Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.31sII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy związanej z badaniem zjawisk patologii organizacyjnych, rozwiązywaniem problemów zarządzania. Ogólne przygotowanie do działalności naukowej i praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu seminarium jego uczestnik:

- zna podstawy metodologii badań naukowych, w tym zasady doboru i tworzenia narzędzi badawczych, w zależności od przyjętej metodologii badawczej,

- zna współczesne koncepcje zarządzania, metody zarządzania organizacjami,

- ma pogłębioną i usystematyzowaną, wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i technik rozwiązywania problemów zarzadzania

- ma pogłębioną i usystematyzowaną, wiedzę dotyczącą kierunków przeciwdziałania i zwalczania patologii organizacyjnych,

- potrafi, pod opieką promotora, zaprojektować i przeprowadzić postępowanie prowadzące do:

-sformułowania celu badań, postawienia problemu badawczego, jego analizy na tle dorobku naukowego,

-doboru właściwych metod i technik gromadzenia danych, analizy i interpretacji danych,

-przeprowadzenia postępowania badawczego,

-wyciągnięcia wniosków,

-zinterpretowania wyników na tle dorobku literatury,

-zaprezentowania wyników w formie całościowego, kompleksowego opracowania – pracy magisterskiej.

- ma rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia, dyskusji naukowej oraz zwartej wypowiedzi naukowej – ustnej i pisemnej.

- potrafi zespołowo pracować


Wymagania wstępne:

znajomość problematyki funkcjonowania organizacji publicznych

znajomość podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Koniec 1 semestru - Zakończone teksty uzgodnionych z promotorem rozdziałów oraz zaawansowane opracowanie materiałów zebranych w drodze badań empirycznych,

Koniec 2 semestru – zakończone teksty uzgodnionych z promotorem rozdziałów teoretycznych, zaawansowane opracowanie materiałów zebranych w drodze badań empirycznych.

Trzeci semestr: gotowa praca magisterska (wg studenta) do 10 maja. Kolejne tygodnie są przeznaczone na ostateczne doskonalenie projektu pracy pod kierunkiem promotora. Zaliczenie semestru warunkowane jest złożeniem pracy magisterskiej w wersji zaakceptowanej przez promotora, w uzgodnionym z nim terminie.

Warunkiem zaliczenia jest:

systematyczna współpraca z prowadzącym seminarium,

aktywny udział w dyskusjach,

przedstawianie poszczególnych rozdziałów w określonych terminach, poprawa przedkładanych tekstów zgodnie z zaleceniami prowadzącego,

przeprowadzenie badań zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdzanie postępów zgodnie z ustalonym harmonogramem poszczególnych zadań ocena zaangażowania i samodzielności,

ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności warsztatowych w trakcie prowadzenia badań i pisania pracy na poszczególnych etapach pisania pracy.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie, wyjaśnienie,wykład informacyjny,

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Konsultacje - stosownie do potrzeb studentów, w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

zakłada się możliwość realizacji do 10 % seminariów w formie e-learingu.


Bilans punktów ECTS:

20 punktów ECTS. 30 godzin seminarium w semestrze. 200 godzin konsultacje indywidualne. 370 godzin napisanie pracy magisterskiej

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Problematyka prowadzonych seminariów magisterskich dotyczy przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym m.in. roli organizacji publicznych, szczeble lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego, międzynarodowego w przeciwdziałaniu patologiom organizacyjnym i kreowaniu zaufania do państwa i jego instytucji.

Pełny opis:

Problematyka prowadzonych seminariów magisterskich dotyczy w szczególności identyfikacji zjawisk patologicznych oraz wprowadzania zmian organizacyjnych w celu ich wyeliminowania, m.in. przeciwdziałaniu korupcji, oszustwom i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Problematyka koncentruje się na aspektach związanych z zapewnieniem sprawności w funkcjonowaniu organizacji publicznych.

Przedmiotem badań będą głównie organizacje publiczne: ich cele, zadania, struktura, zarządzanie poszczególnymi podsystemami, jak też ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ponadto problemy zarządzania organizacjami korzystającymi ze środków publicznych lub zobligowanymi do realizacji obowiązków względem państwa.

