Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.FP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu finansów publicznych. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie podstawowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, planowania i wykonania budżetu

Student potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy związanej z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji działającej w sektorze finansów publicznych. Student jest gotów do zdobywania i pogłębiania wiedzy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte, które są oceniane systemem 0-1.

W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-64 pkt. – ocena dst

• 65-75 pkt. – ocena + dst

• 76-86 pkt. – ocena db

• 87-93 pkt. – ocena + db

• 94-100 pkt. – ocena bdb

II termin. Test badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie wyniku egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:


wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

5 punktów ECTS. 30 godzin wykładów i 120 godzin pracy własnej studentów (zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do egzaminu)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie przewiduje się praktyk

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu finansów publicznych. Wyjaśnia najważniejsze pojęcia, przedstawia funkcje i system finansów publicznych, najważniejsze skutki występowania problemów finansowych państwa.

Wykłady i praca własna studenta powinny pozwolić na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Pełny opis:

Finanse publiczne jako przedmiot nauki. Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych.

Funkcje finansów publicznych. System finansów publicznych. Funkcje. Walory sprawności systemu. Pojęcie budżetu państwa. Dochody i wydatki publiczne. Problematyka deficytu i długu publicznego

Polityka podatkowa. Procedura procedura tworzenia budżetu, klasyfikacja budżetowa. Wpływ polityki podatkowej na tworzenie i wykonywanie budżetu

Formy organizacyjne gospodarki budżetowej. Źródła finansowania zadań. Zasady budżetowe.

Kontrola zarządcza. Wieloletnie plany finansowe. Dyscyplina finansów publicznych.

Kontrola finansów publicznych.

Problemy w planowaniu i realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Kierunki przeciwdziałania

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

S. Owsiak (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440.)

Uwagi:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią finansów publicznych, funkcjami i systemem finansów publicznych. Studenci poznają sposób tworzenia budżetu, realizacji i kontroli wykonania budżetu państwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.