Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami i ryzykiem w projekcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.0-W.139s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami i ryzykiem w projekcie
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, przedmioty fakultatywne dla 2 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotlarz, Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Joanna Kotlarz, Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z finansowaniem projektów i zarządzaniem ryzykiem w projektach

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu Student osiąga efekty kształcenia, na które składa się nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.


Wiedza

• Nazywa i opisuje poszczególne obszary i elementy zarządzania projektami

• Posiada wiedzę dotyczącą alokacji, szacowania, i monitorowania kosztów w projekcie

• Zna metody ilościowej i jakościowej oceny ryzyka w projekcie


Umiejętności

• Szacuje zapotrzebowanie na zasoby, identyfikuje i rozwiązuje problemy przeciążenia zasobów

• Opracowuje budżet projektu korzystając z właściwych technik klasyfikacji i szacowania kosztów

• Identyfikuje i objaśnia stan wykonania projektu oraz prognozuje wynik końcowy projektu wg standardu EVMS

• Identyfikuje, ocenia jakościowo i planuje reakcję na ryzyko w projekcie


Postawy społeczne

• Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach

• Jest zorientowany na realne potrzeby, cele i rezultaty

• Jest gotowy do działania w warunkach niepewności i ryzyka


Wymagania wstępne:

posiadana wiedza z podstaw zarządzania oraz zaliczony przedmiot „Zarządzanie projektami”

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie przygotowanie zestawu wymaganych dokumentów (budżet projektu, analiza ryzyka). Wymagana jest również aktywność i obecność na zajęciach, jak również pozytywne zdanie testu wiedzy podsumowującego zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. praca grupowa:

- opracowanie wymaganych dokumentów z obszaru finansowego (lista przedstawiona na pierwszych zajęciach z prowadzącym) - wpływ na ocenę końcową w 20%

- opracowanie wymaganych dokumentów z obszaru ryzyka (lista przedstawiona na pierwszych zajęciach z prowadzącym) - wpływ na ocenę końcową w 20%

- zespoły pracują z projektami rozpoczętymi i realizowanymi w semestrze zimowym (w ramach przedmiotu Zarządzanie Projektami)


2. zaliczenie pisemne

- na ostatnich zajęciach w semestrze

- forma testow

- wpływ na ocenę końcową w 60%


(ABY UZYSKAĆ ZALICZENIE - każdy z podanych powyżej elementów musi zostać zaliczony pozytywnie)


3. obecność

- dopuszczalne 2 nieobecności (nie ma znaczenia czy mają one charakter usprawiedliwiony, czy nieusprawiedliwiony) stopnia

- każda kolejna (3-5) powoduje obniżenie oceny końcowej o 0,5 stopnia

- maksymalna liczba nieobecności to 5 (większa liczba nieobecności niż 5 oznacza nieuzyskaniem zaliczenia)Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna

- zajęcia ćwiczeniowe (praca grupowa)

- dyskusja

- e-learning (10% zajęć)

- metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)

- metody praktyczne (metoda projektów)


Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

praca grupowa (budżet projektu, rejestr ryzyk) - 30 godzin

praca własna z podręcznikiem - 30 godzin

konsultacje przedmiotowe - 15 godzin


suma: 120 godzin - liczba punktów ECTS - 5

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

• Zasoby w projekcie i ich szacowanie

• Koszty w projekcie – pojęcie, kategoryzacja

• Szacowanie kosztów w projekcie

• Tworzenie budżetu projektu

• Realizacja i monitorowanie budżetu projektu

• Prognozowanie wyniku końcowego projektu

• Ryzyko w projekcie - pojęcie, kategoryzacja, skutki

• Identyfikacja ryzyka w projekcie

• Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka w projekcie

• Reakcja na ryzyko w projekcie

Literatura:

• Stowarzyszenie Project Management Polska, Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA (National Competence Baseline - NCB), wersja 3.0, 2009, Warszawa.

• Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK Guide) (2006), Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.