Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.ZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie społeczne
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Prowadzący grup: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

---

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z problematyką zabezpieczenia społecznego, w szczególności z technikami organizacyjno – administracyjnymi (ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz z elementami składowymi.


Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa (polskiego i międzynarodowego), związanych z zabezpieczeniem społecznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza


1) Zapoznanie studentów z:


- rolą systemu zabezpieczenia społecznego w polityce społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym.


- z problematyką zabezpieczenia społecznego, w szczególności z technikami organizacyjno – administracyjnymi (ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz z elementami składowymi.


- wybranymi koncepcjami oraz doktrynami politycznymi związanymi z zabezpieczeniem społecznym.


- modelami polityki społecznej w kontekście zabezpieczenia społecznego.Umiejętności


2) Wykształcenie umiejętności:


- korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,


- w zakresie zdobywania, analizowania oraz prezentacji najnowszych informacji z zakresu zabezpieczania społecznego,


- praktycznego zastosowania przepisów prawa (polskiego i międzynarodowego), związanych z zabezpieczeniem społecznym.Kompetencje społeczne


3) Student:


- posiada umiejętności ciągłego oraz samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy, a także podnoszenia umiejętności profesjonalnych;


- przyjmuje odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:


- praca pisemnaWarunki zaliczenia ćwiczeń:


- wygłoszenie referatu/prezentacji


- obecność oraz aktywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:Wiedza teoretyczna sprawdzana w pracy pisemnej.


Umiejętności monitorowane są podczas zajęć.Kompetencje społeczne wyrabia uczestnictwo w wykładach konwersatoryjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

-Wykład z elementami konwersatorium, wzbogacony o analizę podstawowych aktów prawnych, na których opiera się współczesne zabezpieczenie społeczne, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.


- Referaty/prezentacje


- Praca w małych grupach


- Burza mózgów


- Konsultacje (regularne, indywidualne oraz e-konsultacje)

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS


-Wykład - 15 h


- Ćwiczenia - 15 h


- Praca własna:


*przygotowanie do ćwiczeń- 40 h


*przygotowanie prezentacji - 15 h


* zapoznanie się z literaturą - 25 h


*przygotowanie pracy - 15 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Skrócony opis:

1.Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego. Rys historyczny. Etapy rozwoju. Doktryny polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym.

2.Istota zabezpieczenia społecznego. Definicja. Metody. Techniki administracyjno – finansowe zabezpieczenia społecznego oraz kryteria ich rozróżniania. Elementy składowe.

3.Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Zabezpieczenie społeczne w polskich konstytucjach. Konstytucje państw europejskich a zabezpieczenie społeczne.

4.Zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce w okresie transformacji. Reformy.

5.Ubezpieczeniowe elementy zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia emerytalne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia wypadkowe. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia rolników.

6.Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Cechy charakterystyczne zaopatrzenia społecznego. Świadczenia prorodzinne. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych.

7.Pomoc społeczna. Organizacja i finansowanie pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania.

8.Współczesne problemy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Sytuacja Polski na tle UE.

9.Zabezpieczenie społeczne w wybranych krajach świata (m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Francja, Holandia, Austria, Dania, Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada).

10.Koordynacja zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pojęcie i podstawowe zasady wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Systemy świadczeń wyłączone z zakresu wspólnotowej koordynacji.

Pełny opis:

1.Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego. Rys historyczny. Etapy rozwoju. Doktryny polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym.

2.Istota zabezpieczenia społecznego. Definicja. Metody. Techniki administracyjno – finansowe zabezpieczenia społecznego oraz kryteria ich rozróżniania. Elementy składowe.

3.Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Zabezpieczenie społeczne w polskich konstytucjach. Konstytucje państw europejskich a zabezpieczenie społeczne.

4.Zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce w okresie transformacji. Reformy.

5.Ubezpieczeniowe elementy zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia emerytalne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia wypadkowe. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia rolników.

6.Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Cechy charakterystyczne zaopatrzenia społecznego. Świadczenia prorodzinne. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych.

7.Pomoc społeczna. Organizacja i finansowanie pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania.

8.Współczesne problemy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Sytuacja Polski na tle UE.

9.Zabezpieczenie społeczne w wybranych krajach świata (m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Francja, Holandia, Austria, Dania, Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada).

10.Koordynacja zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pojęcie i podstawowe zasady wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Systemy świadczeń wyłączone z zakresu wspólnotowej koordynacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.

- W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu, wyd. UW, Warszawa 2009.

- G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, wyd. IPISS, Warszawa 2005.

- G. Uścińska (red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce, wyd. IPISS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

- G. Firlit-Fesnak, M.Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2008.

- R. Garbiec, Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu, wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

- M. Księżopolski, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1999.

- W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2007.

- I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

- I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

- G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, wyd. IPISS, Warszawa 2005.

- „Polityka społeczna”

- strony WWW ZUS

-strony WWW MRPIPS

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.