Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.MTBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Prowadzący grup: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cel kształcenia w ramach przedmiotu : poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.Efekty kształcenia:

Cel kształcenia w ramach przedmiotu :


Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.


Po zakończeniu kursu student potrafi:

a) sformułować problem badawczy i dobrać do niego odpowiednią metodę badawczą,

b) wykorzystać w praktyczny sposób poznane metody badawcze, właściwe dla nauk o społecznych– potrafi przygotować narzędzia badawcze, dobrać próbę badawczą oraz przeprowadzić badania,

c) wykonać podstawową analizę jakościową lub ilościową zebranego materiału badawczego i sporządzić raport z badań,

d) zaprezentować wyniki swoich badań.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Na końcową ocenę studenta składają się oceny z:


a) 2 projektów (ćwiczeń), które studenci wykonują w 3-4 osobowych grupach,

b) 1 ćwiczenia wykonanego indywidualnie,

c ) 1 zadania zaliczeniowego napisanego na koniec semestru.

d) zadań wykonywanych na każdych ćwiczeniach.


Za każde z ćwiczeń studenci otrzymują ocenę, za zadania podczas zajęć dodatkowe plusy, wpływające na końcową ocenę. Studenci powinni oddawać prace w terminie- na przygotowanie każdej mają przynajmniej 3 tygodnie. Każde ćwiczenie jest ocenione i przedyskutowane z zainteresowaną grupą, istnieje możliwość poprawy ćwiczenia (konieczność w sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej za ćwiczenie). Zadanie zaliczeniowe wykonują studenci na ostatnich zajęciach wykładowych.


Studenci są zobowiązani do obecności na ćwiczeniach i wykładach. Studenci, którzy będą mieli więcej niż 1 nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach i wykładach są zobowiązani do pisania dodatkowego testu zaliczeniowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2 ćwiczeniach i wykładach jest powodem skreślenia z listy uczęszczających na zajęcia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych i dyskusji na zajęciach.


Ostateczne sprawdzenie uzyskanych efektów kształcenia następuje poprzez ocenę oddawanych przez studentów ćwiczeń zaliczeniowych w trakcie semestru, zadanie zaliczeniowe na koniec semestru oraz końcową dyskusję nad pracami grupowymi.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

30 godzin wykładów i ćwiczeń - 1 ECTS;

30 godzin w semestrze konsultacji z prowadzącym w celu: przygotowania i realizacji projektów zaliczeniowych, dyskusji nad wybranymi przez studenta fragmentami lektur, pomocnymi w wykonaniu projektów zaliczeniowych - 1 ECTS;

60 godzin samodzielnej i grupowej pracy studenta - lektura tekstów obowiązkowych, przygotowanie 4 prac zaliczeniowych –2 ECTS.


Razem: 4 punkty ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i rozumienie przez studentów logiki prowadzenia badań naukowych, jak również praktyczne wykorzystanie określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.

Na przedmiot składa się 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń w grupach. Prowadzący są także dostępni dla studentów w ramach konsultacji – 30 godzin w semestrze. Studenci podczas realizacji ćwiczeń powinni konsultować postęp prac podczas konsultacji prowadzącego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i rozumienie przez studentów logiki prowadzenia badań naukowych, jak również praktyczne wykorzystanie określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.

Tematyka zajęć:

1. Poznanie w naukach o polityce społecznej - paradygmaty, epistemologie i kluczowe metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne i idiograficzne, podejście jakościowe i ilościowe, metody a techniki badawcze- definicje, zastosowanie.

2. Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na: badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad swobodny, wywiad grupowy- fokus, badania monograficzne) – konstrukcja narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań, opracowywanie i prezentacja wyników.

3. Nauki przyrodnicze a nauki społeczne - eksperyment w badaniach społecznych.

4. Metody i techniki rozwiązywania problemów- podstawy inwentyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frankford- Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S- ka, Poznań.

Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, Zysk i S- ka, Poznań.

Sztumski J., 1999, Wstęp do metod i technik badań społecznych, WN Śląsk, Katowice.

Maison D., 2001, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN.

Kaczmarczyk S. 2003, Badania marketingowe . Metody i techniki, PWE.

Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN.

Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii , PWE.

Oppenheim A., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań.

Literatura dodatkowa:

1. Lutyński J., 1994, Metody badań społecznych, Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.

2. Słaby T., 1994, Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, 392, Warszawa.

3. Konecki K, 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

Materiały dydaktyczne na platformie PEGAZ.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cel kształcenia w ramach przedmiotu : poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.Efekty kształcenia:

Cel kształcenia w ramach przedmiotu :


Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.


