Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami lokalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W.100s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami lokalnymi
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, przedmioty fakultatywne dla 2 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami lokalnymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie: wybrane mechanizmy zarządzania finansami lokalnymi

Student potrafi: zastosować wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzania finansami lokalnymi w praktyce. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji działającej w sektorze finansów publicznych. Student jest gotów do: zdobywania i pogłębiania wiedzy

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji

Forma i warunki zaliczenia:

Cykl ćwiczeń kończy się zaliczeniem na ocenę w formie testu. Test pisemny zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst • 65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Oprócz zaliczenia na ocenę warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie wyniku pisemnego sprawdzianu.

Ponadto sprawdzeniu podlegają prace wykonane na zlecenie prowadzącego

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

metody e-learningowe, metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

119

wykonanie ćwiczeń

1


Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

150

ECTS

5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

30

ECTS

1.0

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/3/9/133

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania finansów samorządu terytorialnego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem finansami lokalnymi. Przedstawia problematykę nadzoru i kontroli samorządowej gospodarki finansowej.

ćwiczenia i praca własna studenta powinny pozwolić na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Pełny opis:

Istota zarządzania publicznego. Jednostki samorządu terytorialnego. Istota, cele, typologia, formy organizacyjne

Zasady, warunki, walory sprawności zarządzania finansami lokalnymi

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Planowanie i wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zasady i funkcje, procedury

Gospodarka nieruchomościami a zarządzanie finansami lokalnymi

Nadzór, kontrola, audyt prawidłowości zarządzania finansami lokalnymi. Podobieństwa, różnice

Długoterminowe planowanie zadań i finansów lokalnych, gospodarka komunalna

spółki komunalne - cele, zadania, zarządzanie finansami

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zarządzaniu finansami lokalnymi

Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

S. Owsiak (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowa

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akty prawne: vide sylabus

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.