Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - indywidualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.PZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - indywidualna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Praktyka zawodowa pozwala na skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem rzeczywistym funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne. Daje możliwość sprawdzenia uzyskanych do tej pory umiejętności i nabycia nowych. Pozwala także na rozwinięcie takich kompetencji społecznych, jak: praca w zespole, wykonywanie w zespole różnych zadań, nabycie i ugruntowanie świadomości znaczenia zachowań profesjonalnych i znaczenia stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Praktyka odbywa się w urzędach organów administracji publicznej oraz instytucjach wykonujących zadania publiczne.

Efekty kształcenia:

Student:


- zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami


- ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji


- wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywnościach związanych z zawodem - posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań


- jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie

Warunki zaliczenia:

Wykonanie odpowiedniej ilości godzin praktyki według programu praktyki.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki w postaci wypełnionego dziennika praktyk

Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki

Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę


Metody dydaktyczne:

Zapoznanie z miejscem, formami pracy i dokumentacją właściwymi dla danej instytucji.

Obserwacja funkcjonowania instytucji

Wykonanie zleconych zadań indywidualnie lub w zespole

Analiza i udoskonalanie planu praktyki w porozumieniu z opiekunem

Indywidualna praca domowa - przygotowywanie dokumentacji praktyki.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS120 godzin - obserwacja, analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń z życia zawodowego w trakcie odbywania indywidualnego praktyk; prowadzenie dokumentacji praktyk.Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

120 godzin

1. 1. Zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa, w którym praktyka jest odbywana.

Obserwowanie:

codziennego rytmu i stylu pracy przedsiębiorstwa, aktywności poszczególnych pracowników, z którymi student ma/ może mieć kontakt,

interakcji przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego w przedsiębiorstwie, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk, dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników w poszczególnych działach/ grupach pracowniczych, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie firmy.


2. Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań.

3. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z życia zawodowego, w tym:

• prowadzenie dokumentacji praktyki,

• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

• ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań,

• ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

• konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

Skrócony opis:

1. Poznanie zakładów pracy (przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów) oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy i czynnościami związanymi z funkcjonowaniem danej instytucji. Poznawanie środowiska zawodowego.

2. Zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych.

3. Kształcenie dobrej organizacji pracy. Nabycie umiejętności planowania i analizowania własnej pracy oraz jej efektów.

Pełny opis:

Student w czasie praktyki zapoznaje się z :

1) miejscem instytucji w systemie administracji publicznej;

2) strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę;

3) rodzajem zadań publicznych wykonywanych przez instytucję;

4) obowiązującymi w instytucji wewnętrznymi procedurami decyzyjnymi;

5) stosowanymi kanałami komunikowania się wewnątrz instytucji;

6) rodzajami i strukturą interesariuszy zewnętrznych instytucji;

7) stosowanymi technikami i kanałami komunikacji zewnętrznej;

8) stosowanymi w instytucji sposobami obsługi interesariuszy zewnętrznych.

Literatura:

nie dotyczy

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Praktyka zawodowa pozwala na skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem rzeczywistym funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne. Daje możliwość sprawdzenia uzyskanych do tej pory umiejętności i nabycia nowych. Pozwala także na rozwinięcie takich kompetencji społecznych, jak: praca w zespole, wykonywanie w zespole różnych zadań, nabycie i ugruntowanie świadomości znaczenia zachowań profesjonalnych i znaczenia stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Praktyka odbywa się w urzędach organów administracji publicznej oraz instytucjach wykonujących zadania publiczne.

Efekty kształcenia:

Student:


- zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami


- ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji


- wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywnościach związanych z zawodem - posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań


- jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie

Warunki zaliczenia:

Wykonanie odpowiedniej ilości godzin praktyki według programu praktyki.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki w postaci wypełnionego dziennika praktyk

Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki

Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę


Metody dydaktyczne:

Zapoznanie z miejscem, formami pracy i dokumentacją właściwymi dla danej instytucji.

Obserwacja funkcjonowania instytucji

Wykonanie zleconych zadań indywidualnie lub w zespole

Analiza i udoskonalanie planu praktyki w porozumieniu z opiekunem

Indywidualna praca domowa - przygotowywanie dokumentacji praktyki.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS120 godzin - obserwacja, analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń z życia zawodowego w trakcie odbywania indywidualnego praktyk; prowadzenie dokumentacji praktyk.Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

120 godzin

1. 1. Zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa, w którym praktyka jest odbywana.

Obserwowanie:

codziennego rytmu i stylu pracy przedsiębiorstwa, aktywności poszczególnych pracowników, z którymi student ma/ może mieć kontakt,

interakcji przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego w przedsiębiorstwie, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk, dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników w poszczególnych działach/ grupach pracowniczych, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie firmy.


2. Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań.

3. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z życia zawodowego, w tym:

• prowadzenie dokumentacji praktyki,

• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

• ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań,

• ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

• konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

Skrócony opis:

1. Poznanie zakładów pracy (przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów) oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy i czynnościami związanymi z funkcjonowaniem danej instytucji. Poznawanie środowiska zawodowego.

2. Zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych.

3. Kształcenie dobrej organizacji pracy. Nabycie umiejętności planowania i analizowania własnej pracy oraz jej efektów.

Pełny opis:

Student w czasie praktyki zapoznaje się z :

1) miejscem instytucji w systemie administracji publicznej;

2) strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę;

3) rodzajem zadań publicznych wykonywanych przez instytucję;

4) obowiązującymi w instytucji wewnętrznymi procedurami decyzyjnymi;

5) stosowanymi kanałami komunikowania się wewnątrz instytucji;

6) rodzajami i strukturą interesariuszy zewnętrznych instytucji;

7) stosowanymi technikami i kanałami komunikacji zewnętrznej;

8) stosowanymi w instytucji sposobami obsługi interesariuszy zewnętrznych.

Literatura:

nie dotyczy

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.