Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna wobec rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.PSWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna wobec rodziny
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów działania służb publicznych oraz prywatnych na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i jej poszczególnych członków.

2. Kształtowania postawy aktywnej przyszłego funkcjonariusza publicznego, pracownika, działacza ngo oraz badacza naukowego


Efekty kształcenia:

Wiedza

• zna podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem rodziny w Polsce (w związku z globalizowaniem się życia codziennego zna różne formy rodziny występujące również w innych częściach świata)

• zna różne współczesne koncepcje wzoru rodziny oraz zakresu władzy/opieki rodzicielskiej i pozycji pozostałych członków rodziny (dzieci, dziadków, dalszej rodziny)

• zna wybrane przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące funkcjonowania rodziny oraz jej poszczególnych członków

• zna problemy nurtujące współczesne rodziny

• zna zakres działania różnych służb społecznych na rzecz rodziny

• zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dotyczące złego funkcjonowania rodziny

• zna różne strategie działania organizacji rządowych i pozarządowych (również biznesu) na rzecz wspierania rodziny

Umiejętności

• zastosowania w pracy lub w dalszej nauce wiedzy z określonego obszaru polityki społecznej wobec rodziny

• działania na rzecz poszukiwania rozwiązań problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny

• doboru odpowiednich metod w celu efektywnego wykonania zadań służb publicznych na rzecz rodziny

Kompetencje społeczne

• jest świadomy potrzeby profesjonalnego działania służb publicznych w obszarze rodziny

• jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz wspierania rodziny i jej poszczególnych członków


Wymagania wstępne:

wiedza ogólna na temat: czym jest i jakie są zadania polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę w formie rozpracowania studium przypadku, praca indywidualna i zespołowa

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie:

- uczestnictwa i aktywności na zajęciach

- przygotowania i realizacji inscenizacji sądowej dotyczącej rozwiązania problemów rodzinnych i udziału w tym różnych instytucji związanych z polityka społeczną.

- indywidualnego i zespołowego opracowania studium przypadku


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 punkty

1 pkt - udział w wykładach (30 h)

1 pkt - praca zespołowa (przygotowanie inscenizacji rozprawy sądowej)

1 pkt - praca własna (zapoznanie się z literaturą, udział w przedsięwzięciu grupowym) oraz przygotowanie do opracowania studium przypadku


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 2

Skrócony opis:

Rodzina powszechnie uznana jest za podstawową komórkę społeczną, w której kształtują się różne postawy społeczne. Od prawidłowego funkcjonowania rodziny zależy prawidłowe funkcjonowanie państwa, regionu, globu. Dlatego tak ważnym jest, by państwa, organizacje międzynarodowe i krajowe, rządowe i pozarządowe, ekonomiczne i in. brały udział we wzmacnianiu rodziny, w myśl zasady pomocniczości. Najważniejszym jednak zagadnieniem jest wzmacnianie autonomii rodziny, budowanie świadomości poszczególnych jej członków (zwłaszcza rodziców) w ponoszeniu odpowiedzialności za siebie i za najbliższych.

Pełny opis:

Opis

1. Rodzina i małżeństwo w podejściu lokalnym, regionalnym i globalnym

2. Psychologiczne aspekty małżeństwa i rodziny

3. Prawo rodzinne

4. Prawa człowieka w rodzinie (budowanie świadomości praw człowieka/praw dziecka, gwarancje i ochrona).

5. Edukacja jako podstawowy element kształtowania współczesnej rodziny

6. Przygotowanie służb publicznych do pracy z rodziną

7. Programy wspierające rodziny (różne formy działania państwa na rzecz rodziny)

8. Wsparcie rodziny przez podmioty pozarządowe (społeczne i ekonomiczne)

9. Opieka i piecza zastępcza

10. Wychowanie dzieci

11. Osoba chora i z niepełnosprawnością w rodzinie

12. Osoba starsza w rodzinie

13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

14. Programy wspierające rodziny

15. Budowanie nowej strategii działania na rzecz współczesnej rodziny

Literatura:

Obowiązkowa

Filrit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2012.1.

Kołaczkowski Bartosz, Ratajczak Małgorzata, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex2. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Dodatkowa

Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.