Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Społeczność lokalna w działaniu - czyli jak skutecznie poprawiać jakość życia swoich mieszkańców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.37sII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Społeczność lokalna w działaniu - czyli jak skutecznie poprawiać jakość życia swoich mieszkańców
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Prowadzący grup: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Prowadzący grup: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych i społeczności lokalnych, realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badania, analizę i interpretację pozyskanych danych i zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu

Efekty kształcenia:

WIEDZA


Student/Studentka:


- zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych


- zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu;


- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania organizacji, w których prowadzi badania w działaniuUMIEJĘTNOŚCI


Student/Studentka:


- potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności


- potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu


- posiada umiejętność dialogowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu.KOMPETENCJE SPOŁECZNE


Student/Studentka:


- potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych


- jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:


Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana jest aktywność, w tym lektura tekstów. Studenci zobowiązani są do terminowej realizacji prac pracą magisterską. Warunkiem pozwalającym na zaliczenie I semestru jest przedłożenie konspektu pracy przeglądu literatury, warunkiem zaliczenia II semestru jest złożenie części teoretycznej pracy, warunkiem zaliczenia III semestru jest złożenie kompletnej pracy magisterskiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji pracy magisterskiej.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Zgodnie z założeniami programu studiów

Literatura:

Kostera M., (red.), 2015, Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.

Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, 1(131), s. 41-56.

The SAGE Encyclopedia of Action Research, D. Coghlan, (2014), M. Brydon-Miller (red.), London: SAGE Publications.

Uwagi:

W ramach seminarium realizowane są prace magisterskie w projekcie "Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”

Projekt dotyczy przetestowania i wdrożenia do praktyki modelu wykorzystania badań w działaniu (BwD) w procesie przygotowania wdrożeniowych prac magisterskich. W trakcie testowania modelu, a także po wdrożeniu go do praktyki jednostki, realizowana będzie intensywna współpraca z pracodawcami, docelowo mająca zaowocować zwiększeniem poziomu zatrudnialności absolwentów. Prace prowadzone w oparciu o takie podejście będą miały konkretny, praktyczny wymiar, w swoim zamierzeniu zmieniający na lepsze sytuację badanych organizacji. BwD opierają się bowiem na spiralnym cyklu, składającym się z planowania akcji, wdrożeniu działania, obserwacji rezultatów i refleksji zmierzającej do ponownego planowania ulepszeń. Pozwalają na tworzenie nowej wiedzy poprzez proces rozwiązywania realnych, autentycznych problemów biznesowych i organizacyjnych. Studenci realizujący prace w oparciu o proponowany model będą mogli wcielać się w rolę konsultantów, współrealizujących badanie w działaniu z członkami danej organizacji lub też realizować badanie w oparciu o własną praktykę. Obydwa podejścia pozwolą na to, aby nabyli oni unikatowe, praktyczne umiejętności krytycznej analizy oraz świadczenia usług konsultingowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.