Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.KS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie się z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz nabycie wybranych umiejętności w tym obszarze.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student/studentka zna wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania społecznego,

• ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, typów, technik komunikacji,

• zna podstawowe cechy komunikacji masowej, komunikacji w organizacjach i komunikowania publicznego.


Umiejętności

• Student/studentka potrafi radzić sobie z problemami w wybranych, typowych sytuacjach komunikacyjnych (np. dyskusja, wystąpienie publiczne),

• potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do samokształcenia, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych,

• potrafi stosować adekwatnie do kontekstu podstawowe techniki komunikacyjne.


Kompetencje społeczne

• Student/studentka jest przygotowany/a do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

• posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Egzamin w formie testu pisemnego.

Obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-15 pkt. – ocena ndst

• 16-18 pkt. – ocena dst

• 19-21pkt. – ocena + dst

• 22-24 pkt. – ocena db

• 25-27 pkt. – ocena + db

• 28-30 pkt. – ocena bdb

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie opracowania zagadnienia w wybranej przez studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji wykonywanych zadań

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład, prezentacja multimedialna, objaśnienie), metody eksponujące (np.film, pokaz), metody praktyczne (symulacja, ćwiczenia przedmiotowe), metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debata oksfordzka)

Bilans punktów ECTS:

3

30 godz. zajęć oraz 60 godz. pracy własnej studentów (realizacja zadań, przygotowanie opracowania na wybrany temat oraz zapoznanie się z lekturami); możliwość prowadzenia 10%-15% zajęć w formie zdalnej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacji.

Pełny opis:

Realizowane treści:

1. Podstawowe teorie komunikowania społecznego (koncepcje komunikacji i podejścia badawcze).

2. Wybrane modele komunikacji.

3. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej; umiejętności komunikacyjne, cechy umiejętności, umiejętności trzonowe i cząstkowe.

4. Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne).

5. Rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).

6. Metody i techniki komunikacji.

7. Bariery w komunikacji.

8. Komunikowanie masowe.

9. Techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.

10. Komunikowanie się w organizacjach.

11. Komunikowanie publiczne – formy komunikowania publicznego, nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym.

12. Wystąpienia publiczne – cele, zasady, techniki w wystąpieniach publicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 1999.

• Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

• Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

• Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

• Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999

• Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006

• Majka-Rostek D. (red.), Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

• Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

• Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning); (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie się z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz nabycie wybranych umiejętności w tym obszarze.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student/studentka zna wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania społecznego,

• ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, typów, technik komunikacji,

• zna podstawowe cechy komunikacji masowej, komunikacji w organizacjach i komunikowania publicznego.


Umiejętności

• Student/studentka potrafi radzić sobie z problemami w wybranych, typowych sytuacjach komunikacyjnych (np. dyskusja, wystąpienie publiczne),

• potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do samokształcenia, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych,

• potrafi stosować adekwatnie do kontekstu podstawowe techniki komunikacyjne.


Kompetencje społeczne

• Student/studentka jest przygotowany/a do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

• posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Egzamin w formie testu pisemnego.

Obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-15 pkt. – ocena ndst

• 16-18 pkt. – ocena dst

• 19-21pkt. – ocena + dst

• 22-24 pkt. – ocena db

• 25-27 pkt. – ocena + db

• 28-30 pkt. – ocena bdb

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie opracowania zagadnienia w wybranej przez studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji wykonywanych zadań

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład, prezentacja multimedialna, objaśnienie), metody eksponujące (np.film, pokaz), metody praktyczne (symulacja, ćwiczenia przedmiotowe), metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debata oksfordzka)

Bilans punktów ECTS:

3

30 godz. zajęć oraz 60 godz. pracy własnej studentów (realizacja zadań, przygotowanie opracowania na wybrany temat oraz zapoznanie się z lekturami); możliwość prowadzenia 10%-15% zajęć w formie zdalnej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacji.

Pełny opis:

Realizowane treści:

1. Podstawowe teorie komunikowania społecznego (koncepcje komunikacji i podejścia badawcze).

2. Wybrane modele komunikacji.

3. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej; umiejętności komunikacyjne, cechy umiejętności, umiejętności trzonowe i cząstkowe.

4. Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne).

5. Rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).

6. Metody i techniki komunikacji.

7. Bariery w komunikacji.

8. Komunikowanie masowe.

9. Techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.

10. Komunikowanie się w organizacjach.

11. Komunikowanie publiczne – formy komunikowania publicznego, nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym.

12. Wystąpienia publiczne – cele, zasady, techniki w wystąpieniach publicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 1999.

• Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

• Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

• Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

• Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999

• Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006

• Majka-Rostek D. (red.), Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

• Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

• Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning); (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.