Po zakończeniu kursu student potrafi:

a) sformułować problem badawczy i dobrać do niego odpowiednią metodę badawczą,

b) wykorzystać w praktyczny sposób poznane metody badawcze, właściwe dla nauk o społecznych– potrafi przygotować narzędzia badawcze, dobrać próbę badawczą oraz przeprowadzić badania,

c) wykonać podstawową analizę jakościową lub ilościową zebranego materiału badawczego i sporządzić raport z badań,

d) zaprezentować wyniki swoich badań.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Na końcową ocenę studenta składają się oceny z:


a) 2 projektów (ćwiczeń), które studenci wykonują w 3-4 osobowych grupach,

b) 1 ćwiczenia wykonanego indywidualnie,

c ) 1 zadania zaliczeniowego napisanego na koniec semestru.

d) zadań wykonywanych na każdych ćwiczeniach.


Za każde z ćwiczeń studenci otrzymują ocenę, za zadania podczas zajęć dodatkowe plusy, wpływające na końcową ocenę. Studenci powinni oddawać prace w terminie- na przygotowanie każdej mają przynajmniej 3 tygodnie. Każde ćwiczenie jest ocenione i przedyskutowane z zainteresowaną grupą, istnieje możliwość poprawy ćwiczenia (konieczność w sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej za ćwiczenie). Zadanie zaliczeniowe wykonują studenci na ostatnich zajęciach wykładowych.


Studenci są zobowiązani do obecności na ćwiczeniach i wykładach. Studenci, którzy będą mieli więcej niż 1 nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach i wykładach są zobowiązani do pisania dodatkowego testu zaliczeniowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2 ćwiczeniach i wykładach jest powodem skreślenia z listy uczęszczających na zajęcia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych i dyskusji na zajęciach.


Ostateczne sprawdzenie uzyskanych efektów kształcenia następuje poprzez ocenę oddawanych przez studentów ćwiczeń zaliczeniowych w trakcie semestru, zadanie zaliczeniowe na koniec semestru oraz końcową dyskusję nad pracami grupowymi.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

30 godzin wykładów i ćwiczeń - 1 ECTS;

30 godzin w semestrze konsultacji z prowadzącym w celu: przygotowania i realizacji projektów zaliczeniowych, dyskusji nad wybranymi przez studenta fragmentami lektur, pomocnymi w wykonaniu projektów zaliczeniowych - 1 ECTS;

60 godzin samodzielnej i grupowej pracy studenta - lektura tekstów obowiązkowych, przygotowanie 4 prac zaliczeniowych –2 ECTS.


Razem: 4 punkty ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i rozumienie przez studentów logiki prowadzenia badań naukowych, jak również praktyczne wykorzystanie określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.

Na przedmiot składa się 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń w grupach. Prowadzący są także dostępni dla studentów w ramach konsultacji – 30 godzin w semestrze. Studenci podczas realizacji ćwiczeń powinni konsultować postęp prac podczas konsultacji prowadzącego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i rozumienie przez studentów logiki prowadzenia badań naukowych, jak również praktyczne wykorzystanie określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.

Tematyka zajęć:

1. Poznanie w naukach o polityce społecznej - paradygmaty, epistemologie i kluczowe metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne i idiograficzne, podejście jakościowe i ilościowe, metody a techniki badawcze- definicje, zastosowanie.

2. Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na: badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad swobodny, wywiad grupowy- fokus, badania monograficzne) – konstrukcja narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań, opracowywanie i prezentacja wyników.

3. Nauki przyrodnicze a nauki społeczne - eksperyment w badaniach społecznych.

4. Metody i techniki rozwiązywania problemów- podstawy inwentyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frankford- Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S- ka, Poznań.

Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, Zysk i S- ka, Poznań.

Sztumski J., 1999, Wstęp do metod i technik badań społecznych, WN Śląsk, Katowice.

Maison D., 2001, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN.

Kaczmarczyk S. 2003, Badania marketingowe . Metody i techniki, PWE.

Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN.

Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii , PWE.

Oppenheim A., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań.

Literatura dodatkowa:

1. Lutyński J., 1994, Metody badań społecznych, Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.

2. Słaby T., 1994, Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, 392, Warszawa.

3. Konecki K, 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

Materiały dydaktyczne na platformie PEGAZ.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.