Podczas seminarium studenci będą realizować własny projekt badawczy związany z ww. problematyką. Da im to możliwość analizy i krytycznej oceny stosowanych rozwiązań. Pozwoli zapoznać się z wybranymi problemami i sposobami ich rozwiązywania. Praca magisterska powinna być oparta nie tylko na analizie i krytyce piśmiennictwa ale także na wynikach własnych badań empirycznych.

Literatura:

Z. Dobrowolski (2021), Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Officyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2005

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001

Adamski A., Karalność oszustw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na podstawie prawa polskiego, Monitor Prawniczy nr 24 z 2004 r.

Albrecht W.S., Howe K.R., Marshall B.R., Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective, Altamonte Springs, IIA Research Foundation 1984

Andrzejewski M., Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Bieniok H. (red.), Metody sprawnego zarządzania, Placet AW Warszawa 1997

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002

Bugdol M., Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia ,Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012

Bugdol M., P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania : jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.

Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka, Wydanie Wyd. 2, Difin Warszawa 2011

Bugdol M., Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych, Difin, Warszawa 2011

Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Cressey D.F., Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Montclair, Patterson Smith N. York 1973

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001

Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, War-szawa 2012

W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Dobrowolski Z., Combating Corruption and Other Organizational Pathologies, Peter Lang GmbH, Frankfurt Am Main 2017

Dobrowolski Z., Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, ISP, Kraków 2017

Dobrowolski Z. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ Sulechów 2008

Dobrowolski Z., Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004

Dobrowolski Z., Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ Sulechów 2005

Dobrowolski Z., Oszustwa w życiu publicznym, Organon Zielona Góra 2008

Dobrowolski Z., Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod, ISP UJ, Kraków 2017

Dobrowolski Z., Instrumenty finansowania polityki społecznej. Zarys problematyki, ISP UJ, Kraków 2017

Gabrusewicz W. (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2010

Gaudemet J.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE Warszawa 2000

Griffiths J., New Creative Accounting, Macmillan London 1995

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin Warszawa 2000

Grudzewski W.M., I.K. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin Warszawa 2001

Hołyst B., Kryminalistyka, PWN Warszawa 1981

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999

Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN Warszawa 2000

Kalinowski M., Granice legalności opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK Toruń 2001

Kardas P., Łabuda G., Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo nr 3 z 2003 r.

Kardas P., Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy nr 11/12 z 2000 r.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, ABC Warszawa 2002

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH Warszawa 1998 II Wydanie

Kiziukiewicz (red.) T., Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa 2011.

Kojder A., A. Sadowski (red.) Klimaty korupcji, Semper Warszawa 2001

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84)

Kosikowski C., E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Trzecie wydanie, Oficyna Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008

Koźmiński A. K., K.Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE Warszawa 1989

Koźmiński A.K., W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN Warszawa 2001

Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu

Kożuch B., Z. Dobrowolski, Creating Public Trust. An Organisational Perspective, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014

Kożuch B., Zarządzanie publiczne, Placet 2004

Kuc B.R., Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2007

Kuc B.R., Kontrola w zarządzaniu przyszłością, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005

Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM Warszawa 2004

Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, wyd. II., Wydawnictwo Menedżerskie PTM Warszawa 2000

Kurzępa B., Oszustwo gospodarcze, Prokuratura i Prawo nr 5 z 1998 r.

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydanictwo AE Wrocław 1999

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom III, IFAC, SKwPi KIBR, Warszawa 2010.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2005

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1998

Mikuła B., A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin Warszawa 2002

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydanie trzecie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 2000

Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999

Piaszczyk A., Audyt środków unijnych, PWE Warszawa 2007

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN Warszawa 2001

Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Zakamycze Kraków 2004

Pocztowski A., Aleksy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1996

Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 kodeksu karnego) - uwagi zasadnicze, Ruch PES nr 4 z 2001 r.

Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE Wrocław 2001

Pyka A., Oszustwo kredytowe na tle innych przestępstw przeciwko mieniu, Studia Prawno-Ekonomiczne nr 59 z 1999 r.

