Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka wobec osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka wobec osób niepełnosprawnych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie Studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności, jak głównymi problemami w tym obszarze, a także działaniami podejmowanymi w celu ich rozwiązania.

Efekty kształcenia:

Student:


- ma podstawy wiedzy z obszaru niepełnosprawności, problemów osób niepełnosprawnych, sposobów przeciwdziałania, w tym działalności wybranych instytucji i organizacji


- potrafi prawidłowo opracować i zaprezentować na forum grupy określony problem/zagadnienie z obszaru niepełnosprawności, korzystając z narzędzi multimedialnych.


- przejawia zainteresowanie problemami niepełnosprawności i jest otwarty na poszukiwanie rozwiązań


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu jest zależne od spełnienia następujących warunków:

- obecność na zajęciach (ćwiczenia)

- obecność na wizycie studyjnej

- opracowanie grupowe wybranego tematu związanego z niepełnosprawnością i/lub problemami osób niepełnosprawnych i ich rozwiązywaniem

- pozytywnie zdany egzamin


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. obecność:

- dopuszczalna jedna nieobecność na ćwiczeniach

- każda kolejna nieobecność (2, 3) wpływa na obniżenie oceny z zaliczenia o 0,5 stopnia

- więcej niż 3 nieobecności na ćwiczeniach skutkują nieuzyskaniem zaliczenia


2. obecność na wizycie studyjnej – krótka refleksja (wpływ na ocenę finalną 20%)


3. prezentacje grupowe

- praca grupowa (4 zespoły)

- omówienie wybranego zagadnienia (przedstawienie problemu, "dobre praktyki" , pomysły rozwiązań - wykład, prezentacja multimedialna/film, dyskusja)

- przy wystawianiu oceny z "pracy zespołowej" uwzględniony jest udział poszczególnych osób w pracach zespołu (wg deklaracji zespołu)

- wpływ na ocenę końcową - 40%


4. kolokwium zaliczeniowe

- forma pisemna

- test wielokrotnego wyboru

- wpływ na ocenę końcową - 40%


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, literatura przedmiotu.

- dyskusja, metoda przypadków, prezentacje studentów dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na zajęciach (wybrane obszary tematyczne)

- wizyta studyjna (w wybranej instytucji/organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych)

- e-learning (10% zajęć)

Bilans punktów ECTS:

- 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń – 1 punkt ECTS

- 45 godzin – praca własna Studenta, w tym zapoznanie się z lekturami oraz przygotowanie „opisu przypadku”, 15 godzin – konsultacje indywidualne – 2 punkty ECST

razem: 3 punkty ECST


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Niepełnosprawność – pojęcie, definicje, uwarunkowania biologiczne, historyczne, i społeczno-kulturowe

2. Główne przyczyny, rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności. Organizacja, tryb, nadzór.

3. Postawy wobec osób niepełnosprawnych

4. Polityka państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych

5. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych (działania, programy)

6. WIZYTA STUDYJNA (wybrana instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych)

7. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

8. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

9. Bariery architektoniczne i komunikacyjne

10. Niepełnosprawność w kampaniach społecznych i reklamowych

12. Sztuka i niepełnosprawność

13. Aktywność sportowa i turystyka osób niepełnosprawnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.