Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partnerstwo w realizacji zadań publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student zapoznaje się z funkcjonowaniem administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem podsektora samorządowego, oraz formami i zasadami współpracy jednostek samorządu terytorialnego z innymi podmiotami publicznymi, jak i podmiotami działającymi w ramach innych sektorów.

Efekty kształcenia:

Student:

- ma podstawy wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego

- ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

- dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie argumentuje.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu jest zależne od spełnienia następujących warunków:

- obecność na zajęciach

- oddanie „opisu przypadku” (praca grupowa, ocena kształtowana w czasie zajęć na podstawie prezentacji i aktywności poszczególnych zespołów roboczych, jak i oddanej pracy grupowej),

- pozytywnie zdane kolokwium zaliczeniowe.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. obecność:

- dopuszczalna jedna nieobecność na ćwiczeniach

- każda kolejna nieobecność (2, 3) wpływa na obniżenie oceny z zaliczenia o 0,5 stopnia

- więcej niż 3 nieobecności na ćwiczeniach skutkują nieuzyskaniem zaliczenia.


2. „opis przypadku”:

- praca grupowa (zespoły po 5-6 osób)

- "opis przypadku" dotyczy wybranej przez zespół gminy (wskazana gmina z województwa małopolskiego)

- zagadnienia do opracowania podawane sukcesywnie w czasie zajęć

- oddanie „opisu przypadku” stanowi warunek przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego

- przy wystawianiu oceny z "pracy zespołowej" uwzględniony jest udział poszczególnych osób w pracach zespołu (wg deklaracji zespołu)

- wpływ na ocenę końcową - 50%


3. kolokwium zaliczeniowe

- forma pisemna

- test wielokrotnego wyboru

- wpływ na ocenę końcową - 50%


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

e-learning (10% zajęć)

Bilans punktów ECTS:

- 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń – 1 punkt ECTS

- 45 godzin – praca własna Studenta, w tym zapoznanie się z lekturami oraz przygotowanie „opisu przypadku”, 15 godzin – konsultacje indywidualne – 2 punkty ECST

razem: 3 punkty ECST


Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań publicznych (pojęcia, mechanizmy).

Pełny opis:

1. Administracja publiczna i jej charakterystyka

2. Pojęcie i istota zadań publicznych

3. Podmioty realizujące zadania publiczne

4. Wybrane obszary zadań publicznych

5. Zasada pomocniczości a realizacja zadań publicznych

6. Współpraca międzysektorowa - pojęcie i charakterystyka)

7. Współpraca z sektorem społecznym (formy i przesłanki współpracy, zakres współpracy, aspekt finansowy)

8. Współpraca z sektorem prywatnym (przesłanki, formy, mechanizmy)

9. Wpływ partnerów niepublicznych na kształtowanie polityk publicznych

Literatura:

1. Zarządzanie zadaniami publicznymi (2010), K. Głębocki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. Prawne i organizacyjne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego (2009), M. Szypliński,

Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.

3. Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego (2008), P. Hensel, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

4. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz (2010), M. Bejm (red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

5. ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym

6. ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Uwagi:

Konieczność korzystania z platformy PEGAZ:

- forum dyskusyjne

- materiały na zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.