Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Współczesne problemy zarządzania - projektowanie rozwiązań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.30sII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Współczesne problemy zarządzania - projektowanie rozwiązań
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, seminaria magisterskie
Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. zimowy, seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Baran
Prowadzący grup: Grzegorz Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Baran
Prowadzący grup: Grzegorz Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie: podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych; w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię; w pogłębionym stopniu zasady działania organizacji, w których prowadzi badania.


Student potrafi:dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności - sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze - projektować wybrane zmiany w organizacji, -dokonać diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów rozwoju/doskonalenie organizacji.


Student jest gotów do: pozyskiwania wiedzy i rozumienia organizacji w kontaktach interpersonalnych, - samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, - przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wcześniejszych etapów seminarium.

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie i pozytywna ocena pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena kolejnych części pracy magisterskiej, w tym realizacji procesu badań i ich wyników.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

spotkania seminaryjne: 30 godzin

przygotowanie pracy dyplomowej: 200 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 230 godzin (10 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

-

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu.

Literatura:

Uzgodniona i dostosowana indywidualnie do tematu pracy każdego uczestnika seminarium.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.