Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie zmianą kultury organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W.96s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierowanie zmianą kultury organizacji
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, przedmioty fakultatywne dla 2 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Freund
Prowadzący grup: Bożena Freund
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem jest zapoznanie studentów z tematyką kierowania zmianą kultury organizacji oraz ukształtowanie umiejętności z tym związanych.


Cele szczegółowe:

• Zapoznanie z typologią kultury organizacji.

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poszczególnych warunków i czynników wpływających na tworzenie kultury organizacji.

• Zapoznanie ze sposobami badania kultury organizacji oraz możliwościami dokonywania zmian.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student(ka):

• zna podstawowe teorie kultury organizacyjnej

• zna zasady wprowadzania zmiany organizacyjnej i zmiany kultury organizacji

• umie powiązać podstawowe procesy w organizacji z kulturą organizacyjną

• umie analizować zmiany kultury organizacyjnej posługując się terminologią dziedziny

• zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych z obszaru nauk społecznych

• wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów przemian społecznych


W zakresie umiejętności student(ka):

• stosuje w pracy lub nauce zaawansowaną wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk społecznych (w powiązaniu ze specjalnością)

• ma umiejętność pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów społecznych oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych

• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów

• projektuje zmiany w organizacji i zarządzania nimi


W zakresie kompetencji społecznych student(ka):

• tworzy i uczestniczy w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim

• porozumiewa się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazuje swoją wiedzę osobom nie będącym specjalistami w zakresie polityki społecznej

• uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji

• ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

• obecność na ćwiczeniach (możliwe są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na 15 spotkań)

• aktywność na zajęciach

• projekt - studium przypadku: analiza kierowania zmianą kultury wybranej organizacji (prezentacja na ćwiczeniach; konieczna obecność całego zespołu)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• lista obecności

• bieżąca ocena wykonywanych zadań

• ocena końcowej prezentacji projektu (studium przypadku kierowania zmianą kultury wybranej organizacji) - prezentacja na ćwiczeniach; konieczna obecność całego zespołu


Projekty zawierające studium przypadku kierowania zmianą kultury wybranej organizacji powinny zostać zrealizowane w maksymalnie 3-osobowych zespołach.


Każdy/a Student(ka) może uzyskać łącznie 50 punktów, na które składa się:

• 0-7,5 punktów za obecność na ćwiczeniach (0,5 pkt za każdy termin)

• 0-7,5 punktów za aktywność na ćwiczeniach (0,5 pkt za każdy termin)

• 0-35 punktów za prezentację projektu na ćwiczeniach (w terminie ustalonym z grupą)


Ocena końcowa:

• 0-25 punktów: ocena ndst (2.0)

• 26-30 punktów: ocena dst (3.0)

• 31-35 punktów: ocena dst+ (3.5)

• 36-40 punktów: ocena db (4.0)

• 41-45 punktów: ocena db+ (4.5)

• 46-50 punktów: ocena bdb (5.0)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

• 30 godz. ćwiczeń

• 20 godz. zapoznanie z literaturą

• 80 godz. planowanie i realizacja badań; analiza wyników, a także opracowanie studium przypadku

• 20 godz. przygotowanie prezentacji studium przypadku

= 150 godzin pracy = 5 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające

1. Metafory organizacji

2. Koncepcja i typologia kultur organizacyjnych

3. Wymiary kultury organizacyjnej

4. Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej

5. Podejście etnograficzne w badaniu kultury organizacji

6. Proces kierowania zmianą kultury organizacji

7. Rola agenta zmiany, reakcje ludzi na zmianę oraz umiejętności związane z kierowaniem zmianą kultury organizacji

8. Znaczenie komunikacji i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w procesie kierowania zmianą kultury organizacji

9. Konsultacje projektów

10. Prezentacje projektów Studentów/Studentek (studium przypadku kierowania zmianą kultury wybranej organizacji)

Zajęcia podsumowujące

Literatura:

• Bottery M. (1990) The Morality of the School: the Theory and Practice of Values in Education, Cassell, London

• Clarke L. (1997) Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Spółka, Warszawa

• Ekiert-Grabowska D., Oldroyd D. (1996) Kierowanie zmianą, Wydawnictwo MEN, Warszawa

• Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998) Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

• Handy Ch. (1985) Gods of Management, Pan, London

• Handy Ch. (1997) Kultura szkoły i jej znaczenie, w: Elsner D. (red.) Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, MEN, Warszawa

• Hofstede G. (2001) Kultury i organizacje, PWN, Warszawa

• Kostera M. (2013) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Morgan G. (1997) Obrazy organizacji, PWN, Warszawa

• Schein E.H. (1992) Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco

Uwagi:

Ćwiczenia w formie stacjonarnej uzupełniane są materiałami zamieszczonymi na platformie PEGAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.