Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Zarządzanie efektywnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-Z/P-F.40sI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Zarządzanie efektywnością
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Baran
Prowadzący grup: Grzegorz Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie: podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych; w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię; w pogłębionym stopniu zasady działania organizacji, w których prowadzi badania.


Student potrafi:dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności - sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze.


Student jest gotów do: pozyskiwania wiedzy i rozumienia organizacji w kontaktach interpersonalnych, - samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, - przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem pozwalającym na zaliczenie I semestru jest przedłożenie konspektu pracy ze wstępnym przeglądem literatury i pomysłem na pracę oraz przygotowanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przedstawionego konspektu i pierwszego rozdziału pracy.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

seminarium: 30

przeprowadzenie badań literaturowych: 100

analiza problemu i przygotowanie pierwszego rozdziału pracy: 50

Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin (5 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

-

Skrócony opis:

Treści programowe seminarium dotyczą różnych aspektów zarządzania efektywnością w organizacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach publicznych. Cel ten realizowany będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego. Produktem jest praca magisterska, która oparta jest na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu.

Literatura:

Literatura jest uzgodniona i dostosowana indywidualnie do tematu pracy każdego uczestnika seminarium.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.