikujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności - stąd formuła pytań problemowych (w 1. terminie egzamin pisemny, w 2. terminie ustny). Szczegółowe zasady punktacji oraz kryteria oceny zaprezentowane będą podczas pierwszych zajęć (i odpowiednio przed sesją przypominane).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe, aktywizujące, nastawione na filmowe przykłady zastosowania teorii.

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Bez praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia skoncentrowane są na przedstawieniu determinujących wpływów językoznawstwa ogólnego (szczególnie teorii i terminologii szkoły strukturalnej), filozofii języka (teorii aktów mowy) oraz semiotyki na historię myśli filmowej (po współczesność).

Pełny opis:

Działy semiotyki (Morris). Semiotyczne ujęcie znaku (trzy wymiary).

Filozoficzne ufundowania semiotyki i refleksji nad językiem: starożytne źródła, Peirce (klasyfikacje znaków - trychotomie), Wittgenstein (filozofia pierwsza "Tractatus..." i druga "Dociekania..."), Austin (teoria aktów mowy, klasyfikacje performatywów), Eco (kody a język).

Znaczenie językoznawstwa ogólnego dla myśli filmowej. Język naturalny - gramatyka (szczeg. fonologia), podwójna artykulacja (Martinet). Strukturalizm de Saussure'a - język i mowa, ujęcie synchroniczne i diachroniczne, elementarna struktura znaku językowego, związki syntagmatyczne i asocjacyjne, język jako system różnic (fundamentalna determinanta myśli Derridy).

Język z perspektywy gramatyki generatywno-transformacyjnej - Chomsky.

Fundujący wpływ filozofii języka, semiotyki i językoznawstwa ogólnego na historię myśl filmowej oraz współczesność teorii filmu (I semiotyka: Barthes, Pasolini, Eco; teorie pragmatyczne: Dayan, De Landa).

Literatura:

Buczyńska-Garewicz H., Koło Wiedeńskie, Toruń 1993.

Chomsky N., Zagadnienia teorii składni, Wrocław 1982.

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1985.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1990.

Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, Kraków 1983.

Lyons J., Semantyka, t.1.,2, Warszawa 1984-1989.

Nivette J., Zasady gramatyki generatywnej, Wrocław 1976.

Peirce Ch.S., Wybór pism semiotycznych, Warszawa 1997.

Platon, Kratylos, Wrocław 1990.

Saussure de F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.

Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.