Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Kierowanie ludźmi i doskonalenie organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.32sI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Kierowanie ludźmi i doskonalenie organizacji
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwiniecie wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterską, w tym opracowanie teorii problemu badawczego, opracowanie projektu badania, realizacji badań, analizy danych i wyprowadzania konkluzji.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych

zna niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

Student zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji, w których prowadzi badania w działaniu

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

Potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu

Posiada umiejętność dialogowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie)

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Student potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych

Potrafi inspirować uczestników badanej organizacji do twórczego rozwiązywania problemów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Ocena kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

5

1 ECTS - zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

2 ECTS - czytanie i opracowanie literatury przedmiotu

2 ECTS - prowadzenie badań, analiza danych, pisanie prace

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Literatura:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, UJ, Kraków.

Babbie, E. R.,(2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

literatura z zakresu action research i inna literatura w zależności od potrzeb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.