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW Publikacje, Warszawa, wydanie III

Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia nr 271 Szczecin 1998

Siegel L.J., Criminology, wyd. III, West Publishing Co. N. York 1989

Stabryła A. (red.) Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE Warszawa 1991

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN Warszawa –Kraków 2002

The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, The Association of Certified Fraud Examiners, Austin 1996

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy związanej z badaniem zjawisk patologii organizacyjnych, rozwiązywaniem problemów zarządzania. Ogólne przygotowanie do działalności naukowej i praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu seminarium jego uczestnik:

- zna podstawy metodologii badań naukowych, w tym zasady doboru i tworzenia narzędzi badawczych, w zależności od przyjętej metodologii badawczej,

- zna współczesne koncepcje zarządzania, metody zarządzania organizacjami,

- ma pogłębioną i usystematyzowaną, wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i technik rozwiązywania problemów zarzadzania

- ma pogłębioną i usystematyzowaną, wiedzę dotyczącą kierunków przeciwdziałania i zwalczania patologii organizacyjnych,

- potrafi, pod opieką promotora, zaprojektować i przeprowadzić postępowanie prowadzące do:

-sformułowania celu badań, postawienia problemu badawczego, jego analizy na tle dorobku naukowego,

-doboru właściwych metod i technik gromadzenia danych, analizy i interpretacji danych,

-przeprowadzenia postępowania badawczego,

-wyciągnięcia wniosków,

-zinterpretowania wyników na tle dorobku literatury,

-zaprezentowania wyników w formie całościowego, kompleksowego opracowania – pracy magisterskiej.

- ma rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia, dyskusji naukowej oraz zwartej wypowiedzi naukowej – ustnej i pisemnej.

- potrafi zespołowo pracować


Wymagania wstępne:

znajomość problematyki funkcjonowania organizacji publicznych

znajomość podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Koniec 1 semestru - Zakończone teksty uzgodnionych z promotorem rozdziałów oraz zaawansowane opracowanie materiałów zebranych w drodze badań empirycznych,

Koniec 2 semestru – zakończone teksty uzgodnionych z promotorem rozdziałów teoretycznych, zaawansowane opracowanie materiałów zebranych w drodze badań empirycznych.

Trzeci semestr: gotowa praca magisterska (wg studenta) do 10 maja. Kolejne tygodnie są przeznaczone na ostateczne doskonalenie projektu pracy pod kierunkiem promotora. Zaliczenie semestru warunkowane jest złożeniem pracy magisterskiej w wersji zaakceptowanej przez promotora, w uzgodnionym z nim terminie.

Warunkiem zaliczenia jest:

systematyczna współpraca z prowadzącym seminarium,

aktywny udział w dyskusjach,

przedstawianie poszczególnych rozdziałów w określonych terminach, poprawa przedkładanych tekstów zgodnie z zaleceniami prowadzącego,

przeprowadzenie badań zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdzanie postępów zgodnie z ustalonym harmonogramem poszczególnych zadań ocena zaangażowania i samodzielności,

ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności warsztatowych w trakcie prowadzenia badań i pisania pracy na poszczególnych etapach pisania pracy.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie, wyjaśnienie,wykład informacyjny,

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Konsultacje - stosownie do potrzeb studentów, w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

zakłada się możliwość realizacji do 10 % seminariów w formie e-learingu.


Bilans punktów ECTS:

20 punktów ECTS. 30 godzin seminarium w semestrze. 200 godzin konsultacje indywidualne. 370 godzin napisanie pracy magisterskiej

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Problematyka prowadzonych seminariów magisterskich dotyczy przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym m.in. roli organizacji publicznych, szczeble lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego, międzynarodowego w przeciwdziałaniu patologiom organizacyjnym i kreowaniu zaufania do państwa i jego instytucji.

Pełny opis:

Problematyka prowadzonych seminariów magisterskich dotyczy w szczególności identyfikacji zjawisk patologicznych oraz wprowadzania zmian organizacyjnych w celu ich wyeliminowania, m.in. przeciwdziałaniu korupcji, oszustwom i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Problematyka koncentruje się na aspektach związanych z zapewnieniem sprawności w funkcjonowaniu organizacji publicznych.

Przedmiotem badań będą głównie organizacje publiczne: ich cele, zadania, struktura, zarządzanie poszczególnymi podsystemami, jak też ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ponadto problemy zarządzania organizacjami korzystającymi ze środków publicznych lub zobligowanymi do realizacji obowiązków względem państwa.

