Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organisational Change

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-PSII-O10s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Organisational Change
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, II stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dorczak
Prowadzący grup: Roman Dorczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

K_W15

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (w tym zmian organizacyjnych) oraz podstawowe teorie zmiany organizacyjnej

K_U01

stosuje w pracy lub nauce zaawansowaną wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk społecznych (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U14

projektuje zmiany w organizacji i potrafi nimi zarządzać

K_U15

kieruje projektami w skali organizacji przy zastosowaniu właściwie dobranych metod i strategii wprowadzania zmian organizacyjnych

K_U18

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,( w tym szczególności w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną) zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K03

prowadzi debaty, przekonuje i negocjuje w imię osiągania wspólnych celów (w kontekście zmian organizacyjnych)

K_K07

potrafi podejmować samodzielne, odpowiedzialne decyzji w sytuacjach zmiany organizacyjnej

Forma i warunki zaliczenia:

1. uczestnictwo w wykładzie

2. egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca analiza postępów studentów w oparciu o kontakt indywidualny w toku wykładów i konsultacji.

Analiza wyników egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

Uczestnictwo w wykładzie - 30 godzin – 1 ECTS

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy - 30 godzin – 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu (lektura, przyswajanie treści wykładów) – 30 godzin – 1 ECTS

Łączny nakład pracy studenta wynosi - 90 godzin


Skrócony opis:

1. Paradygmaty myślenia o zmianie organizacyjnej

2. Zmiana organizacyjna a kultura organizacji

3. Zmiana jako proces i jego elementy

4. Ludzie w sytuacji zmiany

5. Źródła oporu wobec zmiany organizacyjnej

6. Radzenie sobie z oporem wobec zmiany

7. Strategie i style wprowadzania zmian

8. Metody wprowadzania zmiany organizacyjnej

9. Kreatywne metody wprowadzania zmian

10. Ewaluacja zmian organizacyjnych

Pełny opis:

1. Paradygmaty myślenia o zmianie organizacyjnej

2. Zmiana organizacyjna a kultura organizacji

3. Zmiana jako proces i jego elementy

4. Ludzie w sytuacji zmiany

5. Źródła oporu wobec zmiany organizacyjnej

6. Radzenie sobie z oporem wobec zmiany

7. Strategie i style wprowadzania zmian

8. Metody wprowadzania zmiany organizacyjnej

9. Kreatywne metody wprowadzania zmian

10. Ewaluacja zmian organizacyjnych

Literatura:

Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2008

Dorczak R., Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007

Roth G., Kurtyka M., Zarządzanie zmianą-od strategii do działania, CeDeWu, 2008

Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, 1996

Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.