Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Kierowanie ludźmi i doskonalenie organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.32sII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Kierowanie ludźmi i doskonalenie organizacji
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, seminaria magisterskie
Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. zimowy, seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwiniecie wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterską, w tym opracowanie teorii problemu badawczego, opracowanie projektu badania, realizacji badań, analizy danych i wyprowadzania konkluzji.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych

zna niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie)

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Ocena kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

5

1 ECTS - zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

2 ECTS - czytanie i opracowanie literatury przedmiotu

2 ECTS - prowadzenie badań, analiza danych, pisanie prace

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Literatura:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, UJ, Kraków.

Babbie, E. R.,(2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

inna literatura w zależności od potrzeb

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwiniecie wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterską, w tym opracowanie teorii problemu badawczego, opracowanie projektu badania, realizacji badań, analizy danych i wyprowadzania konkluzji.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych

zna niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie)

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Ocena kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

5

1 ECTS - zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

2 ECTS - czytanie i opracowanie literatury przedmiotu

2 ECTS - prowadzenie badań, analiza danych, pisanie prace

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Literatura:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, UJ, Kraków.

Babbie, E. R.,(2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

inna literatura w zależności od potrzeb

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwiniecie wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterską, w tym opracowanie teorii problemu badawczego, opracowanie projektu badania, realizacji badań, analizy danych i wyprowadzania konkluzji.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych

zna niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie)

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Ocena kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

5

1 ECTS - zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

2 ECTS - czytanie i opracowanie literatury przedmiotu

2 ECTS - prowadzenie badań, analiza danych, pisanie prace

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Literatura:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, UJ, Kraków.

Babbie, E. R.,(2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

inna literatura w zależności od potrzeb

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Jakub Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwiniecie wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterską, w tym opracowanie teorii problemu badawczego, opracowanie projektu badania, realizacji badań, analizy danych i wyprowadzania konkluzji.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych

zna niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie)

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywna ocena kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.

Ocena kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

5

1 ECTS - zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

2 ECTS - czytanie i opracowanie literatury przedmiotu

2 ECTS - prowadzenie badań, analiza danych, pisanie prace

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Pełny opis:

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:

- czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i

obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,

- diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań

wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji.

Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Literatura:

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, UJ, Kraków.

Babbie, E. R.,(2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

inna literatura w zależności od potrzeb

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.