Podczas seminarium studenci będą realizować własny projekt badawczy związany z ww. problematyką. Da im to możliwość analizy i krytycznej oceny stosowanych rozwiązań. Pozwoli zapoznać się z wybranymi problemami i sposobami ich rozwiązywania. Praca magisterska powinna być oparta nie tylko na analizie i krytyce piśmiennictwa ale także na wynikach własnych badań empirycznych.

Literatura:

Z. Dobrowolski (2021), Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Officyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2005

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001

Adamski A., Karalność oszustw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na podstawie prawa polskiego, Monitor Prawniczy nr 24 z 2004 r.

Albrecht W.S., Howe K.R., Marshall B.R., Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective, Altamonte Springs, IIA Research Foundation 1984

Andrzejewski M., Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Bieniok H. (red.), Metody sprawnego zarządzania, Placet AW Warszawa 1997

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002

Bugdol M., Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia ,Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012

Bugdol M., P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania : jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.

Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka, Wydanie Wyd. 2, Difin Warszawa 2011

Bugdol M., Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych, Difin, Warszawa 2011

Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Cressey D.F., Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Montclair, Patterson Smith N. York 1973

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001

Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, War-szawa 2012

W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Dobrowolski Z., Combating Corruption and Other Organizational Pathologies, Peter Lang GmbH, Frankfurt Am Main 2017

Dobrowolski Z., Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, ISP, Kraków 2017

Dobrowolski Z. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ Sulechów 2008

Dobrowolski Z., Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004

Dobrowolski Z., Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ Sulechów 2005

Dobrowolski Z., Oszustwa w życiu publicznym, Organon Zielona Góra 2008

Dobrowolski Z., Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod, ISP UJ, Kraków 2017

Dobrowolski Z., Instrumenty finansowania polityki społecznej. Zarys problematyki, ISP UJ, Kraków 2017

Gabrusewicz W. (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2010

Gaudemet J.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE Warszawa 2000

Griffiths J., New Creative Accounting, Macmillan London 1995

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin Warszawa 2000

Grudzewski W.M., I.K. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin Warszawa 2001

Hołyst B., Kryminalistyka, PWN Warszawa 1981

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999

Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN Warszawa 2000

Kalinowski M., Granice legalności opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK Toruń 2001

Kardas P., Łabuda G., Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo nr 3 z 2003 r.

Kardas P., Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy nr 11/12 z 2000 r.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, ABC Warszawa 2002

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH Warszawa 1998 II Wydanie

Kiziukiewicz (red.) T., Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa 2011.

Kojder A., A. Sadowski (red.) Klimaty korupcji, Semper Warszawa 2001

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84)

Kosikowski C., E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Trzecie wydanie, Oficyna Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008

Koźmiński A. K., K.Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE Warszawa 1989

Koźmiński A.K., W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN Warszawa 2001

Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu

Kożuch B., Z. Dobrowolski, Creating Public Trust. An Organisational Perspective, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014

Kożuch B., Zarządzanie publiczne, Placet 2004

Kuc B.R., Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2007

Kuc B.R., Kontrola w zarządzaniu przyszłością, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005

Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM Warszawa 2004

Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, wyd. II., Wydawnictwo Menedżerskie PTM Warszawa 2000

Kurzępa B., Oszustwo gospodarcze, Prokuratura i Prawo nr 5 z 1998 r.

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydanictwo AE Wrocław 1999

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom III, IFAC, SKwPi KIBR, Warszawa 2010.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2005

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1998

Mikuła B., A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin Warszawa 2002

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydanie trzecie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 2000

Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999

Piaszczyk A., Audyt środków unijnych, PWE Warszawa 2007

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN Warszawa 2001

Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Zakamycze Kraków 2004

Pocztowski A., Aleksy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1996

Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 kodeksu karnego) - uwagi zasadnicze, Ruch PES nr 4 z 2001 r.

Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE Wrocław 2001

Pyka A., Oszustwo kredytowe na tle innych przestępstw przeciwko mieniu, Studia Prawno-Ekonomiczne nr 59 z 1999 r.

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW Publikacje, Warszawa, wydanie III

Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia nr 271 Szczecin 1998

Siegel L.J., Criminology, wyd. III, West Publishing Co. N. York 1989

Stabryła A. (red.) Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE Warszawa 1991

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN Warszawa –Kraków 2002

The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, The Association of Certified Fraud Examiners, Austin 1996

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.